Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 316kWORD 201k
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 5.Palestiina omariikluse tunnustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (18.–19. detsember 2014) (arutelu)
 10.Hääletused
  10.1.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.2.Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.3.Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2014. aastal (hääletus)
  10.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – maksete assigneeringud – Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu) (hääletus)
  10.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.6.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Itaalias – maavärin Kreekas – lumetorm Sloveenias – lumetorm ja üleujutused Horvaatias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.7.Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - maavärin Kreekas - lumetorm Sloveenias - lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.8.Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.9.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.10.Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.11.Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.12.Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.13.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: loodusõnnetuste tagajärjel kannatada saanud piirkonnad (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.14.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.15.Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve uus projekt (hääletus)
  10.16.Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve (hääletus)
  10.17.Autoveoalaste raskete rikkumiste klassifikatsioon (hääletus)
  10.18.Arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (hääletus)
  10.19.Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel (hääletus)
  10.20.Solventsus II (hääletus)
  10.21.ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (hääletus)
  10.22.Palestiina omariikluse tunnustamine (hääletus)
  10.23.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (hääletus)
  10.24.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.USA Senati aruanne piinamise kohta LKA poolt (arutelu)
 16.Sõnavabadus Türgis: ajakirjanike ja meediaväljaannete juhtide hiljutised vahistamised ning süstemaatiline surve meediakanalitele (arutelu)
 17.Assotsieerimisleping Gruusiaga *** - Assotsieerimislepingu sõlmimine Gruusiaga (arutelu)
 18.Hartumi protsess ja eelseisev ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatus (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/2012 (kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) I ja II lisa C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 26. novembril 2014

saadetud edasi vastutavale komisjonile: JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. novembril 2014

saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega antakse ajutist erakorralist abi Eesti, Läti ja Leedu piimatootjatele C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 26. novembril 2014

saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. detsembril 2014

saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni 4. septembri 2014. aasta delegeeritud määruse C(2014) 6200 final parandused, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014 seoses äriühingute püsivatel üldkuludel põhinevate omavahendite nõuetega (EMPs kohaldatav tekst) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. detsembril 2014

saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2015. aastal C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 16. detsembril 2014

saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 viinapuude istutuslubade andmise süsteemi osas C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. detsembril 2014

saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI.

°
° ° °

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014 seoses äriühingute püsivatel üldkuludel põhinevate omavahendite nõuetega C(2014)06200 – 2014/2820(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 4. septembril 2014

vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 3 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. oktoobril 2014

vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr508/2014, määrates kindlaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks kalurite hügieeni-, tervishoiu-, ohutus- ja töötingimuste parandamise, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise, kliimamuutuste leevendamise ja kalalaevade energiatõhususe parandamisega seotud rahastamiskõlblikud kulud C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)

vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. detsembril 2014

vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH.


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Nõukogu esitas parlamendile vastuväite seoses järgmise õigusaktiga:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kohta – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
vastuvõtmise kuupäev: 11. detsember 2014
edasi saadetud põhiõigusakti eest vastutavale komisjonile: ENVI.

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 5 detsember 2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega rakendatakse direktiivi 2004/23/EÜ seoses imporditud kudede ja rakkude kvaliteedi- ja ohutusstandardite samaväärsuse kontrollimise menetlustega (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - tähtaeg: 13.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/86/EÜ seoses teatavate tehniliste nõuetega inimkudede ja -rakkude kodeerimisele (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - tähtaeg: 13.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võrgueeskiri koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade kohta (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - tähtaeg: 11.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii ja selle ühendite osas (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - tähtaeg: 11.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses 1,4-dimetüülnaftaleeni, benfurakarbi, karbofuraani, karbosulfaani, etefooni, fenamidooni, fenvaleraadi, fenheksamiidi, furatiokarbi, imasapüüri, malatiooni, pikoksüstrobiini, spirotetramaadi, tepraloksüdiimi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - tähtaeg: 5.2.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses kondiõli, süsinikmonooksiidi, tsüprodiniili, dodemorfi, iprodiooni, metaldehüüdi, metasakloori, parafiinõli (CASi nr 64742-54-7), naftaõlide (CASi nr 92062-35-6) ja propargiidi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - tähtaeg: 4.2.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1178/2011 tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehniliste nõuete ja haldusmenetluste osas (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - tähtaeg: 1.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - tähtaeg: 13.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) II lisa (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - tähtaeg: 13.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - tähtaeg: 11.1.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 605/2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - tähtaeg: 27.2.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega muudetakse maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimusi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2009 I lisa (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - tähtaeg: 12.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 347/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu rakendusmäärus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb teatavate kategooriate mootorsõidukite tüübikinnituse nõudeid seoses kõrgetasemeliste hädapidurdussüsteemidega (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - tähtaeg: 2.3.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO.


4. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel )

AFET-komisjon

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (2014/2216(INI))
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE

AGRI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- ELi uus metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks (2014/2223(INI))
nõuandvad komisjonid: ITRE, ENVI

DEVE-komisjon

- Erasektor ja areng (2014/2205(INI))
nõuandvad komisjonid: AFET, INTA

- Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis ja kuidas järgmiste kriiside ärahoidmise eesmärgil tugevdada arengumaade tervishoiusüsteeme (2014/2204(INI))
nõuandvad komisjonid: FEMM, ENVI

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüs (2014/2221(INI))
nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG (kodukorra artikkel 54)

EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2014/2222(INI))

ENVI-komisjon

- Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas (2014/2208(INI))
nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu (2014/2207(INI))

FEMM-komisjon

- 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (2014/2217(INI))

IMCO-komisjon

- Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames (2014/2212(INI))

INTA-komisjon

- Intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegia kolmandates riikides (2014/2206(INI))
nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE-komisjon

- Euroopa säästva metallitööstuse arendamine (2014/2211(INI))

- Pereettevõtted Euroopas (2014/2210(INI))
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

- VKEde säästva kasvu võimalused (2014/2209(INI)
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI-komisjon

- Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/5/2012/BEH-MHZ kohta (2014/2215(INI))

REGI-komisjon

- ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (2014/2214(INI))
nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- ELi poliitika linnamõõde (2014/2213(INI))
nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 132 lõige 1)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (2014/2220(INI))

- Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 2013. aasta aruanne Euroopa Parlamendile (2014/2219(INI))
nõuandvad komisjonid: BUDG

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 216 lõige 8)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel )

PETI-komisjon

- Petitsioonikomisjoni 2014. aasta tegevuse aruanne (2014/2218(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

IMCO-komisjon

- Euroopa energiajulgeoleku strateegia (2014/2153(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel)

AGRI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- ELi uus metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks (2014/2223(INI))
nõuandvad komisjonid: ITRE, ENVI (kodukorra artikkel 54)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta majanduskasvu analüüs (2014/2221(INI))
nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG (kodukorra artikkel 54)

Komisjonide ühiste kosolekutega menetlus (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 27.11.2014 otsuse alusel)

komisjonid ENVI, AGRI

Veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimine (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 39)


5. Palestiina omariikluse tunnustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Palestiina omariikluse tunnustamine (2014/2964(RSP))

Arutelu toimus 26. novembril 2014 (26.11.2014 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová ja Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel Palestiina omariikluse tunnustamise kohta 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Palestiina omariikluse tunnustamise kohta 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Andersson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel Palestiina omariikluse tunnustamise kohta 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel Palestiina omariikluse tunnustamise kohta 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel Palestiina omariikluse tunnustamise kohta 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski ja Bas Belder fraktsiooni ECR nimel Palestiina omariikluse tunnustamise kohta 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Hääletus: 17.12.2014protokoll punkt 10.22.


6. ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (2014/2976(RSP))

Arutelu toimus 26. novembril 2014 (26.11.2014 protokolli punkt 22).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ja Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu kaitse kohta 2014/2976(RSP) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández ja Sorin Moisă fraktsiooni S&D nimel ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu kaitse kohta 2014/2976(RSP) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu kaitse kohta 2014/2976(RSP) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský ja Marcus Pretzell fraktsiooni ECR nimel Euroopa Liidu terasesektori kohta 2014/2976(RSP) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel ELi terasesektori olukorra ning töötajate ja tööstusharu kaitse kohta 2014/2976(RSP) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús ja Raffaele Fitto fraktsiooni PPE nimel ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu kaitse kohta 2014/2976(RSP) (B8-0356/2014).

Hääletus: 17.12.2014protokoll punkt 10.23.


7. Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000078/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000079/2014), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Arutelu toimus 25. novembril 2014 (25.11.2014 protokolli punkt 15).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Claude Moraes kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta 2014/2907(RSP) (B8-0362/2014)

Hääletus: 17.12.2014protokoll punkt 10.24.


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 53/2014 - III jagu – Komisjon (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 55/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 2/2014 - Euroopa välisteenistus (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


9. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (18.–19. detsember 2014) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (18.–19. detsember 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pervenche Berès, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Giulia Moi, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatrix von Storch, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Françoise Grossetête.

ISTUNGI JUHATAJA: Olli REHN
asepresident

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker ja Alexander Graf Lambsdorff.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Josep-Maria Terricabras ja Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Othmar Karas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria sinise kaardi tõstmisega küsimuste esitamise menetluse kohta, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang ja Knut Fleckenstein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.00)

(Parlament kogunes kell 12.00-12.30 LUX-auhinna kätteandmiseks)

(Istung jätkus kell 12.30)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0086)


10.2. Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Ecuadorist pärinevate kaupade tariifse kohtlemise kohta [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0087)


10.3. Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2014. aastal (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 14 [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0088)


10.4. Paranduseelarve projekt nr 3/2014 (trahvidest, intressidest, tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – maksete assigneeringud – Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade loetelu) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0089)


10.5. Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0090)


10.6. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Itaalias – maavärin Kreekas – lumetorm Sloveenias – lumetorm ja üleujutused Horvaatias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Itaalias, maavärin Kreekas, lumetormid Sloveenias ning lumetormid ja üleujutused Horvaatias) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0091)


10.7. Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) - maavärin Kreekas - lumetorm Sloveenias - lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0092)


10.8. Paranduseelarve projekt nr 6/2014: traditsiooniliste omavahendite ning käibemaksepõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite prognoosi korrigeerimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0093)


10.9. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 (üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0094)


10.10. Paranduseelarve projekt nr 7/2014: üleujutused Serbias, Horvaatias ja Bulgaarias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0095)


10.11. Paranduseelarve projekt nr 8/2014: 2013. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2014 kohta, III jagu – Komisjon [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0096)


10.12. Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0097)


10.13. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: loodusõnnetuste tagajärjel kannatada saanud piirkonnad (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 11 [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0098)


10.14. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 12 [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0099)


10.15. Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve uus projekt (hääletus)

- Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve III jao (komisjon) assigneeringute kohta ;

- Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao kohta (Euroopa Parlament, nõukogu, Euroopa Kohus, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsman, Euroopa Andmekaitseinspektor ja Euroopa välisteenistus).

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projekti vastuvõtmiseks nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)


10.16. Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta uue üldeelarve projekti kohta [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0100)

Sõnavõtud

Marisa Matias muudatusettepaneku 30 vastuvõetamatuse kohta.

Pärast hääletust Jean Arthuis (BUDG-komisjoni esimees).

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) märkis, et Euroopa Parlament kiitis nõukogu seisukoha 2015. aasta eelarve projekti kohta muutmata kujul heaks ja väljendas selle üle heameelt.

Istungu juhataja ühines Benedetto Della Vedova poolt öelduga ja tegi järgmise avalduse:

„Eelarvemenetlus viidi läbi kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 314. Kuulutan 2015. aasta eelarve lõplikult vastuvõetuks.”


10.17. Autoveoalaste raskete rikkumiste klassifikatsioon (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mis esitati vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c komisjoni määruse eelnõu kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste klassifikatsiooniga ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - TRAN-komisjon - Raportöör Michael Cramer

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0101)


10.18. Arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mis esitati vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c nõukogu direktiivi eelnõu .../.../EL kohta, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/70/EÜ D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - ENVI-komisjon - Raportöör Giovanni La Via

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


10.19. Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 4 Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel komisjoni 20. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Marek Józef Gróbarczyk enne hääletust.


10.20. Solventsus II (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 4 Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) C(2014)07230 - 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


10.21. ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0350/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0102)


10.22. Palestiina omariikluse tunnustamine (hääletus)

Arutelu toimus 26. novembril 2014 (26.11.2014protokoll punkt 17).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 17. detsembril 2014 (17.12.2014protokoll punkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 ja B8-0359/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0277/2014

(asendades B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 ja B8-0357/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark ja Pascal Arimont fraktsiooni PPE nimel,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala ja Janusz Zemke fraktsiooni S&D nimel,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0103)

Sõnavõtud

James Carver võttis enne hääletust sõna resolutsiooni ettepaneku vastuvõetavuse kohta. Pärast hääletust võtsid sõna Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, ja Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel.

(Resolutsiooni ettepanek B8-0359/2014 muutus kehtetuks.)


10.23. ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (hääletus)

Arutelu toimus 26. novembril 2014 (26.11.2014protokoll punkt 22).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 17. detsembril 2014 (17.12.2014 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 ja B8-0356/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0351/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0352/2014

(asendades B8-0352/2014 ja B8-0356/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini ja Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel,

Reinhard Bütikofer ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0104)

Sõnavõtud

Rosa D'Amato esitas muudatusettepaneku 15 kohta suulise muudatusettepaneku.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud arvesse, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0353/2014, B8-0354/2014 ja B8-0355/2014 muutusid kehtetuks.)


10.24. Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (hääletus)

Arutelu toimus 25. novembril 2014 (25.11.2015protokoll punkt 15).

Resolutsiooni ettepanek tehti teatavaks 17. detsembril 2014 (17.12.2014 protokolli punkt 7).

Resolutsiooni ettepanek B8-0362/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0105)


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ja Daniel Hannan fraktsiooni ECR nimel

Raport: Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Raport: Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr ja Ivana Maletić

Raport: Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Peter Jahr

Raport: Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Daniel Hannan

Raport: Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula ja Ruža Tomašić

Euroopa Liidu 2015. aasta uus üldeelarve projekt
Clare Moody ja Alessandra Moretti

Raport: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett ja Marian Harkin

ELi sisejulgeoleku strateegia uuendamine (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara ja Caterina Chinnici

Palestiina omariikluse tunnustamine (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn ja Fabio Massimo Castaldo

ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici ja Maria Spyraki.

Hääletuste selgitustega jätkatakse homsel istungil, neljapäeval, 18. detsembril 2014.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.45 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) tehti täiskogu istungil teatavaks teisipäeval, 16. detsembril 2014 (16.12.2014protokoll punkt 13).

Kodukorra artikli 105 lõikes 6 kehtestatud 24-tunnilise tähtaja jooksul esitas soovituse kohta vastuväite 68 parlamendiliiget.

Setõttu kantakse soovitus neljapäeval, 18. detsembril 2014 toimuvate hääletuste nimekirja.

Kinnitati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

- muudatusettepanekud: kolmapäev, 17. detsember 2014 kl 17.00;

- osade kaupa, eraldi ja nimelise hääletuse taotlused: kolmapäev, 17. detsember 2014 kl 19.00.


15. USA Senati aruanne piinamise kohta LKA poolt (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA Senati aruanne piinamise kohta LKA poolt (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sajjad Karim, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi neljale küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan ja Cornelia Ernst ja Claude Moraes.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Claude Moraes, kes vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasAfzal Khan ja Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki ja Ivo Vajgl.

Sõna võtsid Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim ja Jozo Radoš.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Josu Juaristi Abaunz ja Ignazio Corrao.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Sõna võttis Sophia in 't Veld.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: veebruari I osaistungjärgul.


16. Sõnavabadus Türgis: ajakirjanike ja meediaväljaannete juhtide hiljutised vahistamised ning süstemaatiline surve meediakanalitele (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Sõnavabadus Türgis: ajakirjanike ja meediaväljaannete juhtide hiljutised vahistamised ning süstemaatiline surve meediakanalitele (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Charles Tannock ja Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos ja Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Costas Mavrides.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas ja Lefteris Christoforou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


17. Assotsieerimisleping Gruusiaga *** - Assotsieerimislepingu sõlmimine Gruusiaga (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2014/2816(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Olli Rehn (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Aymeric Chauprade, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sandra Kalniete ja Marek Jurek ja Cristian Dan Preda.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Aymeric Chauprade ja Sajjad Karim, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Cristian Dan Predale, kes vastas sellele, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis ja Michał Boni.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy ja Brando Benifei.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Andrejs Mamikins.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.12.2014protokoll punkt 10.1 ja 18.12.2014protokoll punkt 10.2.


18. Hartumi protsess ja eelseisev ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Hartumi protsess ja eelseisev ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatus (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Barbara Spinelli ja James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Angel Dzhambazki.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 544.579/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Õigusalane teave