Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0332(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0066/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0097

Protokol
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg

14. Budgets 2014 et 2015 (forhandling)
CRE

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015

Betænkning om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2014: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i henhold til punkt 14 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budgetudvalget. Ordførere: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez og Janusz Lewandowski forelagde betænkningerne.

Talere: Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Jan Olbrycht (ordfører for udtalelse fra REGI), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Giulia Moi, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov og Martina Michels.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp og Ivan Štefanec.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes og Marian-Jean Marinescu.

Talere: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez og Janusz Lewandowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.15 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.16 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.4 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.5 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.7 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.8 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.10 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.11 i protokollen af 17.12.2014, punkt 10.3 i protokollen af 17.12.2014 og punkt 10.12 i protokollen af 17.12.2014.

Juridisk meddelelse