Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2550(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0143/2015

Συζήτηση :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0037

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3.2. Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 και B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, και ο Cristian Dan Preda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella και Ulrike Lunacek.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου