Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0242/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 6.3
CRE 12/03/2015 - 6.3

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0073

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.3. Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 και B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

Οι Heidi Hautala, Catherine Bearder, Branislav Škripek, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ivan Jakovčić, Maurice Ponga, Lidia Senra Rodríguez και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Csaba Sógor και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ignazio Corrao, Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Marine Le Pen επί της διαδικασίας .

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου