Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2550(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0143/2015

Συζήτηση :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0037

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

4.2. Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 και B8-0162/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0143/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 και B8-0158/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Νίκος Ανδρουλάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli και Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Curzio Maltese, Eleonora Forenza και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini και Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano και Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0037)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0162/2015 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, πριν απο την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου