Index 
Notulen
PDF 265kWORD 169k
Donderdag 12 februari 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Bestrijding van kinderpornografie op het internet (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Burundi: de zaak Bob Rugurika
  3.2.Saudi-Arabië: de zaak Raïf Badawi
  3.3.Massagraven met resten van de vermiste personen uit Ashia in het dorp Ornithi in het bezette deel van Cyprus
 4.Stemmingen
  4.1.Burundi: de zaak Bob Rugurika (stemming)
  4.2.Saudi-Arabië: de zaak Raïf Badawi (stemming)
  4.3.Massagraven met resten van de vermiste personen uit Ashia in het dorp Ornithi in het bezette deel van Cyprus (stemming)
  4.4.Instelling van een Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)
  4.5.Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)
  4.6.Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS (stemming)
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten
 9.Ingekomen stukken
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1- Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect


VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Bestrijding van kinderpornografie op het internet (debat)

Verklaring van de Commissie: Bestrijding van kinderpornografie op het internet (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alessandra Mussolini, Barbara Kappel en Agustín Díaz de Mera García Consuegra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Biljana Borzan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode maart I 2015.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 10.2.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Burundi: de zaak Bob Rugurika

Ontwerpresoluties B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 en B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer en Maurice Ponga lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter


Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Francesc Gambús en Claudia Tapardel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 12.2.2015.


3.2. Saudi-Arabië: de zaak Raïf Badawi

Ontwerpresoluties B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 en B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, en Cristian Dan Preda lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly en Elena Valenciano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marc Tarabella en Ulrike Lunacek.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 12.2.2015.


3.3. Massagraven met resten van de vermiste personen uit Ashia in het dorp Ornithi in het bezette deel van Cyprus

Ontwerpresoluties B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 en B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer en Eleni Theocharous lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Lefteris Christoforou, namens de PPE-Fractie, Demetris Papadakis, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: 12 februari 2015 .

°
° ° °

Eleonora Forenza voert het woord over de dood van 300 personen gisteren voor de kust van Lampedusa.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Burundi: de zaak Bob Rugurika (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 en B8-0163/2015

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0144/2015

(ter vervanging van B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 en B8-0163/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev en Monica Macovei, namens de PPE-Fractie,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan en Hugues Bayet, namens de S&D-Fractie,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie,

Judith Sargentini, Davor Škrlec en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato en Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudi-Arabië: de zaak Raïf Badawi (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 en B8-0162/2015

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0143/2015

(ter vervanging van B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 en B8-0158/2015):

ingediend door de volgende leden:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli en Brando Benifei, namens de S&D-Fractie,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini en Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano en Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0037)

(Ontwerpresolutie B8-0162/2015 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, vóór de stemming.


4.3. Massagraven met resten van de vermiste personen uit Ashia in het dorp Ornithi in het bezette deel van Cyprus (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 en B8-0161/2015

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0150/2015

(ter vervanging van B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 en B8-0161/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev en Monica Macovei, namens de PPE-Fractie,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill en Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec en Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara en Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0038)


4.4. Instelling van een Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)

Ontwerpbesluit, ingediend overeenkomstig artikel 197 van het Reglement, door de Conferentie van voorzitters, over de instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de duur van het mandaat van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0039)

Het woord werd gevoerd door:

Philippe Lamberts, over de voor de instelling van de bijzondere commissie gevolgde procedure (de Voorzitter wijst op de bevoegdheden van de Conferentie van voorzitters ter zake).


4.5. Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)

Voorstel van de Conferentie van voorzitters: benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

Goedgekeurd (bijlage 1 van de notulen van 12.2.2015)


4.6. Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 en B8-0142/2015

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0136/2015

(ter vervanging van B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 en B8-0142/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi en József Nagy, namens de PPE-Fractie,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán en José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis en Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Jonathan Arnott voert het woord na afloop van de stemmingen.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr en Seán Kelly.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


8. Besluiten inzake bepaalde documenten

Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 februari 2015

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie AFCO

- De hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))


Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (2015/2041(INI))
(advies: ENVI, JURI, CONT)

- Procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014 (2015/2040(INI))
(advies: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

Commissie AFET (medeverantwoordelijke commissie)

- De impact van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten op de veiligheid en de defensiecapaciteiten in Europa (2015/2037(INI))
(advies: ITRE, IMCO) (medeverantwoordelijke commissies)

Commissie AFET

- De strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland (2015/2036(INI))

Commissie CULT

- Follow-up van de implementatie van het Bologna-proces (2015/2039(INI))
(advies: EMPL)

Commissie DEVE

- Financiële middelen voor ontwikkeling (2015/2044(INI))
(advies: BUDG)

Commissie EMPL

- Uitvoering van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit – 2013 (2015/2042(INI))
(advies: BUDG, ECON)

Commissie INTA

- Uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over de sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (2015/2038(INI))
(advies: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 108 van het Reglement)

Commissie INTA

- Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (2014/2228(INI))
(advies: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Aanwijzing commissies

Commissie FEMM

- De huidige politieke situatie in Afghanistan (2014/2230(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: FEMM

- De uitdagingen op het gebied van veiligheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor politieke stabiliteit (2014/2229(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: FEMM

- Europees Fonds voor strategische investeringen (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

Commissie DEVE

- De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private partnerschappen in landen buiten de EU (2014/2233(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE

- De situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2013-2014) (2014/2254(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

Commissie FEMM

- Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (2014/2247(INI))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: FEMM, EMPL

- Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (2014/2245(INI))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Commissie LIBE

- Veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS), algemeen bekend als onbemande luchtvaartuigen (UAV), op het gebied van burgerluchtvaart (2014/2243(INI))
verwezen naar ten principale: TRAN
advies: ITRE, LIBE

Initiatiefverslag (artikel 99 van het Reglement)
- Tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (2015/2043(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: BUDG, JURI, CONT


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (herschikking) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tussen de Europese Unie en de regering van de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

INTA

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (codificatie) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

2) van de leden ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van kinderporno via internet (B8-0085/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de veiligheid van de verpakkingen van levensmiddelen (B8-0086/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bescherming van de vissers uit de regio Veneto (B8-0087/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun aan veehouders ter compensatie van de daling van de melkprijs na de afschaffing van de quotaregeling (B8-0088/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over nep-Prosecco van de tap in Engeland (B8-0089/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over toepassing van het beginsel van billijke schadevergoeding in de Europese geneesmiddelenwetgeving - gerechtigheid voor thalidomideslachtoffers (B8-0090/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mario Borghezio. Ontwerpresolutie over het belang van coöperatieve vennootschappen met aandeelhouderschap van de burgers voor het kredietbeheer in tijden van economische crisis (B8-0091/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het promoten van middelen ten behoeve van het toerisme (B8-0092/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de versterking van het Europees bosbouwbeleid (B8-0094/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over de erkenning door Turkije van de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs (B8-0096/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over oneerlijke sociale praktijken in het Europese luchtvervoer (B8-0134/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN


10. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


11. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt op 25 februari 2015 plaats.


12. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 11.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Bijlage 1- Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect

CS01

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect

(45)

Gewone leden

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Juridische mededeling