Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0214(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0021/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0021/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0047

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συζήτηση)
CRE

Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Ο Alain Lamassoure παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, μη εγγεγραμμένος, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernard Monot, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Εύα Καϊλή και Hugues Bayet.

(Συνέχεια της συζήτησης σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου