Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Prześladowania demokratycznej opozycji w Wenezueli (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda i Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0376/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECRw sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0377/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0378/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0379/2014);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva i Georgios Katrougkalos w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie prześladowania demokratrycznej opozycji w Wenezueli (B8-0380/2014).

II.   Mauretania, w szczególności sprawa Birama Dah Abeida (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0382/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda i Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0383/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0384/2014);

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0385/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0386/2014);

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen i Javier Nart w imieniu grupy ALDE w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0387/2014);

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy i Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Mauretani, w szczególności sprawy Birama Dah Abeida (B8-0388/2014).

III.   Sudan: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0389/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák i Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0390/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0391/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0392/2014);

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0393/2014);

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0394/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez i Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Sudanu: sprawa dr Amina Mekkiego Medaniego (B8-0395/2014).

Czas wystapień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Informacja prawna