Indeks 
Protokół
PDF 304kWORD 237k
Środa, 11 lutego 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (złożone projekty rezolucji)
 3.Środki walki z terroryzmem (złożone projekty rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcie środków
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Przygotowania do nieformalnego posiedzenia szefów państw i rzadów (12 lutego 2015 r.) (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.Środki ochronne przewidziane w umowie z Islandią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Środki dotyczące zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Połączone oddziaływanie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Wspólne reguły przywozu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Wspólne reguły wywozu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.7.Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.8.Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.9.Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.10.Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.11.Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.12.Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.13.Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.14.Weryfikacja mandatów (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.15.Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ***I (głosowanie)
  9.16.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu *** (głosowanie)
  9.17.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (głosowanie)
  9.18.Środki walki z terroryzmem (głosowanie)
  9.19.Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (głosowanie)
  9.20.Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (głosowanie)
  9.21.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 12.Oświadczenie Przewodniczącego
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskim (debata)
 16.Sytuacja w Jemenie (debata)
 17.Unijne ramy na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 18.Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (debata)
 19.Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 20.Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (ciąg dalszy debaty)
 21.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 22.Dostęp do lekarstw w UE (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.

°
° ° °

Głos zabrał Emmanouil Glezos, aby wnieść o przeprowadzenie debaty nad odszkodowaniami wojennymi ze strony Niemiec dla Grecji.


2. Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 grudnia 2014 (pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon i Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld i Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Eva Joly i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope i Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler i Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, w sprawie sprawozdania podsumowującego Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Głosowanie: pkt 9.17 protokołu z dnia 11.2.2015.


3. Środki walki z terroryzmem (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Środki walki z terroryzmem (2015/2530(RSP))

Debata odbyła się dnia 28 stycznia 2015 r. (pkt 12 protokołu z dnia 28.1.2015 r.pkt 12 protokołu z dnia 28.1.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld i Javier Nart w imieniu grupy ALDE, w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015/2530 (RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat i Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope i Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015/2530 (RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev i Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Głosowanie: pkt 9.18 protokołu z dnia 11.2.2015.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 3/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 4/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 5/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 6/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 7/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 2/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1/2015 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2014 - BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 9/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 8/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 54/2014.

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego Europejska Służba Działań Zewnętrznych poinformowała władzę budżetową o przeniesieniu środków na 2015 r. ze swojego budżetu na 2014 r.- linia 20101 i linia 3003.

Zgodnie z przepisami art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2015 r. przedstawiony przez Komisję wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2015.


6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w czujnikach z polichlorku winylu w wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 241/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań rtęci w systemach wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 2 lutego 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie przepisów przejściowych (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 lutego 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH


7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora handlu detalicznego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - termin: 30.4.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do prób w locie (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - termin: 4.5.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu 2-naftylooksyoctowego, acetochloru, chloropikryny, diflufenikanu, flurprimidolu, flutolanilu i spinosadu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - termin: 27.3.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w kopolimerze szczepionym alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - termin: 30.3.2015)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


8. Przygotowania do nieformalnego posiedzenia szefów państw i rzadów (12 lutego 2015 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do nieformalnego posiedzenia szefów państw i rzadów (12 lutego 2015 r.) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luděka Niedermayera, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Nuttalla, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, Harald Vilimsky niezrzeszony i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Herbertowi Reulowi, który na nie odpowiedział, Jörg Leichtfried, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta, Andrzej Duda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Bernd Lucke, Pavel Telička, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Pablo Iglesias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pavla Teličkę, Eva Joly i Rolandas Paksas.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Angelika Niebler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa i Dimitriosa Papadimoulisa, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alessandrę Mussolini, i Claude Moraes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth w sprawie organizacji prac parlamentarnych.


9.1. Środki ochronne przewidziane w umowie z Islandią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (tekst jednolity) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0015)


9.2. Środki dotyczące zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (tekst jednolity) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0016)


9.3. Połączone oddziaływanie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0017)


9.4. Wspólne reguły przywozu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł przywozu (tekst jednolity) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0018)


9.5. Wspólne reguły wywozu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0019)


9.6. Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0020)


9.7. Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0021)


9.8. Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0022)


9.9. Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Federacji Rosyjskiej do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0023)


9.10. Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0024)


9.11. Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0025)


9.12. Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0026)


9.13. Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0027)


9.14. Weryfikacja mandatów (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie weryfikacji mandatów [2014/2165(REG)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0028)


9.15. Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0029)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0029)

Wystąpienia

Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


9.16. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy [12812/2014 - C8-0276/2014- 2014/0238(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0030)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.17. Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 17 grudnia 2014 r. (pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 11 lutego 2015 r. (pkt 3 protokołu z dnia 11.2.2015).

Projekty rezolucji B8-0098/2015, B8-0123/2015 i B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0098/2015

Przyjęto (P8_TA(2015)0031)

(Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0123/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


9.18. Środki walki z terroryzmem (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 28 stycznia 2015 r. (pkt 12 protokołu z dnia 28.1.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 11 lutego 2015 r. (pkt 4 protokołu z dnia 11.2.2015).

Projekty rezolucji B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 i B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0100/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0122/2015

(zastępujący B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 i B8-0132/2015):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet i Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki i Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR;

Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas i Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0032)

(Projekt rezolucji B8-0124/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


9.19. Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 i B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0099/2015

(zastępujący B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 i B8-0131/2015):

złożony przez następujących posłów:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni i Lara Comi w imieniu grupy PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk i Vicky Ford w imieniu grupy ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova i Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

Michel Reimon i Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo i Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0033)


9.20. Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0034)


9.21. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (głosowanie)

Sprawozdanie z prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE [2014/2154(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0035)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Heidi Hautali - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan i Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Heidi Hautali - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan i Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Heidi Hautali - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Heidi Hautali - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Heidi Hautali - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Heidi Hautali - A8-0003/2015
Seán Kelly

Sprawozdanie Inés Ayali Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly i Angel Dzhambazki

Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly i Angel Dzhambazki

Środki walki z terroryzmem - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch i Angel Dzhambazki

Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh i Silvia Costa

Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki i Pilar Ayuso.


11. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.20 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

12. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodnicząca wygłosiła oświadczenie w sprawie zatonięcia statku, które zdarzyło się dziś na południu Sycylii i w wyniku którego życie straciło około stu imigrantów. Wyraziła ubolewanie z powodu tej kolejnej tragedii i zapewniła, że Parlament zobowiązuje się do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, by uniknąć powtórzenia się takiej sytuacji.


13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Marielle de Sarnez poinformowała, iż była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Skład komisji i delegacji

Przewodnicząca otrzymała od grupy GUE/NGL następujące wnioski o nominację:

komisja TRAN: Stelios Kouloglou

komisja AFCO: Stelios Kouloglou

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania: Stelios Kouloglou

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


15. Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskim (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskim (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu niezrzeszona, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčica, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund i Goffredo Maria Bettini.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, w szczególności w kontekście Państwa Islamskiego 2015/2559(RSP) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS) (2015/2559(RSP) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas i József Nagy w imieniu grupy PPE, w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS) (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w związku z Państwem Islamskim (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei i Javi López w imieniu grupy S&D, w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwłaszcza w kontekście Państwa Islamskiego (IS) (2015/2559(RSP) (B8-0142/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 12.2.2015.


16. Sytuacja w Jemenie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Jemenie (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer niezrzeszony, Afzal Khan, Alyn Smith, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios i Neena Gill, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao i Nicola Caputo.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


17. Unijne ramy na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Unijne ramy na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar i Branislav Škripek.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Péter Niedermüller i Sophia in 't Veld, aby zadać dwa pytania przez podniesienie niebieskiej kartki Branislavowi Škripkowi, który udzielił odpowiedzi, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Budę, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, i Miltiadis Kyrkos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


18. Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alessandrę Mussolini, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanna, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego i Doru-Claudiana Frunzulicę, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Ildikó Gáll-Pelcz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Monika Flašíková Beňová i Helga Stevens.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Angelika Mlinar, Malin Björk, którya odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini i Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona.

(Dalszy ciąg debaty : zob. pkt 20 protokołu z dnia 11.2.2015)


19. Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała od Konferencji Przewodniczących propozycje dotyczące mianowania członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach, a propozycje te są dostępne na stronie Europarl.

Termin składania poprawek: 11 lutego 2015 r. o godz. 21.00.

Głosowanie: 12 lutego 2015 r. o godz. 11.00.


20. Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: zob. pkt 18 protokołu z dnia 11.2.2015)

Głos zabrali: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen i Barbara Matera.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 21:30 i wznowione o 21:40.)


21. Skład delegacji międzyparlamentarnych

Na wniosek grupy ECR Parlament ratyfikował następującą nominację:

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Maszreku: Amjad Bashir


22. Dostęp do lekarstw w UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Dostęp do lekarstw w UE (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Matthias Groote w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dianę James, Julie Girling w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Giulia Moi i Marek Jurek.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 548.169/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Informacja prawna