Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0012/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.7. Κατάσταση στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 και B8-0028/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0012/2015

(αντικαθιστά τις B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 και B8-0026/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi και Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala και Eugen Freund, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Judith Sargentini, Eva Joly και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0012)

Παρεμβάσεις

Ο Victor Boștinaru παρουσιάζει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας παραγράφου 3α, η οποία κρατείται.

Ο Cristian Dan Preda παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Ι, η οποία κρατείται.

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0023/2015 και B8-0028/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου