Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2582(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0236/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0080

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.10. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 και B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0236/2015

(αντικαθιστά τις B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 και B8-0246/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0080)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0237/2015, B8-0243/2015 και B8-0245/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου