Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2550(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0143/2015

Debaty :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Głosowanie :

PV 12/02/2015 - 4.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0037

Protokół
Czwartek, 12 lutego 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

4.2. Arabia Saudyjska: sprawa Raifa Badawiego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 i B8-0162/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0143/2015

(zastępujący B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 i B8-0158/2015):

złożony przez następujących posłów:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli i Brando Benifei w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini i Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0037)

(Projekt rezolucji B8-0162/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, przed głosowaniem.

Informacja prawna