Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0050/2015

Debatter :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0007

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.2. Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 och B8-0062/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0050/2015

(ersätter B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 och B8-0062/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet och Afzal Khan för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker och Jana Žitňanská för ECR-gruppen;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen;

Jean Lambert och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0007)

Rättsligt meddelande