Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0332(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0066/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0097

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg

14. Ändringsbudgetar för 2014 och budgeten för 2015 (debatt)
CRE

Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015

Betänkande om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet REGI), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Giulia Moi, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov och Martina Michels.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp och Ivan Štefanec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes och Marian-Jean Marinescu.

Talare: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.16 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.4 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.5 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.7 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.8 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.10 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.11 i protokollet av den 17.12.2014, punkt 10.3 i protokollet av den 17.12.2014 och punkt 10.12 i protokollet av den 17.12.2014.

Rättsligt meddelande