Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2217(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0015/2015

Внесени текстове :

A8-0015/2015

Разисквания :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0050

Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - Страсбург

13. Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (разискване)
CRE

Доклад относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. [2014/2217(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Louise Bours, от името на групата EFDD, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, независим член на ЕП, Constance Le Grip, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Илияна Йотова, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, и Beatriz Becerra Basterrechea.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Jadwiga Wiśniewska, за да зададе въпрос „синя карта“ на Beatriz Becerra Basterrechea, която отговори, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, относно процедурата „синя карта“, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn и Angelika Niebler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Kazimierz Michał Ujazdowski, за да зададе въпрос „синя карта“ на Angelika Niebler, която отговори, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Ángela Vallina, за да поясни изказването си от името на своята група, Věra Jourová и Marc Tarabella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 10.3.2015.

Правна информация