Показалец 
Протокол
PDF 285kWORD 192k
Четвъртък, 12 февруари 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Бурунди: случаят с Боб Ругурика
  3.2.Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави
  3.3.Масови гробове на изчезналите лица от Аша в село Орнити в окупираната част на Кипър
 4.Време за гласуване
  4.1.Бурунди: случаят с Боб Ругурика (гласуване)
  4.2.Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (гласуване)
  4.3.Масови гробове на изчезналите лица от Аша в село Орнити в окупираната част на Кипър (гласуване)
  4.4.Създаване на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)
  4.5.Назначаване на членовете на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)
  4.6.Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (гласуване)
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Решения относно някои документи
 9.Внесени документи
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 11.График на следващите заседания
 12.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1- Назначаване на членовете на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (разискване)

Изявление на Комисията: Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Birgit Sippel, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Diane Dodds, независим член на ЕП, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alessandra Mussolini, Barbara Kappel и Agustín Díaz de Mera García Consuegra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Biljana Borzan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao и Anna Záborská.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: първа месечна сесия през март 2015 г.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 10.2.2015.)


3.1. Бурунди: случаят с Боб Ругурика

Предложения за резолюция B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 и B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer и Maurice Ponga представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател


Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Francesc Gambús и Claudia Tapardel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić и José Inácio Faria.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 12.2.2015 г.


3.2. Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави

Предложения за резолюция B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 и B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, и Cristian Dan Preda представиха предложения за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly и Elena Valenciano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella и Ulrike Lunacek.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 12.2.2015 г.


3.3. Масови гробове на изчезналите лица от Аша в село Орнити в окупираната част на Кипър

Предложения за резолюция B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 и B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer и Eleni Theocharous представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Lefteris Christoforou, от името на групата PPE, Demetris Papadakis, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, независим член на ЕП, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver и Lampros Fountoulis.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 12.2.2015 г.

°
° ° °

Изказа се Eleonora Forenza относно загиването вчера на 300 души недалеч от Лампедуза.

Парламентът запази минута мълчание.


4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Бурунди: случаят с Боб Ругурика (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 и B8-0163/2015

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0144/2015

(за замяна на B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 и B8-0163/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Мария Габриел, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Андрей Ковачев и Monica Macovei, от името на групата PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan и Hugues Bayet, от името на групата S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato и Dario Tamburrano, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0036)


4.2. Саудитска Арабия: случаят с Раиф Бадави (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 и B8-0162/2015

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0143/2015

(за замяна на B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 и B8-0158/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli и Brando Benifei, от името на групата S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Филиз Хюсменова, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet и Dita Charanzová, от името на групата ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini и Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano и Tiziana Beghin, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0037)

(Предложението за резолюция B8-0162/2015 отпада.)

Изказване

Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, преди гласуването.


4.3. Масови гробове на изчезналите лица от Аша в село Орнити в окупираната част на Кипър (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 и B8-0161/2015

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0150/2015

(за замяна на B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 и B8-0161/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Андрей Ковачев и Monica Macovei, от името на групата PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill и Biljana Borzan, от името на групата S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara и Eleonora Evi, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0038)


4.4. Създаване на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)

предложение за решение, внесено съгласно член 197 от Правилника за дейността от Председателския съвет, относно създаването на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0039)

Изказване

Philippe Lamberts, относно процедурата, която трябва да се следва при учредяването на специалната комисия (председателят припомни правомощията на Председателския съвет в това отношение).


4.5. Назначаване на членовете на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)

Предложение на Председателския съвет: назначаване на членовете на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

обявено за одобрено (приложение 1 от протокола от 12.2.2015)


4.6. Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 и B8-0142/2015

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0136/2015

(за замяна на B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 и B8-0142/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi и József Nagy, от името на групата PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán и José Inácio Faria, от името на групата ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis и Tiziana Beghin, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Изказа се Jonathan Arnott след гласуването.


5. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, по-специално във връзка с „Ислямска държава“ - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr и Seán Kelly.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


8. Решения относно някои документи

Съгласно решение на Председателския съвет от 5 февруари 2015 г.

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Реформата на избирателното право в Европейския съюз (2015/2035(INL))


Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (2015/2041(INI))
(подпомагаща: ENVI, JURI, CONT)

- Процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г. (2015/2040(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

комисия AFET (асоциирана комисия)

- Отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа (2015/2037(INI))
(подпомагаща: ITRE, IMCO) (асоциирани комисии)

комисия AFET

- Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия (2015/2036(INI))

комисия CULT

- Проследяване на прилагането на процеса от Болоня (2015/2039(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия DEVE

- Финансиране на развитието (2015/2044(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисия EMPL

- Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ – 2013 година (2015/2042(INI))
(подпомагаща: BUDG, ECON)

комисия INTA

- Прилагане на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност (2015/2038(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (2014/2228(INI))
(подпомагаща: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Сезиране на комисии

комисия FEMM

- Настоящата политическа ситуация в Афганистан (2014/2230(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

- Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (2014/2229(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

- Европейски фонд за стратегически инвестиции (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

комисия DEVE

- Външното отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните инициативи в държавите извън ЕС (2014/2233(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: DEVE

- Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (2014/2254(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

комисия FEMM

- Политиката на сближаване и маргинализираните общности (2014/2247(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: FEMM, EMPL

- Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза (2014/2245(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

- Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS), обичайно познати като безпилотни летателни апарати (UAV) (2014/2243(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
подпомагаща: ITRE, LIBE

Доклад по собствена инициатива (член 99 от Правилника за дейността)
- Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (2015/2043(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: BUDG, JURI, CONT


9. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд, що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
В съответствие с член 137(1) и член 138(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от него (преработен текст) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

В съответствие с член 304 от Договора, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, JURI

- Предложение за решение на Съвета за за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

INTA

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу детската онлайн порнография (B8-0085/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно безопасността на хранителните опаковки (B8-0086/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на рибарите от региона Венето (B8-0087/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно помощите за селскостопанските производители за справяне със спада в цената на млякото след премахването на системата на квоти (B8-0088/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно продажбата на фалшиво наливно просеко в Англия (B8-0089/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прилагането на принципа за справедливо възнаграждение в европейската нормативна уредба относно лекарствата – справедливост за жертвите на талидомида (B8-0090/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mario Borghezio. Предложение за резолюция относно значението на кооперативните дружества с масово дялово участие в управлението на кредитирането в момент на икономическа криза (B8-0091/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на фондовете за туризма (B8-0092/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно укрепването на европейската политика в областта на горите (B8-0094/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно признаването от страна на Турция на геноцида, извършен през 1915 г. над арменците в страната (B8-0096/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно нелоялните социални практики във въздушния транспорт в Европа (B8-0134/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN


10. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


11. График на следващите заседания

Следващото заседание ще се проведе на 25 февруари 2015 г.


12. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 11.40 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Приложение 1- Назначаване на членовете на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие

CS01

Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие

(45)

Пълноправни членове

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Правна информация