Index 
Protokoll
PDF 213kWORD 132k
Måndagen den 15 december 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 6.Brådskande åtgärd för att bekräfta immmuniteten
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Framställningar
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (debatt)
 16.Genomförande av direktivet om bränslekvalitet (debatt)
 17.Bedömning av fraktförares goda anseende (debatt)
 18.Genomförande av partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om vågen av gripanden av journalister i går i Turkiet; något som är oförenlig med pressfriheten.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Parlamentets sammansättning

Annemie Neyts-Uyttebroeck hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 1 januari 2015.

I enlighet med artikel 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

Talmannen prisade Annemie Neyts-Uyttebroecks gärning under hennes tid som ledamot.


5. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga bulgariska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Sergei Stanishev inom ramen för ett straffrättsligt förfarande i Bulgarien.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


6. Brådskande åtgärd för att bekräfta immmuniteten

Efter samråd med ordföranden för och föredraganden i JURI-utskottet, som är behörigt utskott, hade talmannen beslutat att ta ett omedelbart initiativ gentemot de italienska myndigheterna för att bekräfta före detta ledamoten Luigi Berlinguers privilegier och immunitet, med stöd av den behörighet som artikel 8.1 i arbetsordningen ger honom.


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och S&D hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

PETI-utskottet: Eva Kaili är inte längre ledamot av utskottet..

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile: Pablo Zalba Bidegain i stället för Tom Vandenkendelaere.

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Tom Vandenkendelaere i stället för Pablo Zalba Bidegain.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen hade utskottsordförandekonferensens ordförande meddelat att inga invändningar hade framförts mot

rekommendationen från INTA-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 14 november 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot rekommendationen inom 24 timmar ska rekommendationen anses godkänd. I motsatt fall ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europarl.


9. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet TRAN hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P7_TA(2012)0270(COR01) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 3 juli 2012 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA(2012)0270) (EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgängligt på Europarl.

°
° ° °

Talare: Emmanouil Glezos.


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september och oktober 2014 finns tillgängliga på Europarl.


11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000089/2014) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014),

- (O-000090/2014) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Förnyandet av EU:s strategi för inre säkerhet (2014/2918(RSP))(B8-0045/2014),

- (O-000092/2014) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Genomförande av partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) enligt artikel 185 i EUF-fördraget (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 12 december 2014

Birgit Oswald (nr 2239/2014), Maijala Helena (nr 2240/2014), Ariane Binot (nr 2241/2014), Kristóf Ács (nr 2242/2014), Nikoleta Gałka (nr 2243/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2244/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2245/2014), Matias Goos (nr 2246/2014), Ralf Hansen (nr 2247/2014), Heinz-Jürgen Schmalbrock (nr 2248/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2249/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2250/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2251/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2252/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2253/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2254/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2255/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2256/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2257/2014), Kehinde Akpata (nr 2258/2014), Jonay Pérez Suárez (nr 2259/2014), Marco Caruso (nr 2260/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2261/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2262/2014), Rumyana Petevageorgieva (nr 2263/2014), Alberto de la Peña Guillén (nr 2264/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2265/2014), Radek Kriegler (nr 2266/2014), Herbert Udo Plesch (nr 2267/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2268/2014), Michelangelo La Spina (nr 2269/2014), Xenofon Kontargyris (nr 2270/2014), Franz Nimmervoll (nr 2271/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2272/2014), Nadia Chaudel (nr 2273/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2274/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2275/2014), Klaus-Dieter Hammer (nr 2276/2014), Sven Laudan (nr 2277/2014), Michael Hollien (nr 2278/2014), Rosemarie Koehler (nr 2279/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2280/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2281/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2282/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2283/2014), José María Gómez Pontón (nr 2284/2014), Antonio Escalona Martínez (nr 2285/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2286/2014), Chimezie Okonkwo (nr 2287/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2288/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2289/2014), José Manuel Martín Álvarez (nr 2290/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2291/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2292/2014), Dr. Philipp Schmagold (nr 2293/2014), Leonardo Rassu (nr 2294/2014), Roman Milewski (nr 2295/2014), Franz Radl (nr 2296/2014), Marialuisa Carbone (nr 2297/2014), Arturo Claudio Brizzi (nr 2298/2014), Dr. Gert Armin Neuhäuser (nr 2299/2014), Klaus-Dieter Wohlgemuth (nr 2300/2014), Moona Hellsten (nr 2301/2014), Rodney Maile (nr 2302/2014), Stefan Bortos (nr 2303/2014), Graham Moore (nr 2304/2014), (konfidentiellt namn) (6 signatures) (nr 2305/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2306/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2307/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2308/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2309/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2310/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2311/2014), Sergio Tomás Nieto (nr 2312/2014), Florence Cortes (nr 2313/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2314/2014), Flavio Miccono (nr 2315/2014), Amadeu Policart Silvestre (nr 2316/2014), María de los Ángeles Gracia González (nr 2317/2014), Gheorghe Comănac (nr 2318/2014), Ignazio Cubeddu (nr 2319/2014), Pere Romero Alonso (nr 2320/2014), Andrzej Paulinski (nr 2321/2014), Luciano Benazzo (nr 2322/2014), Michael Teuschl (nr 2323/2014), Hermann Ebhardt (nr 2324/2014), Ralf Welscher (nr 2325/2014), Andreas Josef Kuhn (nr 2326/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2327/2014), Gael Drillon (nr 2328/2014), Luigi Barabani (nr 2329/2014), Marco Da Prato (nr 2330/2014), Cherif Dalhoumi (nr 2331/2014), José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nr 2332/2014), John Carnie (nr 2333/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2334/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2335/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2336/2014), Raquel González Fernández (nr 2337/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2338/2014), Pedro Manuel Soriano Galán (nr 2339/2014), Angélica Balsalobre San Millán (nr 2340/2014), María Pinto (nr 2341/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2342/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2343/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2344/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2345/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2346/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2347/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2348/2014), Constantínos Tsankarákis (nr 2349/2014), Ferrán Illa Gayete (nr 2350/2014), Ivaĭlo Vŭlkov (nr 2351/2014), Lorenzo Álvarez del Castillo (nr 2352/2014), José Manuel Martín Álvarez (nr 2353/2014), Gabriel Castro Martínez (nr 2354/2014), Petru Pavel Uzun (nr 2355/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2356/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2357/2014), Pina Nuzzo (nr 2358/2014), Michel Faissat (nr 2359/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2360/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2361/2014), Flavio Miccono (nr 2362/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2363/2014), Camelia Rămășcanu (nr 2364/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2365/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2366/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2367/2014), Förster Gredo (nr 2368/2014), Marcello Campiotti (nr 2369/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2370/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2371/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2372/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2373/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2374/2014), Norman Scarth (nr 2375/2014), Elabassia Tires (nr 2376/2014), Anna Georghallides (nr 2377/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2378/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2379/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2380/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2381/2014), Nicolae Fulea (nr 2382/2014), Norbert Perstinger (nr 2383/2014), Elaine Colville (nr 2384/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2385/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2386/2014), György Palla (nr 2387/2014), Dan-Laurențiu Arcuș (nr 2388/2014), Jan Olk (nr 2389/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2390/2014), Janet Zammit (nr 2391/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2392/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2393/2014), Sieglinde Stein-Abel (nr 2394/2014), Sergiu Sebastian Tauciuc (nr 2395/2014), Oronzo Danese (nr 2396/2014), Oronzo Danese (nr 2397/2014), Christian Ries (nr 2398/2014), Hans-Gerd Schröter (nr 2399/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2400/2014), Vincenzo Battipaglia (nr 2401/2014), Massimo De Simone (nr 2402/2014), Jean Paul Carré (nr 2403/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2404/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2405/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2406/2014), Michael Clark (nr 2407/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2408/2014), Konrad Schmidt (nr 2409/2014), Andreas Josef Kuhn (nr 2410/2014), Sebastian Günther (nr 2411/2014), Dirk Emmermann (nr 2412/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2413/2014), Günter Dillikrath (nr 2414/2014), Emmanuel Sweeney (nr 2415/2014), Luigi Antoci (nr 2416/2014), Carlo Villari (nr 2417/2014), Oronzo Danese (nr 2418/2014), Alberto de la Peña Guillén (nr 2419/2014), Iosif Rezmuves (nr 2420/2014), Georgios Kakarantzas (nr 2421/2014), Ghiorghi Foca (nr 2422/2014), Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nr 2423/2014), Julián Plaza Hortelano (nr 2424/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2425/2014), Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nr 2426/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2427/2014), Flavio Miccono (nr 2428/2014), Jordi Bertran Calvera (nr 2429/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2430/2014), Ivano Cartella (nr 2431/2014), Rainer Bojarski-Hoffmann (nr 2432/2014), Matthias Adler (nr 2433/2014), Ruby Harrold-Claesson (nr 2434/2014), Flavio Mobiglia (nr 2435/2014), Robert Bajela (nr 2436/2014), Christel Jäger (nr 2437/2014), Ludwig Lentfort (nr 2438/2014), Rodney Maile (nr 2439/2014), Ioan Grosu (nr 2440/2014), Giuseppe Borracci (nr 2441/2014), Giacomo Rotoli (nr 2442/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2443/2014), Amélie Noel (nr 2444/2014), Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2445/2014), Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2446/2014), Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 2447/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2448/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2449/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2450/2014), Vincas Jokimas (nr 2451/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2452/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2453/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2454/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2455/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2456/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2457/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2458/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2459/2014), Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nr 2460/2014), (konfidentiellt namn) (nr 2461/2014), Alberto de la Peña Guillén (nr 2462/2014).

Talmannen meddelade att han den 12 december 2014 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget, höra Europeiska centralbanken.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på samtliga språk.)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, JURI

- Nytt förslag till Europeiska unionens budget för 2015: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 7 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 8 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av tre tillhörande avtal (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (kodifiering) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder som unionen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (kodifiering) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de åtgärder som unionen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (kodifiering) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma exportregler (kodifiering) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förnyelse av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma importregler (kodifiering) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (2014/2816(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) andrabehandlingsrekommendation:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december 2014 (PE 544.579/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Omröstningarna om Andrzej Dudas betänkanden A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 och A8-0040/2014 sköts upp till en senare sammanträdesperiod.

Grupperna Verts/ALE, S&D och GUE/NGL begärde att debatten om kommissionens arbetsprogram 2015 (punkt 18 i PDOJ) skulle avslutas med inlämning av resolutionsförslag.

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, som motiverade begäran och specificerade att omröstningen skulle äga rum i januari, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, Guy Verhofstadt, som stödde begäran, József Szájer, som motsatte sig begäran, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som begärde att omröstningen skulle äga rum under nuvarande sammanträdesperiod, och Philippe Lamberts, som stödde denna begäran.

Parlamentet förkastade GUE/NGL-gruppens begäran.

Via EO (231 röster för, 121 röster emot, 18 nedlagda röster) godkände parlamentet S&D-gruppens begäran.

Onsdag

Grupperna Verts/ALE och GUE/NGL begärde att man på föredragningslistan skulle ta upp ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om yttrandefrihet i Turkiet. Debatten skulle avslutas med inlämning av resolutionsförslag under sammanträdesperioden i januari 2015.

Talare: Rebecca Harms och Patrick Le Hyaric, som på sina respektive gruppers vägnar motiverade begäran, och Alexander Graf Lambsdorff.

Parlamentet godkände begäran.

Talare: Rebecca Harms.

ECR-gruppen begärde att omröstningen om Palestina skulle skjutas upp till torsdag (punkt 78 i PDOJ).

Talare: Morten Messerschmidt för ECR-ruppen, som motiverade begäran, och Martina Anderson, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


15. Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (som biträdde föredraganden) redogjorde för rekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Lynn Boylan, för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill och Sylvie Goddyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy och Miguel Viegas.

Talare: Carlos Moedas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 16.12.2014.


16. Genomförande av direktivet om bränslekvalitet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Genomförande av direktivet om bränslekvalitet (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: András Gyürk för PPE-gruppen, och Matthias Groote för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Jean-François Jalkh, grupplös, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo och Gesine Meissner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira och Giulia Moi.

Talare: Carlos Moedas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Bedömning av fraktförares goda anseende (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bedömning av fraktförares goda anseende (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Georg Mayer, grupplös, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki och Andor Deli.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin och Nicola Caputo.

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Genomförande av partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000092/2014) från Jerzy Buzek till kommissionen: Genomförande av partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) enligt artikel 185 i EUF-fördraget (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia utvecklade frågan.

Carlos Moedas (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Juan Carlos Girauta Vidal för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Nicolas Bay, grupplös, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos och Tonino Picula.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas och João Ferreira.

Talare: Carlos Moedas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli och Doru-Claudian Frunzulică.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 544.579/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Rättsligt meddelande