Indeks 
Protokół
PDF 219kWORD 158k
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Działania w trybie pilnym w celu potwierdzenia immunitetu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Petycje
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (debata)
 16.Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw (debata)
 17.Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu (debata)
 18.Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie wczorajszej fali aresztowań dziennikarzy w Turcji, które stoją w sprzeczności z zasadą wolności prasy.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład Parlamentu

Annemie Neyts-Uyttebroeck zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

Przewodniczący podziękował Annemie Neyts-Uyttebroeck za jej pracę w czasie pełnienia mandatu.


5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy bułgarskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeia Stanisheva w ramach postępowania karnego toczącego się w Bułgarii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


6. Działania w trybie pilnym w celu potwierdzenia immunitetu

Po konsultacji z przewodniczącym i sprawozdawcą komisji JURI, która jest komisją przedmiotowo właściwą w tej sprawie, przewodniczący Parlamentu postanowił podjąć w trybie pilnym działania w celu potwierdzenia władzom włoskim przywilejów i immunitetu byłego posła Luigiego Berlinguera, korzystając przy tym z uprawnień przysługujących mu na mocy art. 8 ust. 1 Regulaminu.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i S&D wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja PETI: Eva Kaili nie jest już członkinią

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile: Pablo Zalba Bidegain zamiast Toma Vandenkendelaere.

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Tom Vandenkendelaere zamiast Pabla Zalby Bidegaina.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących poinformował, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

zalecenia komisji INTA w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Jeżeli żadna grupa polityczna ani co najmniej 40 posłów nie zgłosi sprzeciwu w terminie 24 godzin, zalecenie zostanie uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie internetowej Europarl.


9. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja TRAN przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P7_TA(2012)0270(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie) (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 3 lipca 2012 r. W celu przyjęcia ww. dyrektywy P7_TA(2012)0270) (Dz.U. C 349 E z 29.11.2013, s. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Emmanouil Glezos.


10. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji wrześniowej w 2014 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000089/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisji LIBE do Rady: Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisji LIBE do Komisji: Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014), które skierował Jerzy Buzek w imieniu komisji ITRE do Komisji: Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) na mocy art. 185 TFUE (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 12 grudnia 2014 r.

