Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000005/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000005/2015 (B8-0105/2015)

Συζήτηση :

PV 09/03/2015 - 16
CRE 09/03/2015 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000005/2015) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Ο Michael Cramer αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Tapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Wim van de Camp, Μιλτιάδης Κύρκος, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Jill Seymour, στην οποία η τελευταία δεν απαντά, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender και Georgi Pirinski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, João Ferreira, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Franz Obermayr, ο τελευταίος σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου