Zoznam 
Zápisnica
PDF 237kWORD 174k
Pondelok, 9. marca 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Petície
 10.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (rozprava)
 14.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 15.Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov (rozprava)
 16.Dôsledky ruských obmedzení na medzinárodných cestných dopravcov (rozprava)
 17.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 20.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Predseda upozornil, že pri vchode do rokovacej sály sú k dispozícii brožúry na tému bezpečnosti.


3. Zloženie Parlamentu

Pablo Echenique podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 15. marca 2015.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

Príslušné španielske úrady oznámili, že Miguel Urbán Crespo bol s účinnosťou od 5. marca 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Teresu Rodriguez-Rubiovú.

V súlade s článkom 13 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článku 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament berie na vedomie zvolenie Miguela Urbána Crespa s účinnosťou od 5. marca 2015.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandáty poslancov Daniela Daltona s účinnosťou od 8. januára 2015, Steliosa Koulogloua s účinnosťou od 27. januára 2015, Anneleen Van Bossuytovej s účinnosťou od 8. januára 2015 a Hilde Vautmansovej s účinnosťou od 1. januára 2015.


5. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor ENVI: Damiano Zoffoli namiesto Enrica Gasbarru

výbor JURI: Enrico Gasbarra namiesto Alessandry Morettiovej

výbor AFCO: Claudia Tapardel namiesto Sorina Moisău

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Arne Lietz

Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku : Ashley Fox namiesto Kay Swinburnovej.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


6. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor IMCO predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P7_TA(2011)0218(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 11. mája 2011 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2011)0218 (Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 11. marca 2015 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy (kodifikované znenie) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a vyrovnávacích opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikované znenie) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (kodifikované znenie) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré môže prijať Únia na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a vyrovnávacích opatrení (kodifikované znenie) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000005/2015) , ktorú položil Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Dôsledky ruských obmedzení na medzinárodných cestných dopravcov (2015/2541(RSP))(B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) , ktorú položil Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot a Claudiu Ciprian Tănăsescu, pre Komisiu: Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov (2015/2605(RSP))(B8-0107/2015).


9. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 5. marca 2015

(meno je utajené) (č. 2703/2014); (meno je utajené) (č. 2704/2014); (meno je utajené) (č. 2705/2014); Brian Semmens (č. 0093/2015); Pia Berrend (č. 0094/2015); (meno je utajené) (č. 0095/2015); Remo Pulcini (č. 0096/2015); Claudiu Coldea (č. 0097/2015); (meno je utajené) (č. 0098/2015); (meno je utajené) (č. 0099/2015); (meno je utajené) (č. 0100/2015); (meno je utajené) (č. 0101/2015); (meno je utajené) (č. 0102/2015); (meno je utajené) (č. 0103/2015); (meno je utajené) (č. 0104/2015); (meno je utajené) (č. 0105/2015); (meno je utajené) (č. 0106/2015); (meno je utajené) (č. 0107/2015); (meno je utajené) (č. 0108/2015); (meno je utajené) (č. 0109/2015); (meno je utajené) (č. 0110/2015); (meno je utajené) (č. 0111/2015); Roberto Barcaroli (č. 0112/2015); András Horváth (č. 0113/2015); Ingo Handorf (č. 0114/2015); (meno je utajené) (č. 0115/2015); (meno je utajené) (č. 0116/2015); (meno je utajené) (č. 0117/2015); (meno je utajené) (č. 0118/2015); (meno je utajené) (č. 0119/2015); (meno je utajené) (č. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (č. 0121/2015); Alberto Dal Forno (č. 0122/2015); (meno je utajené) (č. 0123/2015); (meno je utajené) (č. 0124/2015); (meno je utajené) (č. 0125/2015); (meno je utajené) (č. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (č. 0127/2015); Cristian Oneț (č. 0128/2015); (meno je utajené) (č. 0129/2015); (meno je utajené) (č. 0130/2015); Remo Pulcini (č. 0131/2015); (meno je utajené) (č. 0132/2015); (meno je utajené) (č. 0133/2015); (meno je utajené) (č. 0134/2015); (meno je utajené) (č. 0135/2015); Vivien Saunders (č. 0136/2015); (meno je utajené) (č. 0137/2015); (meno je utajené) (č. 0138/2015); (meno je utajené) (č. 0139/2015); (meno je utajené) (č. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (č. 0141/2015); (meno je utajené) (č. 0142/2015); (meno je utajené) (č. 0143/2015); (meno je utajené) (č. 0144/2015); (meno je utajené) (č. 0145/2015); (meno je utajené) (č. 0146/2015); (meno je utajené) (č. 0147/2015); (meno je utajené) (č. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (č. 0149/2015); (meno je utajené) (č. 0150/2015); (meno je utajené) (č. 0151/2015); (meno je utajené) (č. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (č. 0153/2015); Oronzo Danese (č. 0154/2015); Andreas Ernst (č. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (č. 0156/2015); (meno je utajené) (č. 0157/2015); (meno je utajené) (č. 0158/2015); (meno je utajené) (č. 0159/2015); (meno je utajené) (č. 0160/2015); (meno je utajené) (č. 0161/2015).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku zaslal 5. marca 2015 gestorskému výboru petíciu, ktorá bola doručená Európskemu parlamentu od fyzickej osoby, ktorá nie je občanom Európskej únie a nemá pobyt v členskom štáte.


10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (články 53, 54 a 55 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

Spoločné výbory (článok 55 rokovacieho poriadku)

- Európsky fond pre strategické investície (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
výbory: ECON (spoločný a pridružený výbor), BUDG (spoločný a pridružený výbor),
(stanovisko: ITRE (pridružený výbor), TRAN (pridružený výbor), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.2.2015)


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej v mene Únie (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (prepracované znenie) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - výbor INTA - spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Správa o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 (2014/2217(INI)) - výbor FEMM - spravodajca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - výbor INTA - spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho nariadenia a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - výbor JURI - spravodajca: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015 (2014/2212(INI)) - výbor IMCO - spravodajkyňa: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ (2014/2158(INI)) - výbor ECON - spravodajca: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - výbor LIBE - spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Doplňujúca správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - výbor ECON - spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Doplňujúca správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - výbor ECON - spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2014/2216(INI)) - výbor AFET - spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Správa o výročnej správe za rok 2013 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – o boji proti podvodom (2014/2155(INI)) - výbor CONT - spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016, oddiel III – Komisia (2015/2008(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - výbor BUDG - spravodajkyňa: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgicko) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)] - výbor BUDG. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - výbor BUDG - spravodajkyňa: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgicko) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem, Poľsko) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2015 (2014/2221(INI)) - výbor ECON - spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmenenej dohody o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more v mene Európskej únie (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - výbor PECH - spravodajca: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Správa o výročnej správe vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament (2014/2219(INI)) - výbor AFET - spravodajca: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015 (2014/2222(INI)) - výbor EMPL - spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - výbor TRAN - spravodajca: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej marcovej plenárnej schôdze roku 2015 (PE 550.479/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

°
° ° °

Vystúpili Emmanouil Glezos, k situácii v Grécku, Claudia Tapardel so žiadosťou, aby boli uložené sankcie Gianlucovi Buonannovi za prednesené výroky, ktoré označila za rasistické, a Gerard Batten (predseda odpovedal Claudii Tapardelovej, že nemá právomoc potrestať výroky, ktoré boli prednesené mimo Parlamentu, ale že oznámi opatrenia prijaté voči Gianlucovi Buonannovi v nadväznosti na jeho správanie na pôde Parlamentu).

°
° ° °


Pondelok a utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny PPE o uzatvorenie rozpravy o vyhlásení Komisie s názvom Nárast antisemitizmu, islamofóbie a násilného extrémizmu v EÚ (2015/2595(RSP)) (bod 74 PDOJ) predložením návrhu uznesenia, o ktorom by sa hlasovalo na druhej aprílovej schôdzi.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti, Monika Hohlmeier, ktorá ju podporila, a Birgit Sippel, ktorá sa vyslovila v jej neprospech.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 152, proti: 152, zdržali sa hlasovania: 12).

Štvrtok

Žiadosť skupiny PPE, aby bolo vyhlásenie Komisie zaradené ako druhý bod programu štvrtkovej schôdze – bez predloženia návrhov uznesení – o možnom hromadnom príleve migrantov do EÚ z dôvodu nedávnych útokov bojovníkov Islamského štátu v Líbyi.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti, Roberta Metsola, ktorá ju podporila, Enrique Guerrero Salom, ktorý navrhol, aby sa vyhlásenie vzťahovalo na situáciu v Líbyi všeobecnejšie a netýkalo sa iba prílevu migrantov, Monika Hohlmeier a Enrique Guerrero Salom, ktorí spresnili svoje návrhy, a predseda, ktorý navrhol tento názov: Nestabilná situácia v Líbyi a jej dôsledky.

Parlament tento návrh schválil.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


13. Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (rozprava)

Správa o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 [2014/2217(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Louise Bours v mene skupiny EFDD, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer – nezaradený poslanec, Constance Le Grip, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, a Beatriz Becerra Basterrechea.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jadwiga Wiśniewska, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Beatriz Becerrovej Basterrecheovej, ktorá odpovedala na otázku, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri k postupu položenia otázky zdvihnutím modrej karty, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn a Angelika Niebler.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kazimierz Michał Ujazdowski, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Angelike Nieblerovej, ktorá odpovedala na otázku, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri a Monika Flašíková Beňová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Ángela Vallina, ktorá poskytla bližšie informácie k vystúpeniu, ktoré mala v mene svojej skupiny, Věra Jourová a Marc Tarabella.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 10.3.2015.


14. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2014/2158(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

V rozprave vystúpila Kaja Kallas (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Barbara Kappel – nezaradená poslankyňa, Esther de Lange, Anneliese Dodds, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka a Bernard Monot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystúpili: Margrethe Vestager a Morten Messerschmidt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.11 zápisnice zo dňa 10.3.2015.


15. Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000017/2015), ktorú položili Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot a Claudiu Ciprian Tănăsescu, pre Komisiu: Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn – nezaradená poslankyňa, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Michèle Rivasi.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


16. Dôsledky ruských obmedzení na medzinárodných cestných dopravcov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000005/2015) , ktorú položil Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Dôsledky ruských obmedzení na medzinárodných cestných dopravcov (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE, Claudia Tapardel v mene skupiny S&D, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Jill Seymour, ktorá na ňu neodpovedala, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender a Georgi Pirinski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman a Janusz Wojciechowski.

Vystúpili: Violeta Bulc a Franz Obermayr, ktorý sa vyjadril k priebehu rozpravy.

Rozprava sa skončila.


17. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić a Esther Herranz García.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 550.479/OJMA).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 h.


20. Skončenie zasadania

Zasadanie Európského parlamentu 2014 – 2015 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 10. marca 2015 o 8.30 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Právne oznámenie