Zoznam 
Zápisnica
PDF 283kWORD 207k
Utorok, 16. decembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov z hľadiska správy hospodárskych záležitostí (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Voľba európskeho ombudsmana (hlasovanie)
  5.2.Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.6.Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.7.Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť FEM/2013/014 FR/Air France (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.12.Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií * (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Vyhlásenie Predsedníctva
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pracovný program Komisie na rok 2015 (rozprava)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Rozpočty na roky 2014 a 2015 (rozprava)
 15.Nedostatok finančných prostriedkov pre Svetový potravinový program pomoci sýrskym utečencom (rozprava)
 16.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku ***I (rozprava)
 17.Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I (rozprava)
 18.Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Voľba európskeho ombudsmana
 Príloha 2 - Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií


PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele (2014/2998(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Ska Keller, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, o trestnom stíhaní demokratickej opozície vo Venezuele (B8-0375/2014)

- Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o trestnom stíhaní demokratickej opozície vo Venezuele (B8-0376/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Ashley Fox a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o trestnom stíhaní demokratickej opozície vo Venezuele (B8-0377/2014);

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o trestnom stíhaní demokratickej opozície vo Venezuele (B8-0378/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, o trestnom stíhaní demokratickej opozície vo Venezuele (B8-0379/2014);

- Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva a Georgios Katrougkalos v mene skupiny GUE/NGL, o trestnom stíhaní demokratickej opozície vo Venezuele (B8-0380/2014).

II.   Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida (2014/2999(RSP))

- Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, o Mauritánii, najmä prípade Birama Daha Abeida (B8-0382/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda a Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, o Mauritánii, najmä prípade Birama Daha Abeida (B8-0383/2014);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, o Mauritánii, najmä prípade Birama Daha Abeida (B8-0384/2014);

- Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o Mauritánii, najmä prípade Birama Daha Abeida (B8-0385/2014);

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o Mauritánii, najmä prípade Birama Daha Abeida (B8-0386/2014);

- Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen a Javier Nart v mene skupiny ALDE, o Mauritánii, najmä prípade Birama Daha Abeida (B8-0387/2014);

- Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Miguel Viegas, João Ferreira, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy a Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, o Mauritánii, najmä prípade Birama Daha Abeida (B8-0388/2014).

III.   Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (2014/3000(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, o Sudáne: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (B8-0389/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák a Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, o Sudáne: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (B8-0390/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, o Sudáne: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (B8-0391/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o Sudáne: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (B8-0392/2014);

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o Sudáne: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (B8-0393/2014);

- Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (B8-0394/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, o Sudáne: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (B8-0395/2014).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Predloženie dokumentov

Parlamentné výbory predložili tieto správy:

- Správa o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti podľa bodu 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Správa k pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- * Správa o návrhu Komisie na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Taliansku, zemetrasenie v Grécku, ľadovec v Slovinsku a ľadovec a záplavy v Chorvátsku) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Záplavy v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0079/2014)


4. Preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov z hľadiska správy hospodárskych záležitostí (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Preskúmanie balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov z hľadiska správy hospodárskych záležitostí (2014/2938(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, Bernard Monot – nezaradený poslanec, Esther de Lange, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kostas Chrysogonos, Elisa Ferreira, Sander Loones, Michael Theurer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Miguel Viegas, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Marco Valli, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Ashley Fox, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Philippe Lamberts, Patrick O'Flynn, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Pablo Zalba Bidegain, Isabelle Thomas, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, Teresa Rodriguez-Rubio, Marco Zanni, Eleftherios Synadinos a Dariusz Rosati.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Patrizia Toia, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Georgios Katrougkalos, Petr Mach, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Pervenche Berès, Bruno Gollnisch, Theodor Dumitru Stolojan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Zanni, Jonás Fernández, Richard Sulík, Antanas Guoga, Neoklis Sylikiotis, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marisa Matias a Bruno Gollnisch, Paul Tang, Enrique Calvet Chambon, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Georgios Kyrtsos, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marco Valli a Bernd Lucke, Tibor Szanyi, Danuta Maria Hübner, Hugues Bayet, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernard Monot, Lara Comi, Costas Mavrides, José Manuel Fernandes, Nicola Danti, Eva Paunova, Neena Gill, Romana Tomc a Olle Ludvigsson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Georgi Pirinski, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Ivana Maletić a Virginie Rozière.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Lara Comi, o dvoch príslušníkoch talianskej námornej pechoty odsúdených v Indii, Amjad Bashir, o vražednom útoku teroristického komanda hnutia Taliban na školu v pakistanskom Pešávare, pri ktorom bolo usmrtených prinajmenšom 130 osôb, z toho väčšinou školákov, a Barbara Spinelli, o prípade Giulietta Chiesu, talianskeho novinára a bývalého poslanca EP, ktorý bol zatknutý v Tallinne a následne vyhostený z Estónska.

°
° ° °


5.1. Voľba európskeho ombudsmana (hlasovanie)

(tajné hlasovanie)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Predsedajúca vyhlásila, že jej bola predložená kandidatúra Emily O'Reillyovej, a pripomenula ustanovenia článku 219 rokovacieho poriadku a postup hlasovania.

Predsedajúca konštatovala, že podmienky hlasovania sú splnené, keďže je prítomná viac než polovica poslancov.

Konalo sa tajné hlasovanie (569 za, 66 proti, 43 sa zdržali).

Zoznam účastníkov hlasovania je pripojený k tejto zápisnici.

Predsedajúca oznámila, že EMILY O'REILLY bola zvolená za európsku ombudsmanku (P8_TA(2014)0073),zablahoželala jej k zvoleniu a v súlade s článkom 219 ods. 7 rokovacieho poriadku ju vyzvala, aby zložila prísahu pred Súdnym dvorom.


5.2. Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/5/EHS z 25. februára 1993 o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0074)


5.3. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0075)

Parlament udelil súhlas s pristúpením k dohovoru.


5.4. Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0076)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.5. Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0077)

Parlament udelil súhlas s obnovením dohody.


5.6. Účasť Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0078)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody a troch súvisiacich dohôd.


5.7. Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch [COM(2014)0666 - C8-0242/2014 2014/0308(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0079)


5.8. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Talianska) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0080)


5.9. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0081)


5.10. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, ktorú predložilo Grécko) (COM2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD)) Výbor pre rozpočet - spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0082)


5.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť FEM/2013/014 FR/Air France (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France predložená Francúzskom) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0083)


5.12. Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií * (hlasovanie)

Správa o návrhu Komisie na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií [C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Tajné hlasovanie)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

Zoznam účastníkov hlasovania je pripojený k tejto zápisnici.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0084)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan a Mark Demesmaeker.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Mara Bizzotto oznámila, že jej hlasovacie zariadenie počas hlasovania o európskom ombudsmanovi nefungovalo.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o útoku na školu v Pakistane, ku ktorému došlo tento utorok 16. decembra 2014.

Predseda odsúdil tento útok a v mene Parlamentu vyjadril solidaritu rodinám obetí, z ktorých väčšinu tvorili školáci, a pakistanskému ľudu.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Pracovný program Komisie na rok 2015 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) predstavili pracovný program a vyjadrili potešenie v súvislosti s rozhodnutím vedenia Ceny Karola Veľkého udeliť ju v roku 2015 predsedovi Európskeho parlamentu, Martinovi Schulzovi.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pablo Iglesias, Vicky Ford v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mercedes Bresso, Jonathan Arnott, o ustanoveniach prílohy XV rokovacieho poriadku (predseda objasnil situáciu), Gerolf Annemans – nezaradený poslanec, Jonathan Arnott, o uplatňovaní rokovacieho poriadku, a Andrzej Grzyb.

PREDSEDNÍCTVO: Olli REHN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena a István Ujhelyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski a Ricardo Serrão Santos.

Vystúpili: Frans Timmermans a Jean-Claude Juncker.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


11. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca vydala toto oznámenie:

Odporúčanie výboru INTA nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. novembra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014), bolo oznámené v pléne v pondelok 15. decembra 2014 (bod 8 zápisnice zo dňa 15.12.2014).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa teda považuje za schválené a rozhodnutie sa uverejní v „Prijatých textoch“ zo zajtrajšieho rokovania v stredu 17. decembra 2014.


12. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 9 zápisnice zo dňa 15.12.2014) bolo oznámené korigendum (P7_TA(2012)0270(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica 2014/59/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 15. mája 2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Ak v lehote 24 hodín nevznesie politická skupina alebo najmenej 40 poslancov žiadnu námietku, odporúčanie sa bude považovať za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl.


14. Rozpočty na roky 2014 a 2015 (rozprava)

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015

Správa o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 - tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 - prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti podľa bodu 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski uviedli svoje správy.

Vystúpili: Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Giulia Moi, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Paul Rübig, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Pablo Echenique, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniele Viotti, Davor Škrlec, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan, Derek Vaughan, Zbigniew Kuźmiuk, Younous Omarjee, Marco Valli, Georgios Kyrtsos, Victor Negrescu, Nikolay Barekov a Martina Michels.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Petr Mach, Jean-Paul Denanot, Stanisław Ożóg, Giulia Moi, Salvatore Cicu, Daniele Viotti, Christian Ehler, Paul Tang, Tomáš Zdechovský, Alain Lamassoure, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Andrej Plenković, Wim van de Camp a Ivan Štefanec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Zigmantas Balčytis, José Inácio Faria, Igor Šoltes a Marian-Jean Marinescu.

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Benedetto Della Vedova, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.16 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.4 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.7 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.10 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.11 zápisnice zo dňa 17.12.2014, bod 10.3 zápisnice zo dňa 17.12.2014 a bod 10.12 zápisnice zo dňa 17.12.2014.


15. Nedostatok finančných prostriedkov pre Svetový potravinový program pomoci sýrskym utečencom (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedostatok finančných prostriedkov pre Svetový potravinový program pomoci sýrskym utečencom (2014/2996(RSP))

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Karol Karski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Marcus Pretzell, Javier Nart, Marie-Christine Arnautu, Elena Valenciano, Jana Žitňanská, Afzal Khan a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Ska Keller.

Vystúpili: Christos Stylianides a Benedetto Della Vedova

Rozprava sa skončila.


16. Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

Sorin Moisă uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Iuliu Winkler v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Gerolf Annemans – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bronis Ropė, Jean-Luc Schaffhauser, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Seán Kelly a Andrzej Grzyb.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Sorin Moisă.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 17.12.2014.


17. Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

Helmut Scholz uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Ska Keller, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Daniel Caspary.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Helmut Scholz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 17.12.2014.


18. Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pre Radu: Nová stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000090/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pre Komisiu: Nová stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku B8-0044/2014.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAȘCU
podpredseda

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku B8-0045/2014.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský a Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg, Josef Weidenholzer, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Iliana Iotova, Georgios Epitideios, Michał Boni, Heinz K. Becker a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Angel Dzhambazki.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Benedetto Della Vedova.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ 2014/2918(RSP) (B8-0350/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.21 zápisnice zo dňa 17.12.2014.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 544.579/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf


Príloha 1 - Voľba európskeho ombudsmana

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Harms, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek


Príloha 2 - Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

PPE:   

Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hellvig, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tomc, Toti, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zwiefka

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Zorrinho

ECR:   

Ashworth, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Terho, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:   

Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Echenique, Eck, Ernst, Ferreira João, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougkalos, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Atkinson, Bashir, Beghin, Bergeron, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Nuttall, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

NI:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Grigule, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Morvai, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek

Právne oznámenie