Zoznam 
Zápisnica
PDF 267kWORD 188k
Štvrtok, 12. februára 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Burundi: prípad Boba Ruguriku
  3.2.Saudská Arábia: prípad Rá´ifa Badawího
  3.3.Masové hroby nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru
 4.Hlasovanie
  4.1.Burundi: prípad Boba Ruguriku (hlasovanie)
  4.2.Saudská Arábia: prípad Rá´ifa Badawího (hlasovanie)
  4.3.Masové hroby nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (hlasovanie)
  4.4.Zriadenie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  4.5.Vymenovanie členov osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinkuOsobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  4.6.Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom (hlasovanie)
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Predloženie dokumentov
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní
 12.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1- Vymenovanie členov osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku


PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, Barbara Kappel a Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Biljana Borzan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao a Anna Záborská.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: prvá marcová schôdza 2015.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 10.2.2015 .)


3.1. Burundi: prípad Boba Ruguriku

Návrhy uznesenia B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 a B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer a Maurice Ponga uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Francesc Gambús a Claudia Tapardel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 12.2.2015.


3.2. Saudská Arábia: prípad Rá´ifa Badawího

Návrhy uznesenia B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 a B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy a Josef Weidenholzer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, aCristian Dan Preda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly a Elena Valenciano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella a Ulrike Lunacek.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 12.2.2015.


3.3. Masové hroby nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru

Návrhy uznesenia B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 a B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer a Eleni Theocharous uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lefteris Christoforou v mene skupiny PPE, Demetris Papadakis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver a Lampros Fountoulis.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 12.2.2015.

°
° ° °

Vystúpila Eleonora Forenza k úmrtiu 300 osôb, ktoré včera prišli o život pri pobreží ostrova Lampedusa.

Parlament si uctil ich pamiatku minútou ticha.


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Burundi: prípad Boba Ruguriku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 a B8-0163/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0144/2015

(nahrádzajúci B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 a B8-0163/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev a Monica Macovei v mene skupiny PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan a Hugues Bayet v mene skupiny S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Branislav Škripek v mene skupiny ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato a Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saudská Arábia: prípad Rá´ifa Badawího (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 a B8-0162/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0143/2015

(nahrádzajúci B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 a B8-0158/2015):

podaný týmito poslancami:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli a Brando Benifei v mene skupiny S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch a Branislav Škripek v mene skupiny ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini a Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano a Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0037)

(Návrh uznesenia B8-0162/2015 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, pred hlasovaním.


4.3. Masové hroby nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 a B8-0161/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0150/2015

(nahrádzajúci B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 a B8-0161/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev a Monica Macovei v mene skupiny PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill a Biljana Borzan v mene skupiny S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek v mene skupiny ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva a Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara a Eleonora Evi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0038)


4.4. Zriadenie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý predložila Konferencia predsedov v súlade s člnákom 197 rokovacieho poriadku o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0039)

Vystúpenie

Philippe Lamberts, k postupu pre zriadenie osobitného výboru (predseda pripomenul právomoci Konferencie predsedov v tejto veci).


4.5. Vymenovanie členov osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinkuOsobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov: vymenovanie členov osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KONFERENCIE PREDSEDOV

Vyhlásený za schválený (príloha 1 zápisnice zo dňa 12.2.2015)


4.6. Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 a B8-0142/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0136/2015

(nahrádzajúci B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 a B8-0142/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi a József Nagy v mene skupiny PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán a José Inácio Faria v mene skupiny ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis a Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott po hlasovaní.


5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr a Seán Kelly.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


8. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5. februára 2015

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The reform of the electoral law of the European Union (2015/2035(INL))


Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Transparency, accountability and integrity in the EU institutions (2015/2041(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, CONT)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process (2015/2040(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

výbor AFET (pridružený výbor)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe (2015/2037(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO) (pridružené výbory)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The strategic military situation in the Black Sea Basin following the illegal annexation of Crimea by Russia (2015/2036(INI))

výbor CULT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Follow up on the implementation of the Bologna process (2015/2039(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor DEVE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Financing for Development (2015/2044(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the European Progress Microfinance Facility - 2013 (2015/2042(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility (2015/2038(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 108 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

- Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (2014/2228(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Pridelenie výborom

výbor FEMM

- Súčasná politická situácia v Afganistane (2014/2230(INI))
pridelené: gestorský výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Bezpečnostné výzvy v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a výhľady na politickú stabilitu (2014/2229(INI))
pridelené: gestorský výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Európsky fond pre strategické investície (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
pridelené: gestorský výbor: ECON
stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

výbor DEVE

- Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ (2014/2233(INI))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: DEVE

- Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) (2014/2254(INI))
pridelené: gestorský výbor: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

výbor FEMM

- Politika súdržnosti a marginalizované komunity (2014/2247(INI))
pridelené: gestorský výbor: REGI
stanovisko: FEMM, EMPL

- Investície pre rast a zamestnanosť: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii (2014/2245(INI))
pridelené: gestorský výbor: REGI
stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

- Bezpečné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS), známych ako bezpilotné lietadlá, v oblasti civilného letectva (COM(2014/2243(INI))
pridelené: gestorský výbor: TRAN
stanovisko: ITRE, LIBE

Iniciatívna správa (článok 99 rokovacieho poriadku)
- Návrh predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (2015/2043(INI)

predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI, CONT


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 oEurópskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred účinkami exteritoriálneho uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (prepracované znenie) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

INTA

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie voblasti spoločnej obchodnej politiky scieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti detskej pornografii na internete (B8-0085/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti potravinových obalov (B8-0086/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane benátskych rybárov (B8-0087/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore určenej chovateľom v súvislosti s poklesom cien mlieka po zrušení systému kvót (B8-0088/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovanom víne Prosecco predávanom ako stáčané víno v Anglicku (B8-0089/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vykonávaní zásady náhrady škody podľa európskeho nariadenia o liekoch – spravodlivosť pre obete lieku talidomid (B8-0090/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o význame družstiev vo verejnom vlastníctve pri riadení úverov v čase hospodárskej krízy (B8-0091/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore fondov pre cestovný ruch (B8-0092/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení európskej politiky v oblasti lesného hospodárstva (B8-0094/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o priznaní Turecka v súvislosti s genocídou Arménov žijúcich v Turecku v roku 1915 (B8-0096/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o nelojálnych sociálnych praktikách v leteckej doprave v Európe (B8-0134/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN


10. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


11. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúca schôdza sa bude konať 25. februára 2015.


12. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 11.40 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Príloha 1- Vymenovanie členov osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku

CS01

Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku

(45)

Riadni členovia

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Právne oznámenie