Indeks 
Protokol
PDF 265kWORD 167k
Torsdag den 12. februar 2015 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Burundi: Bob Rugurikas tilfælde
  3.2.Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde
  3.3.Massegrave med forsvundne personer fra Ashia i Ornithi i den besatte del af Cypern
 4.Afstemningstid
  4.1.Burundi: Bob Rugurikas tilfælde (afstemning)
  4.2.Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde (afstemning)
  4.3.Massegrave med forsvundne personer fra Ashia i Ornithi i den besatte del af Cypern (afstemning)
  4.4.Nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (afstemning)
  4.5.Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (afstemning)
  4.6.Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS (afstemning)
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 9.Modtagne dokumenter
 10.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1- Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning


FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Diane Dodds, løsgænger, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alessandra Mussolini, Barbara Kappel og Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Biljana Borzan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao og Anna Záborská.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden marts I 2015.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 10.2.2015).


3.1. Burundi: Bob Rugurikas tilfælde

Forslag til beslutning B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 og B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer og Maurice Ponga forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Francesc Gambús og Claudia Tapardel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić og José Inácio Faria.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 12.2.2015.


3.2. Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde

Forslag til beslutning B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 og B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, og Cristian Dan Preda forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella og Ulrike Lunacek.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 12.2.2015.


3.3. Massegrave med forsvundne personer fra Ashia i Ornithi i den besatte del af Cypern

Forslag til beslutning B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 og B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer og Eleni Theocharous forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Lefteris Christoforou for PPE-Gruppen, Demetris Papadakis for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand, løsgænger, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver og Lampros Fountoulis.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 12.2.2015.

°
° ° °

Indlæg af Eleonora Forenza om de 300 omkomne personer ud for Lampedusa.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Burundi: Bob Rugurikas tilfælde (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 og B8-0163/2015

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0144/2015

(erstatter B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 og B8-0163/2015):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev og Monica Macovei for PPE-Gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan og Hugues Bayet for S&D-Gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić og Branislav Škripek for ECR-Gruppen,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen,

Judith Sargentini, Davor Škrlec og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato og Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 og B8-0162/2015

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0143/2015

(erstatter B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 og B8-0158/2015):

stillet af:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli og Brando Benifei for S&D-Gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch og Branislav Škripek for ECR-Gruppen,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini og Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano og Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0037)

(Forslag til beslutning B8-0162/2015 bortfaldt).

Indlæg

Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, før afstemningen.


4.3. Massegrave med forsvundne personer fra Ashia i Ornithi i den besatte del af Cypern (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 og B8-0161/2015

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0150/2015

(erstatter B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 og B8-0161/2015):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev og Monica Macovei for PPE-Gruppen,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill og Biljana Borzan for S&D-Gruppen,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski og Branislav Škripek for ECR-Gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec og Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara og Eleonora Evi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0038)


4.4. Nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (afstemning)

Forslag til afgørelse, stillet af Formandskonferencen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 197, om nedsættelse af et særligt udvalg om skatteaftaler og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning og fastsættelse af dets sagsområder, medlemstal og funktionsperiode (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0039)

Indlæg

Philippe Lamberts om den procedure, der var blevet fulgt ved nedsættelsen af det særlige udvalg (formanden mindede om Formandskonferencens beføjelser i den forbindelse).


4.5. Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (afstemning)

Formandskonferencens forslag: Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Erklæret godkendt (Bilag 1 i protokollen af 12.2.2015)


4.6. Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 og B8-0142/2015

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0136/2015

(erstatter B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 og B8-0142/2015):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi og József Nagy for PPE-Gruppen,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár og Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán og José Inácio Faria for ALDE-Gruppen,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis og Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Indlæg af Jonathan Arnott efter afstemningerne.


5. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr og Seán Kelly.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


8. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. februar 2015

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

AFCO

- Reform af valgloven i Den Europæiske Union (2015/2035(INL))


Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

AFCO

- Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI))
(rådg.udv.: ENVI, JURI, CONT)

- Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (2015/2040(INI))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET (associeret udvalg)

- Konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa (2015/2037(INI))
(rådg.udv.: ITRE, IMCO) (procedure med associerede udvalg)

AFET

- Den strategiske militære situation i Sortehavsområdet som følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim (2015/2036(INI))

CULT

- Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (2015/2039(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

DEVE

- Udviklingsfinansiering (2015/2044(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

EMPL

- Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress – 2013 (2015/2042(INI))
(rådg.udv.: BUDG, ECON)

INTA

- Gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (2015/2038(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

INTA

- Henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (2014/2228(INI))
(rådg.udv.: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Udvalgshenvisninger

FEMM

- Den aktuelle politiske situation i Afghanistan (2014/2230(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: FEMM

- De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (2014/2229(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: FEMM

- Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE

- Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (2014/2233(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: DEVE

- Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) (2014/2254(INI))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM

- Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (2014/2247(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: FEMM, EMPL

- Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (2014/2245(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE

- Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart (2014/2243(INI))
henvist til: kor.udv.: TRAN
rådg.udv.: ITRE, LIBE

Initiativbetækning (forretningsordenens artikel 99)

- Interrimbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (2015/2043(INI))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: BUDG, JURI, CONT


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 304 i TEUF ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

INTA

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik påatsikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt iVerdenshandelsorganisationens regi(kodifikation) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af børnepornografi på internettet (B8-0085/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om sikkerheden af fødevareemballager (B8-0086/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af fiskerne i Veneto-regionen (B8-0087/2015)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til kvægopdrætterne for at imødegå prisfaldet på mælk efter afskaffelsen af kvoteordningen (B8-0088/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forfalsket Prosecco solgt fra fad i England (B8-0089/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om gennemførelse af princippet om rimelig erstatning i den europæiske lægemiddellovgivning – retfærdighed for thalidomidofrene (B8-0090/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mario Borghezio. Forslag til beslutning om betydningen af kooperative selskaber med folkeandele i forbindelse med kreditforvaltning i en tid med økonomisk krise (B8-0091/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af midlerne til turisme (B8-0092/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om styrkelse af EU's skovbrugspolitik (B8-0094/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff. Forslag til beslutning om Tyrkiets anerkendelse af folkedrabet i 1915 på armeniere i Tyrkiet (B8-0096/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om illoyal social praksis inden for luftfarten i EU (B8-0134/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN


10. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


11. Tidspunkt for næste mødeperiode

Den næste mødeperiode vil finde sted den 25. februar 2015.


12. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 11.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Bilag 1- Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning

CS01

Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning

(45)

Ordinære medlemmer

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Juridisk meddelelse