Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2503(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0046/2015

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 9.1
CRE 15/01/2015 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2015 - 8.6
PV 15/01/2015 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0006

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.1. Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 και B8-0059/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0046/2015

(αντικαθιστά τις B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 και B8-0059/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda και Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan και Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski και Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0006)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0051/2015 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου