Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000017/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Συζήτηση :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2015) που κατέθεσαν οι Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Κώστας Χρυσόγονος, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot και Claudiu Ciprian Tănăsescu, προς την Επιτροπή: Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Ο Nicola Caputo αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, μη εγγεγραμμένη, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου