Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0050/2015

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.2. Πακιστάν, ειδικότερα η κατάσταση μετά την επίθεση σε σχολείο της Πεσαβάρ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 και B8-0062/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0050/2015

(αντικαθιστά τις B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 και B8-0062/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jean Lambert και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0007)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου