Index 
Proces-verbal
PDF 236kWORD 182k
Luni, 9 martie 2015 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Petiții
 10.Decizii privind anumite documente
 11.Depunere de documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (dezbatere)
 14.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
 15.Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (dezbatere)
 16.Impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri internaționali (dezbatere)
 17.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 20.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Președintele a anunțat că, la intrarea în hemiclu, sunt disponibile broșuri privind securitatea.


3. Componența Parlamentului

Pablo Echenique și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 15 martie 2015.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

°
° ° °

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Miguel Urbán Crespo, în locul lui Teresa Rodriguez-Rubio, ca deputat în Parlament, cu efect de la 5 martie 2015.

În conformitate cu articolul 13 din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlementul ia act de alegerea lui Miguel Urbán Crespo cu efect de la 5 martie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Miguel Urbán Crespo se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


4. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților Daniel Dalton, cu efect de la 8 ianuarie 2015, Stelios Kouloglou, cu efect de la 27 ianuarie 2015, Anneleen Van Bossuyt, cu efect de la 8 ianuarie 2015, și Hilde Vautmans cu efect de la 1 ianuarie 2015.


5. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului S&D şi a Grupului ECR următoarele cereri de numire:

ENVI: Damiano Zoffoli care îl înlocuiește pe Enrico Gasbarra

JURI: Enrico Gasbarra care o înlocuiește pe Alessandra Moretti

AFCO: Claudia Tapardel care îl înlocuiește pe Sorin Moisă

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Arne Lietz

Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare: Ashley Fox care îl înlocuiește pe Kay Swinburne.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


6. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia IMCO a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare P7_TA(2011)0218(COR02) la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului, a Directivei 96/73/CE și a Directivei 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 272, 18.10.2011, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în cea de-a doua lectură la 11 mai 2011 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2011)0218 (JO C 377 E, 7.12.2012, p. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 11 martie 2015, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind instituirea unui regimul comun aplicabil exporturilor (text codificat) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate adopta în ceea ce privește efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare (text codificat) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (text codificat) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000005/2015) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri internaționali (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) adresată de Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot și Claudiu Ciprian Tănăsescu, Comisiei: Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

5 martie 2015

(nume confidențial) (nr. 2703/2014); (nume confidențial) (nr. 2704/2014); (nume confidențial) (nr. 2705/2014); Brian Semmens (nr. 0093/2015); Pia Berrend (nr. 0094/2015); (nume confidențial) (nr. 0095/2015); Remo Pulcini (nr. 0096/2015); Claudiu Coldea (nr. 0097/2015); (nume confidențial) (nr. 0098/2015); (nume confidențial) (nr. 0099/2015); (nume confidențial) (nr. 0100/2015); (nume confidențial) (nr. 0101/2015); (nume confidențial) (nr. 0102/2015); (nume confidențial) (nr. 0103/2015); (nume confidențial) (nr. 0104/2015); (nume confidențial) (nr. 0105/2015); (nume confidențial) (nr. 0106/2015); (nume confidențial) (nr. 0107/2015); (nume confidențial) (nr. 0108/2015); (nume confidențial) (nr. 0109/2015); (nume confidențial) (nr. 0110/2015); (nume confidențial) (nr. 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr. 0112/2015); András Horváth (nr. 0113/2015); Ingo Handorf (nr. 0114/2015); (nume confidențial) (nr. 0115/2015); (nume confidențial) (nr. 0116/2015); (nume confidențial) (nr. 0117/2015); (nume confidențial) (nr. 0118/2015); (nume confidențial) (nr. 0119/2015); (nume confidențial) (nr. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr. 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr. 0122/2015); (nume confidențial) (nr. 0123/2015); (nume confidențial) (nr. 0124/2015); (nume confidențial) (nr. 0125/2015); (nume confidențial) (nr. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr. 0127/2015); Cristian Oneț (nr. 0128/2015); (nume confidențial) (nr. 0129/2015); (nume confidențial) (nr. 0130/2015); Remo Pulcini (nr. 0131/2015); (nume confidențial) (nr. 0132/2015); (nume confidențial) (nr. 0133/2015); (nume confidențial) (nr. 0134/2015); (nume confidențial) (nr. 0135/2015); Vivien Saunders (nr. 0136/2015); (nume confidențial) (nr. 0137/2015); (nume confidențial) (nr. 0138/2015); (nume confidențial) (nr. 0139/2015); (nume confidențial) (nr. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr. 0141/2015); (nume confidențial) (nr. 0142/2015); (nume confidențial) (nr. 0143/2015); (nume confidențial) (nr. 0144/2015); (nume confidențial) (nr. 0145/2015); (nume confidențial) (nr. 0146/2015); (nume confidențial) (nr. 0147/2015); (nume confidențial) (nr. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr. 0149/2015); (nume confidențial) (nr. 0150/2015); (nume confidențial) (nr. 0151/2015); (nume confidențial) (nr. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr. 0153/2015); Oronzo Danese (nr. 0154/2015); Andreas Ernst (nr. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr. 0156/2015); (nume confidențial) (nr. 0157/2015); (nume confidențial) (nr. 0158/2015); (nume confidențial) (nr. 0159/2015); (nume confidențial) (nr. 0160/2015); (nume confidențial) (nr. 0161/2015).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (__13__) din Regulamentul de procedură, la 5 martie 2015, a trimis spre examinare comisiei competente o petiție primită de Parlamentul European, care a fost trimisă de către o persoană fizică ce nu este cetățean al Uniunii Europene și nici nu are reședința într-un stat membru.


10. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolele 53, 54 și 55 din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Reuniuni comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

- Fondul european de investiții strategice (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
comisii: ECON (reuniune comună a comisiilor și comisie asociată), BUDG (reuniune comună a comisiilor și comisie asociată)
(aviz: ITRE (comisie asociată), TRAN (comisie asociată), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 februarie 2015)


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, ENVI, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, ENVI, INTA

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (reformare) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (2014/2217(INI)) - FEMM - Raportor: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, și de aplicare a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015 (2014/2212(INI)) - IMCO - Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Raport referitor la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2014/2158(INI)) - ECON - Raportor: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE - Raportoare: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON - Raportor: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON - Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2014/2216(INI)) - AFET - Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Raport referitor la raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2014/2155(INI)) - CONT - Raportor: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2016, secțiunea III – Comisia (2015/2008(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, prezentată de Germania) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG - Raportoare: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), din partea Belgiei) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG - Raportor: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar din partea Belgiei) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit din partea Belgiei) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG - Raportoare: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal din partea Belgiei) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG - Raportor: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG - Raportor: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2221(INI)) - ECON - Raportor: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a acordului modificat de instituire a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Raport referitor la Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European (2014/2219(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2222(INI)) - EMPL - Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN - Raportor: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din martie I 2015 (PE 550.479/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

°
° ° °

Au intervenit Emmanouil Glezos, cu privire la situația din Grecia, Claudia Tapardel, pentru a solicita luarea de sancțiuni împotriva lui Gianluca Buonanno, în urma afirmațiilor acestuia din urmă, pe care domnia sa le-a califact drept rasiste, și Gerard Batten (Președintele a răspuns dnei Claudia Tapardel că nu ține de competența sa să sancționeze afirmațiile făcute în afara Parlamentului, dar că va comunica măsurile luate în ceea ce îl privește pe Gianluca Buonanno în urma acțiunilor acestuia din urmă în Parlament).

°
° ° °


Luni și marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cererea Grupului PPE de a închide dezbaterea privind Declarația Comisiei intitulată „Accentuarea antisemitismului, a islamofobiei și a extremismului violent în UE" (2015/2595(RSP))” (punctul 74 din PDOJ) cu prezentarea unei propuneri de rezoluții înscrise pentru votare în perioada de sesiune aprilie I .

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, pentru a motiva cererea, Monika Hohlmeier, pentru a o susține, și Birgit Sippel, împotriva cererii.

Cu VE (152 pentru, 152 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Cererea Grupului PPE de a înscrie, la punctul doi pe ordinea de zi de joi, o declarație a Comisiei – fără prezentarea de propuneri de rezoluție – privind posibilul aflux de migranți la frontierele UE ca urmare a recentelor câștigări de teren ale milinaților Statului Islamic în Libia.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, pentru a motiva cererea, Roberta Metsola, pentru a o susține, Enrique Guerrero Salom, pentru a propune ca declarația să se refere în mod mai general la situația din Libia și să nu vizeze doar afluxul de migranți, Monika Hohlmeier și Enrique Guerrero Salom, pentru a-și detalia propunerile, și Președintele, care a propus să ca subiectul declarației să fie: „Situația instabilă din Libia și consecințele sale”.

Parlamentul a aprobat propunerea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


13. Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (2014/2217(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, care a răspuns unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Louise Bours, în numele Grupului EFDD, care a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, neafiliat, Constance Le Grip, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, și Beatriz Becerra Basterrechea.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jadwiga Wiśniewska, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Beatriz Becerra Basterrechea, care a răspuns, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, privind procedura „cartonașului albastru”, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn și Angelika Niebler.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Kazimierz Michał Ujazdowski, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Angelika Niebler, care a răspuns, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri și Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Ángela Vallina, pentru a aduce lămuriri cu privire la intevenția sa în numele grupului din care face parte, Věra Jourová și Marc Tarabella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 10.3.2015.


14. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2014/2158(INI)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt și-a prezentat raportul.

A intervenit Margrethe Vestager (membră a Comisiei).

A intervenit Kaja Kallas (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO).

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, neafiliată, Esther de Lange, Anneliese Dodds, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka și Bernard Monot.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić și João Ferreira.

Au intervenit: Margrethe Vestager și Morten Messerschmidt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.11 al PV din 10.3.2015.


15. Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (dezbatere)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2015) adresată de Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot și Claudiu Ciprian Tănăsescu, Comisiei: Criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, neafiliată, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi și Christel Schaldemose.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira și Michèle Rivasi.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri internaționali (dezbatere)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000005/2015) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Impactul restricțiilor rusești asupra transportatorilor rutieri internaționali (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer a dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, Claudia Tapardel, în numele Grupului S&D, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Jill Seymour, care nu a răspuns la întrebare, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender și Georgi Pirinski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman și Janusz Wojciechowski.

Au intervenit: Violeta Bulc și Franz Obermayr, care a făcut o observație privind desfășurarea dezbaterii.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić și Esther Herranz García.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 550.479/OJMA).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.45.


20. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2014-2015 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispozițiile din tratat, Parlamentul se reunește mâine, marți 10 martie 2015, la ora 8.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Absenți motivat

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Notă juridică