Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija

9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksātās sākotnējā priekšfinansējuma summas palielināšanu (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām (pārstrādāta redakcija) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD)).
Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas Makao Īpašās pārvaldes apgabala valdību (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

INTA

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret bērnu pornogrāfiju tiešsaistē (B8-0085/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas iepakojuma drošumu (B8-0086/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Veneto reģiona zvejnieku aizsardzību (B8-0087/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu piena ražotājiem saistībā ar piena cenu pazemināšanos pēc kvotu sistēmas atcelšanas (B8-0088/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viltoto Prosecco, ko Anglijā pārdod no spiediena iekārtām (B8-0089/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par taisnīgas kompensācijas principa ieviešanu Eiropas tiesiskajā regulējumā par medikamentiem — nodrošināt taisnīgumu cilvēkiem, kuri kļuvuši par talidomīda upuriem (B8-0090/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mario Borghezio. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību nozīmi kredītu pārvaldīšanā ekonomiskās krīzes apstākļos (B8-0091/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tūrisma atbalstam paredzēto fondu izmantošanas sekmēšanu (B8-0092/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas mežu politikas pilnveidošanu (B8-0094/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky un Marcel de Graaff. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai Turcija atzītu 1915. gadā īstenoto genocīdu pret valstī dzīvojošiem armēņiem (B8-0096/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Rezolūcijas priekšlikums par negodīgu sociālo praksi gaisa transporta jomā Eiropā (B8-0134/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

Juridisks paziņojums