Indeks 
Protokol
PDF 268kWORD 156k
Mandag den 9. marts 2015 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Valgs prøvelse
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 9.Andragender
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (forhandling)
 14.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 15.Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC) (forhandling)
 16.De russiske restriktioners indvirkning på de internationale vejtransportvirksomheder (forhandling)
 17.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 20.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Formanden meddelte, at brochurer om sikkerheden var til rådighed ved indgangen til mødesalen.


3. Parlamentets sammensætning

Pablo Echenique havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 15. marts 2015.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Miguel Urbán Crespo var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Teresa Rodriguez-Rubio med virkning fra den 5. marts 2015.

Parlamentet noterede sig i henhold til artikel 13 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og forretningsordenens artikel 4, stk. 1, udpegelsen af Miguel Urbán Crespo med virkning fra den 5. marts 2015.

Miguel Urbán Crespo deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


4. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Daniel Dalton med virkning fra den 8. januar 2015, Stelios Kouloglou med virkning fra den 27. januar 2015, Anneleen Van Bossuyt med virkning fra den 8. januar 2015 og Hilde Vautmans med virkning fra den 1. januar 2015.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen og ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

ENVI: Damiano Zoffoli i stedet for Enrico Gasbarra

JURI: Enrico Gasbarra i stedet for Alessandra Moretti

AFCO: Claudia Tapardel i stedet for Sorin Moisă

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Arne Lietz

Det Særlige Udvalg om Skatteaftaler og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning: Ashley Fox i stedet for Kay Swinburne.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


6. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget IMCO havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P7_TA(2011)0218(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF (EUT L 272 af 18.10.2011, s.1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. maj 2011 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2011)0218) (EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 252))(13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD))

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 11. marts 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på deres område (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Europa-Parlamentets og råDets forordning om fælles ordninger for udførsel (kodifikation) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel (kodifikation) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe med hensyn til den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (kodifikation) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000005/2015) af Michael Cramer, for TRAN, til Kommissionen: Konsekvenserne af de russiske importrestriktioner for internationale vejtransportvirksomheder(2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) af Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot og Claudiu Ciprian Tănăsescu, til Kommissionen: Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC) (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 5. marts 2015

(navn fortroligt) (nr. 2703/2014); (navn fortroligt) (nr. 2704/2014); (navn fortroligt) (nr. 2705/2014); Brian Semmens (nr. 0093/2015); Pia Berrend (nr. 0094/2015); (navn fortroligt) (nr. 0095/2015); Remo Pulcini (nr. 0096/2015); Claudiu Coldea (nr. 0097/2015); (navn fortroligt) (nr. 0098/2015); (navn fortroligt) (nr. 0099/2015); (navn fortroligt) (nr. 0100/2015); (navn fortroligt) (nr. 0101/2015); (navn fortroligt) (nr. 0102/2015); (navn fortroligt) (nr. 0103/2015); (navn fortroligt) (nr. 0104/2015); (navn fortroligt) (nr. 0105/2015); (navn fortroligt) (nr. 0106/2015); (navn fortroligt) (nr. 0107/2015); (navn fortroligt) (nr. 0108/2015); (navn fortroligt) (nr. 0109/2015); (navn fortroligt) (nr. 0110/2015); (navn fortroligt) (nr. 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr. 0112/2015); András Horváth (nr. 0113/2015); Ingo Handorf (nr. 0114/2015); (navn fortroligt) (nr. 0115/2015); (navn fortroligt) (nr. 0116/2015); (navn fortroligt) (nr. 0117/2015); (navn fortroligt) (nr. 0118/2015); (navn fortroligt) (nr. 0119/2015); (navn fortroligt) (nr. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr. 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr. 0122/2015); (navn fortroligt) (nr. 0123/2015); (navn fortroligt) (nr. 0124/2015); (navn fortroligt) (nr. 0125/2015); (navn fortroligt) (nr. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr. 0127/2015); Cristian Oneț (nr. 0128/2015); (navn fortroligt) (nr. 0129/2015); (navn fortroligt) (nr. 0130/2015); Remo Pulcini (nr. 0131/2015); (navn fortroligt) (nr. 0132/2015); (navn fortroligt) (nr. 0133/2015); (navn fortroligt) (nr. 0134/2015); (navn fortroligt) (nr. 0135/2015); Vivien Saunders (nr. 0136/2015); (navn fortroligt) (nr. 0137/2015); (navn fortroligt) (nr. 0138/2015); (navn fortroligt) (nr. 0139/2015); (navn fortroligt) (nr. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr. 0141/2015); (navn fortroligt) (nr. 0142/2015); (navn fortroligt) (nr. 0143/2015); (navn fortroligt) (nr. 0144/2015); (navn fortroligt) (nr. 0145/2015); (navn fortroligt) (nr. 0146/2015); (navn fortroligt) (nr. 0147/2015); (navn fortroligt) (nr. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr. 0149/2015); (navn fortroligt) (nr. 0150/2015); (navn fortroligt) (nr. 0151/2015); (navn fortroligt) (nr. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr. 0153/2015); Oronzo Danese (nr. 0154/2015); Andreas Ernst (nr. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr. 0156/2015); (navn fortroligt) (nr. 0157/2015); (navn fortroligt) (nr. 0158/2015); (navn fortroligt) (nr. 0159/2015); (navn fortroligt) (nr. 0160/2015); (navn fortroligt) (nr. 0161/2015).

Formanden meddelte, at han den 5. marts 2015 havde henvist et andragende, som Parlamentet havde modtaget fra en fysisk person, der ikke er borger i Den Europæiske Union og ikke har bopæl i en medlemsstat, til det kompetente udvalg i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13.


10. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53, 54 og 55 )

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

Procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

- Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
udvalg: ECON (procedure med fælles udvalgsmøder - associeret udvalg), BUDG (procedure med fælles udvalgsmøder - associeret udvalg)
(rådg.udv.: ITRE (associeret udvalg), TRAN (associeret udvalg), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(jf. Formandskonferencens afgørelse af 11.2.2015)


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, INTA

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (omarbejdning) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Betænkning om fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2013 (2014/2217(INI)) - FEMM - Ordfører: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (omarbejdning) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side samt for anvendelsen af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (kodifikation) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Betænkning om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (2014/2212(INI)) - IMCO - Ordfører: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Betænkning om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik (2014/2158(INI)) - ECON - Ordfører: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE - Ordfører: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON - Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON - Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder i verden i 2013 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati (2014/2216(INI)) - AFET - Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Betænkning om årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig (2014/2155(INI)) - CONT - Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2016, Sektion III – Kommissionen (2015/2008(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Tyskland) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG - Ordfører: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) fra Belgien) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG - Ordfører: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgien) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG - Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit fra Belgien) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG - Ordfører: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgien) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG - Ordfører: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem, Polen) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG - Ordfører: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Betænkning Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2015 (2014/2221(INI)) - ECON - Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Henstilling om Rådets afgørelse om accept på Den Europæiske Unions vegne af den ændrede aftale om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Betænkning om årsrapporten fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet (2014/2219(INI)) - AFET - Ordfører: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 (2014/2222(INI)) - EMPL - Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN - Ordfører: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts I 2015 (PE 550.479/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

°
° ° °

Talere: Emmanouil Glezos om situationen i Grækenland. Claudia Tapardel, som anmodede om fastsættelse af sanktioner mod Gianluca Buonanno på grund af hans udtalelser, som hun betegnede som racistiske, og Gerard Batten (formanden svarede Claudia Tapardel, at han ikke havde kompetence til at sanktionere udtalelser, som var fremsat uden for Parlamentet, men at han ville give meddelelse om de foranstaltninger, som var truffet mod Gianluca Buonanno som følge af dennes adfærd i Parlamentet).

°
° ° °


Mandag og tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Anmodning fra PPE om at afslutte forhandlingen om Kommissionens redegørelse om "Stigende antisemitisme, islamofobi og voldelig ekstremisme i EU" (2015/2595(RSP)) (Point 74 du PDOJ) med fremsættelse af et beslutningsforslag, opført under afstemningstiden i april II-mødeperioden.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen for at begrunde anmodningen, Monika Hohlmeier for at støtte den og Birgit Sippel imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (152 for, 152 imod, 12 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra PPE om at opføre, som andet punkt på dagsordenen torsdag, en redegørelse fra Kommissionen – uden fremsættelse af beslutningsforslag – om den potentielle massetilstrømning af migranter ved EU's grænser på grund af Islamisk Stats seneste fremrykken i Libyen.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen for at begrunde anmodningen, Roberta Metsola for at støtte den, Enrique Guerrero Salom for at foreslå, at redegørelsen skulle henvise mere generelt til situationen i Libyen og ikke kun skulle handle om tilstrømningen af migranter, Monika Hohlmeier og Enrique Guerrero Salom for at præcisere deres forslag og formanden, der foreslog følgende overskrift: "Situationen i Libyen og konsekvenserne heraf".

Parlamentet godkendte sidstnævnte forslag.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (forhandling)

Betænkning om fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 [2014/2217(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Louise Bours for EFDD-Gruppen, som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, løsgænger, Constance Le Grip, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, og Beatriz Becerra Basterrechea.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Jadwiga Wiśniewska, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Beatriz Becerra Basterrechea, som besvarede det, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, om proceduren med blåt kort, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn og Angelika Niebler.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Kazimierz Michał Ujazdowski, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Angelika Niebler, som besvarede det, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski og Ivan Jakovčić.

Talere: Ángela Vallina for at præcisere det indlæg, hun havde holdt for sin gruppe, Věra Jourová og Marc Tarabella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 10.3.2015.


14. Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)

Betænkning om årsberetning om EU's konkurrencepolitik [2014/2158(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt forelagde betænkningen.

Indlæg af Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Kaja Kallas (ordfører for udtalelse fra IMCO).

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Werner Langen for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, løsgænger, Esther de Lange, Anneliese Dodds, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka og Bernard Monot.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić og João Ferreira.

Talere: Margrethe Vestager og Morten Messerschmidt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.11 i protokollen af 10.3.2015.


15. Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000017/2015) af Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot og Claudiu Ciprian Tănăsescu, til Kommissionen: Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC) (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn, løsgænger, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira og Michèle Rivasi.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. De russiske restriktioners indvirkning på de internationale vejtransportvirksomheder (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000005/2015) af Michael Cramer, for TRAN, til Kommissionen: Konsekvenserne af de russiske importrestriktioner for internationale vejtransportvirksomheder (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer begrundede spørgsmålet.

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen, Claudia Tapardel for S&D-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Jill Seymour, som hun ikke besvarede, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender og Georgi Pirinski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman og Janusz Wojciechowski.

Talere: Violeta Bulc og Franz Obermayr, sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić og Esther Herranz García.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 550.479/OJMA).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.


20. Afslutning af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session 2014-2015 for afsluttet.

Parlamentet ville jf. traktatens bestemmelser holde møde den følgende dag, tirsdag den 10. marts 2015 kl. 08.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Fritaget:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Juridisk meddelelse