Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2183(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς από την Ελλάδα) (COM2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD)) Επιτροπή Προϋπολογισμών - εισηγήτρια: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0082)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου