Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000001/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Συζήτηση :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000001/2015) που κατέθεσαν οι Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (2014/2972(RSP)) (B8-0102/2015)

Ο Pavel Svoboda αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dietmar Köster, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sabine Verheyen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Javier Couso Permuy, Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Γιώργος Γραμματικάκης, Pablo Echenique, Rosa Estaràs Ferragut, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Alessia Maria Mosca, Evelyn Regner και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Angelika Niebler, Ivan Jakovčić, Νότης Μαριάς και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου