Indeks 
Zapisnik
PDF 261kWORD 187k
Četvrtak, 12. veljače 2015. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Borba protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (rasprava)
 3.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  3.1.Burundi: slučaj Boba Rugurike
  3.2.Saudijska Arabija: slučaj Raifa Badawija
  3.3.Masovne grobnice nestalih osoba iz Ashije u selu Ornithi u okupiranom dijelu Cipra
 4.Glasovanje
  4.1.Burundi: slučaj Boba Rugurike (glasovanje)
  4.2.Saudijska Arabija: slučaj Raifa Badawija (glasovanje)
  4.3.Masovne grobnice nestalih osoba iz Ashije u selu Ornithi u okupiranom dijelu Cipra (glasovanje)
  4.4.Osnivanje Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (glasovanje)
  4.5.Imenovanje članova Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (glasovanje)
  4.6.Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (glasovanje)
 5.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Odluke o određenim dokumentima
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 11.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 12.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Imenovanje članova u Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka


PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Borba protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (rasprava)

Izjava Komisije: Borba protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Anderson u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Alessandra Mussolini, Barbara Kappel i Agustín Díaz de Mera García Consuegra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Biljana Borzan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao i Anna Záborská.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sjednica I u ožujku 2015.


3. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 10.2.2015..)


3.1. Burundi: slučaj Boba Rugurike

Prijedlozi rezolucija B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 i B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer i Maurice Ponga predstavili su prijedloge rezolucije.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik


Govorili su: Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Francesc Gambús i Claudia Tapardel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić i José Inácio Faria.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika od 12.2.2015..


3.2. Saudijska Arabija: slučaj Raifa Badawija

Prijedlozi rezolucija B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 i B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivo Vajgl, i Cristian Dan Preda predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Tunne Kelam u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly i Elena Valenciano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marc Tarabella i Ulrike Lunacek.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika od 12.2.2015..


3.3. Masovne grobnice nestalih osoba iz Ashije u selu Ornithi u okupiranom dijelu Cipra

Prijedlozi rezolucija B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 i B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer i Eleni Theocharous predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Lefteris Christoforou u ime Kluba zastupnika PPE-a, Demetris Papadakis u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Anderson u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, nezavisni zastupnik, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver i Lampros Fountoulis.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 12.2.2015..

°
° ° °

Govorila je Eleonora Forenza o jučerašnjoj pogibiji 300 osoba nedaleko od Lampeduse.

Parlament je održao minutu šutnje.


4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


4.1. Burundi: slučaj Boba Rugurike (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 i B8-0163/2015

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0144/2015

(koji zamjenjuje B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 i B8-0163/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan i Hugues Bayet, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet i Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

Judith Sargentini, Davor Škrlec i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato i Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudijska Arabija: slučaj Raifa Badawija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 i B8-0162/2015

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0143/2015

(koji zamjenjuje B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 i B8-0158/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli i Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet i Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini i Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano i Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0037)

(Prijedlog rezolucije B8-0162/2015 se ne razmatra.)

Govorio je

Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, prije glasovanja.


4.3. Masovne grobnice nestalih osoba iz Ashije u selu Ornithi u okupiranom dijelu Cipra (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 i B8-0161/2015

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0150/2015

(koji zamjenjuje B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 i B8-0161/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill i Biljana Borzan, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen i Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec i Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0038)


4.4. Osnivanje Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (glasovanje)

Prijedlog odluke, koji je Konferencija predsjednika podnijela u skladu s člankom 197. Poslovnika, o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0039)

Govorio je

Philippe Lamberts, o postupku osnivanja posebnog odbora (Predsjednik podsjeća na nadležnosti Konferencije predsjednika s tim u vezi).


4.5. Imenovanje članova Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (glasovanje)

Prijedlog Konferencije predsjednika: imenovanje članova Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KONFERENCIJE PREDSJEDNIKA

Proglašen odobrenim (prilog 1 zapisnika od 12.2.2015.)


4.6. Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 i B8-0142/2015

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0136/2015

(koji zamjenjuje B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 i B8-0142/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi i József Nagy, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman i Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán i José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis i Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Nakon glasovanja govorio je Jonathan Arnott.


5. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


6. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr i Seán Kelly.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


8. Odluke o određenim dokumentima

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5. veljače 2015

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 45. Poslovnika)

Odbor AFCO

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. The reform of the electoral law of the European Union (2015/2035(INL))


Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

Odbor AFCO

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Transparency, accountability and integrity in the EU institutions (2015/2041(INI))
(mišljenje: ENVI, JURI, CONT)

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process (2015/2040(INI))
(mišljenje: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

Odbor AFET (pridruženi odbor)

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. The impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe (2015/2037(INI))
(mišljenje: ITRE, IMCO) (pridruženi odbori)

Odbor AFET

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. The strategic military situation in the Black Sea Basin following the illegal annexation of Crimea by Russia (2015/2036(INI))

Odbor CULT

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Follow up on the implementation of the Bologna process (2015/2039(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor DEVE

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Financing for Development (2015/2044(INI))
(mišljenje: BUDG)

Odbor EMPL

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Implementation of the European Progress Microfinance Facility - 2013 (2015/2042(INI))
(mišljenje: BUDG, ECON)

Odbor INTA

- Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility (2015/2038(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 108. Poslovnika)

Odbor INTA

- Preporuke Europskoj komisiji o pregovorima o Sporazumu o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP) (2014/2228(INI))
(mišljenje: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Upućivanje na odbore

Odbor FEMM

- Trenutna politička situacija u Afganistanu (2014/2230(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: FEMM

- Sigurnosni izazovi na području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike i izgledi za političku stabilnost (2014/2229(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: FEMM

- Europski fond za strateška ulaganja (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

Odbor DEVE

- Vanjski utjecaj trgovinske i ulagačke politike EU-a na javno-privatne inicijative u državama izvan EU-a (2014/2233(INI))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: DEVE

- Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. - 2014.) (2014/2254(INI))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

Odbor FEMM

- Kohezijska politika i marginalizirane zajednice (2014/2247(INI))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: FEMM, EMPL

- Ulaganje u radna mjesta i rast: promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji (2014/2245(INI))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Odbor LIBE

- Sigurna upotreba zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS), poznati kao bespilotne letjelice (UAVs), u području civilnog zrakoplovstva (2014/2243(INI))
upućeno nadležnom odboru: TRAN
mišljenje: ITRE, LIBE

Izvješće o vlastitoj inicjativi (članak 99. Poslovnika)
- Privremeno izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog ureda javnog tužitelja (2015/2043(INI))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: BUDG, JURI, CONT


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu u pogledu povećanja iznosa početnog pretfinanciranja za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (preinaka) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

U skladu s člankom 304. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o određenim aspektima usluga u zračnom prometu između Europske unije i Vlade Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

INTA

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (kodifikacija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv dječje pornografije na internetu (B8-0085/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sigurnosti ambalaže za prehrambene proizvode (B8-0086/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti ribara iz regije Veneto (B8-0087/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pomoći uzgajivačima radi suočavanja s padom cijena mlijeka nakon ukidanja sustava kvota (B8-0088/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lažnom točenom proseccu koji se prodaje u Engleskoj (B8-0089/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o provedbi načela pravične naknade štete u okviru europskog zakonodavstva o lijekovima − pravda za žrtve talidomida (B8-0090/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mario Borghezio. Prijedlog rezolucije o važnosti zadruga s vlasničkim udjelom njezinih članova pri upravljanju zajmovima u trenucima ekonomske krize (B8-0091/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promidžbi sredstava za turizam (B8-0092/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o poboljšanju europske šumarske politike (B8-0094/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Prijedlog rezolucije o priznanju Turske da je 1915. nad Armencima u zemlji počinjen genocid (B8-0096/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Prijedlog rezolucije o nepoštenoj socijalnoj praksi u zračnom prijevozu u Europi (B8-0134/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

TRAN


10. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


11. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeća dnevna sjednica održat će se 25. veljače 2015.


12. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 11:40 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Prilog 1. - Imenovanje članova u Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka

CS01

Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka

(45)

Punopravni članovi

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Pravna napomena