Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1304/2013 om Europeiska socialfonden, vad gäller en ökning av det inledande förskottet till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredjeland, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (omarbetning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
Talmannen skulle i enlighet med artikel 304 i fördraget höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas speciella administrativa region Macaos regering om vissa luftfartsaspekter (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

INTA

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

2) från ledamöterna,resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kampen mot barnpornografi på nätet (B8-0085/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om säkra livsmedelsförpackningar (B8-0086/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skyddet för fiskare i regionen Veneto (B8-0087/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stödet till mjölkbönderna för att bemöta problemet med fallande mjölkpriser efter avskaffandet av kvotsystemet (B8-0088/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den falska Prosecco som säljs på fat i England (B8-0089/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om genomförande av principen om skälig ersättning i EU:s läkemedelslagstiftning i syfte att skipa rättvisa för talidomidskandalens offer (B8-0090/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om vikten av kooperativa sammanslutningar med små aktieägare när det gäller kreditförvaltning under en ekonomisk kris (B8-0091/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av medel för turismen (B8-0092/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stärkande av EU:s skogsbruksstrategi (B8-0094/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om Turkiets erkännande av folkmordet på armenierna i Turkiet 1915 (B8-0096/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om illojal social praxis inom EU:s lufttransportsektor (B8-0134/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

TRAN

Rättsligt meddelande