Birgit Oswald (nr 2239/2014); Maijala Helena (nr 2240/2014); Ariane Binot (nr 2241/2014); Kristóf Ács (nr 2242/2014); Nikoleta Gałka (nr 2243/2014); (nazwisko poufne) (nr 2244/2014); (nazwisko poufne) (nr 2245/2014); Matias Goos (nr 2246/2014); Ralf Hansen (nr 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (nr 2248/2014); (nazwisko poufne) (nr 2249/2014); (nazwisko poufne) (nr 2250/2014); (nazwisko poufne) (nr 2251/2014); (nazwisko poufne) (nr 2252/2014); (nazwisko poufne) (nr 2253/2014); (nazwisko poufne) (nr 2254/2014); (nazwisko poufne) (nr 2255/2014); (nazwisko poufne) (nr 2256/2014); (nazwisko poufne) (nr 2257/2014); Kehinde Akpata (nr 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (nr 2259/2014); Marco Caruso (nr 2260/2014); (nazwisko poufne) (nr 2261/2014); (nazwisko poufne) (nr 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (nr 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 2264/2014); (nazwisko poufne) (nr 2265/2014); Radek Kriegler (nr 2266/2014); Herbert Udo Plesch (nr 2267/2014); (nazwisko poufne) (nr 2268/2014); Michelangelo La Spina (nr 2269/2014); Xenofon Kontargyris (nr 2270/2014); Franz Nimmervoll (nr 2271/2014); (nazwisko poufne) (nr 2272/2014); Nadia Chaudel (nr 2273/2014); (nazwisko poufne) (nr 2274/2014); (nazwisko poufne) (nr 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (nr 2276/2014); Sven Laudan (nr 2277/2014); Michael Hollien (nr 2278/2014); Rosemarie Koehler (nr 2279/2014); (nazwisko poufne) (nr 2280/2014); (nazwisko poufne) (nr 2281/2014); (nazwisko poufne) (nr 2282/2014); (nazwisko poufne) (nr 2283/2014); José María Gómez Pontón (nr 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (nr 2285/2014); (nazwisko poufne) (nr 2286/2014); Chimezie Okonkwo (nr 2287/2014); (nazwisko poufne) (nr 2288/2014); (nazwisko poufne) (nr 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 2290/2014); (nazwisko poufne) (nr 2291/2014); (nazwisko poufne) (nr 2292/2014); Dr Philipp Schmagold (nr 2293/2014); Leonardo Rassu (nr 2294/2014); Roman Milewski (nr 2295/2014); Franz Radl (nr 2296/2014); Marialuisa Carbone (nr 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (nr 2298/2014); Dr Gert Armin Neuhäuser (nr 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (nr 2300/2014); Moona Hellsten (nr 2301/2014); Rodney Maile (nr 2302/2014); Stefan Bortos (nr 2303/2014); Graham Moore (nr 2304/2014); (nazwisko poufne) (6 podpisów) (nr 2305/2014); (nazwisko poufne) (nr 2306/2014); (nazwisko poufne) (nr 2307/2014); (nazwisko poufne) (nr 2308/2014); (nazwisko poufne) (nr 2309/2014); (nazwisko poufne) (nr 2310/2014); (nazwisko poufne) (nr 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (nr 2312/2014); Florence Cortes (nr 2313/2014); (nazwisko poufne) (nr 2314/2014); Flavio Miccono (nr 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (nr 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (nr 2317/2014); Gheorghe Comănac (nr 2318/2014); Ignazio Cubeddu (nr 2319/2014); Pere Romero Alonso (nr 2320/2014); Andrzej Pauliński (nr 2321/2014); Luciano Benazzo (nr 2322/2014); Michael Teuschl (nr 2323/2014); Hermann Ebhardt (nr 2324/2014); Ralf Welscher (nr 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (nr 2326/2014); (nazwisko poufne) (nr 2327/2014); Gael Drillon (nr 2328/2014); Luigi Barabani (nr 2329/2014); Marco Da Prato (nr 2330/2014); Cherif Dalhoumi (nr 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nr 2332/2014); John Carnie (nr 2333/2014); (nazwisko poufne) (nr 2334/2014); (nazwisko poufne) (nr 2335/2014); (nazwisko poufne) (nr 2336/2014); Raquel González Fernández (nr 2337/2014); (nazwisko poufne) (nr 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (nr 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (nr 2340/2014); María Pinto (nr 2341/2014); (nazwisko poufne) (nr 2342/2014); (nazwisko poufne) (nr 2343/2014); (nazwisko poufne) (nr 2344/2014); (nazwisko poufne) (nr 2345/2014); (nazwisko poufne) (nr 2346/2014); (nazwisko poufne) (nr 2347/2014); (nazwisko poufne) (nr 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (nr 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (nr 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (nr 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (nr 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (nr 2354/2014); Petru Pavel Uzun (nr 2355/2014); (nazwisko poufne) (nr 2356/2014); (nazwisko poufne) (nr 2357/2014); Pina Nuzzo (nr 2358/2014); Michel Faissat (nr 2359/2014); (nazwisko poufne) (nr 2360/2014); (nazwisko poufne) (nr 2361/2014); Flavio Miccono (nr 2362/2014); (nazwisko poufne) (nr 2363/2014); Camelia Rămășcanu (nr 2364/2014); (nazwisko poufne) (nr 2365/2014); (nazwisko poufne) (nr 2366/2014); (nazwisko poufne) (nr 2367/2014); Förster Gredo (nr 2368/2014); Marcello Campiotti (nr 2369/2014); (nazwisko poufne) (nr 2370/2014); (nazwisko poufne) (nr 2371/2014); (nazwisko poufne) (nr 2372/2014); (nazwisko poufne) (nr 2373/2014); (nazwisko poufne) (nr 2374/2014); Norman Scarth (nr 2375/2014); Elabassia Tires (nr 2376/2014); Anna Georghallides (nr 2377/2014); (nazwisko poufne) (nr 2378/2014); (nazwisko poufne) (nr 2379/2014); (nazwisko poufne) (nr 2380/2014); (nazwisko poufne) (nr 2381/2014); Nicolae Fulea (nr 2382/2014); Norbert Perstinger (nr 2383/2014); Elaine Colville (nr 2384/2014); (nazwisko poufne) (nr 2385/2014); (nazwisko poufne) (nr 2386/2014); György Palla (nr 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (nr 2388/2014); Jan Olk (nr 2389/2014); (nazwisko poufne) (nr 2390/2014); Janet Zammit (nr 2391/2014); (nazwisko poufne) (nr 2392/2014); (nazwisko poufne) (nr 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (nr 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (nr 2395/2014); Oronzo Danese (nr 2396/2014); Oronzo Danese (nr 2397/2014); Christian Ries (nr 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (nr 2399/2014); (nazwisko poufne) (nr 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (nr 2401/2014); Massimo De Simone (nr 2402/2014); Jean Paul Carré (nr 2403/2014); (nazwisko poufne) (nr 2404/2014); (nazwisko poufne) (nr 2405/2014); (nazwisko poufne) (nr 2406/2014); Michael Clark (nr 2407/2014); (nazwisko poufne) (nr 2408/2014); Konrad Schmidt (nr 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (nr 2410/2014); Sebastian Günther (nr 2411/2014); Dirk Emmermann (nr 2412/2014); (nazwisko poufne) (nr 2413/2014); Günter Dillikrath (nr 2414/2014); Emmanuel Sweeney (nr 2415/2014); Luigi Antoci (nr 2416/2014); Carlo Villari (nr 2417/2014); Oronzo Danese (nr 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 2419/2014); Iosif Rezmuves (nr 2420/2014); Georgios Kakarantzas (nr 2421/2014); Ghiorghi Foca (nr 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nr 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (nr 2424/2014); (nazwisko poufne) (nr 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nr 2426/2014); (nazwisko poufne) (nr 2427/2014); Flavio Miccono (nr 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (nr 2429/2014); (nazwisko poufne) (nr 2430/2014); Ivano Cartella (nr 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (nr 2432/2014); Matthias Adler (nr 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (nr 2434/2014); Flavio Mobiglia (nr 2435/2014); Robert Bajela (nr 2436/2014); Christel Jäger (nr 2437/2014); Ludwig Lentfort (nr 2438/2014); Rodney Maile (nr 2439/2014); Ioan Grosu (nr 2440/2014); Giuseppe Borracci (nr 2441/2014); Giacomo Rotoli (nr 2442/2014); (nazwisko poufne) (nr 2443/2014); Amélie Noel (nr 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2447/2014); (nazwisko poufne) (nr 2448/2014); (nazwisko poufne) (nr 2449/2014); (nazwisko poufne) (nr 2450/2014); Vincas Jokimas (nr 2451/2014); (nazwisko poufne) (nr 2452/2014); (nazwisko poufne) (nr 2453/2014); (nazwisko poufne) (nr 2454/2014); (nazwisko poufne) (nr 2455/2014); (nazwisko poufne) (nr 2456/2014); (nazwisko poufne) (nr 2457/2014); (nazwisko poufne) (nr 2458/2014); (nazwisko poufne) (nr 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nr 2460/2014); (nazwisko poufne) (nr 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 2462/2014).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 12 grudnia 2014 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia niektórych aktów prawnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Ten tytuł nie jest obecnie dostępny w języku polskim)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO, JURI

- Nowy projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015: stanowisko Rady z dnia 12 grudnia 2014 r. (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 12 grudnia 2014 r. (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 12 grudnia 2014 r. (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 12 grudnia 2014 r. (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 12 grudnia 2014 r. (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 12 grudnia 2014 r (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 12 grudnia 2014 r. (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych umów (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (tekst ujednolicony) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (tekst ujednolicony) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (tekst ujednolicony) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł przywozu (tekst ujednolicony) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (2014/2816(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie traktowania taryfowego towarów pochodzących z Ekwadoru (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) zalecenie do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0038/2014)


14. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w grudniu 2014 r. (PE 544.579/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Głosowanie nad sprawozdaniami Andrzeja Dudy A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 i A8-0040/2014 zostaje odroczone na sesję w późniejszym terminie.

Wnioski grup Verts/ALE, S&D i GUE/NGL o zakończenie debaty nad programem prac Komisji na rok 2015 (pkt 18 porządku obrad) złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek i poinformował, że głosowanie odbyłoby się w styczniu, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek, Guy Verhofstadt, który opowiedział się za wnioskiem, József Szájer, który sprzeciwił się wnioskowi, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która zwróciła się o to, aby przeprowadzić głosowanie w trakcie obecnej sesji, i Philippe Lamberts, który opowiedział się za wnioskiem.

Parlament odrzucił wniosek grupy GUE/NGL.

W głosowaniu elektronicznym (231 za, 121 przeciw, 18 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek grupy S&D.

Środa

Wnioski grup Verts/ALE i GUE/NGL o wpisanie do porządku obrad tego dnia oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wolności słowa w Turcji. Debata miałaby się zakończyć złożeniem projektów rezolucji w trakcie styczniowej sesji w 2015 r.

Głos zabrali: Rebecca Harms i Patrick Le Hyaric, którzy uzasadnili wniosek w iminiu swoich grup, i Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Rebecca Harms.

Wniosek grupy ECR o odroczenie do czwartku głosowania w sprawie Palestyny (pkt 78 porządku obrad).

Głos zabrali: Morten Messerschmidt, który uzasadnił wniosek, i Martina Anderson, która sprzeciwiła się wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


15. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014- 2013/0418(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (w zastępstwie sprawozdawczyni) przedstawiła zalecenie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill i Sylvie Goddyn.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy i Miguel Viegas.

Głos zabrał Carlos Moedas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 16.12.2014.


16. Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw (debata)

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: András Gyürk w imieniu grupy PPE i Matthias Groote w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Jean-François Jalkh niezrzeszony, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo i Gesine Meissner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira i Giulia Moi.

Głos zabrał Carlos Moedas.

Debata została zamknięta.


17. Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu (debata)

Oświadczenie Komisji: Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer niezrzeszony, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki i Andor Deli.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan i Deirdre Clune.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin i Nicola Caputo.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.


18. Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000092/2014), które Jerzy Buzek skierował do Komisji: Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) na mocy art. 185 TFUE (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia rozwinęła pytanie.

Carlos Moedas (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay niezrzeszony, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos i Tonino Picula.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas i João Ferreira.

Głos zabrał Carlos Moedas.

Debata została zamknięta.


19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli i Doru-Claudian Frunzulică.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 544.579/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Informacja prawna