Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

8. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015 και B8-0264/2015 (2015/2599(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0240/2015

(αντικαθιστά τις B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015 και B8-0264/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál, Monica Macovei και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Linda McAvan, Eider Gardiazabal Rubial, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Javi López, Laurenţiu Rebega και Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke, Peter van Dalen, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Fernando Maura Barandiarán, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0071)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0262/2015 καταπίπτει.)


8.2. Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 και B8-0266/2015 (2015/2603(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0241/2015

(αντικαθιστά τις B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015 και B8-0266/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei και Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0072)


8.3. Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015 και B8-0270/2015 (2015/2604(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0242/2015

(αντικαθιστά τις B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015 και B8-0270/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Νίκος Ανδρουλάκης, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Maria Arena, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Δημήτρης Παπαδάκης, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Luigi Morgano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Momchil Nekov, José Blanco López και Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, José Inácio Faria και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0073)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0269/2015 καταπίπτει.)


8.4. Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015 και B8-0252/2015 (2015/2592(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0239/2015

(αντικαθιστά τις B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0249/2015, B8-0250/2015 και B8-0252/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy, Ivana Maletić, Claude Rolin, Pascal Arimont και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Κώστας Μαυρίδης και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Karol Karski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrzej Duda, Marek Jurek, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Peter Eriksson και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0074)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0248/2015 και B8-0251/2015 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Charles Tannock Για να ζητήσει η παράγραφος 20 και η αιτιολογική σκέψη ΙΔ να τεθούν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Επειδή υποβλήθηκε εκτός προθεσμίας, η αίτηση δεν εγκρίνεται.


8.5. Eτήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2014/2219(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0039/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0075)

Παρεμβάσεις

Charles Tannock για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 14, η οποία κρατείται.

Arnaud Danjean για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 47, η οποία κρατείται.

Elmar Brok για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία κρατείται.


8.6. Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα [2014/2216(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0076)

Παρεμβάσεις

Beatrix von Storch για να επιφέρει διευκρινήσεις στην γερμανική απόδοση της παραγράφου 77.

Silvia Costa για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος μετά την παράγραφο 210, η οποία κρατείται, και Charles Tannock σχετικά με αυτή την προφορική τροπολογία.


8.7. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015 και B8-0225/2015 (2015/2594(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0215/2015

(αντικαθιστά τις B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015 και B8-0225/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Mariya Gabriel, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Davor Ivo Stier, József Nagy, Andrey Kovatchev, Claude Rolin, Emil Radev και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Arne Lietz, Afzal Khan, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Νίκος Ανδρουλάκης, Neena Gill, Pier Antonio Panzeri, Richard Howitt, Vincent Peillon, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Knut Fleckenstein, Brando Benifei, Andi Cristea, Miroslav Poche, David Martin, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Goffredo Maria Bettini, Δημήτρης Παπαδάκης, Liisa Jaakonsaari, Soraya Post και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Branislav Škripek, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Geoffrey Van Orden, Marcus Pretzell, Hans-Olaf Henkel και David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Urmas Paet, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0077)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0224/2015 καταπίπτει.)


8.8. Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2015 (2015/2596(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0078)


8.9. 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 και B8-0234/2015 (2015/2572(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0228/2015

(αντικαθιστά τις B8-0228/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015 και B8-0234/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Claude Rolin, Lara Comi και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca, Kati Piri, Simona Bonafè, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Poche, Andi Cristea, Enrico Gasbarra, Javi López, José Blanco López, Richard Howitt και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Louis Michel, Angelika Mlinar, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Alyn Smith και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0079)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0229/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Victor Boştinaru για να παρουσιάσει δύο προφορικές τροπολογίες, στην τροπολογία 4 και στην τροπολογία 3 αντιστοίχως, οι οποίες κρατούνται.


8.10. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015 και B8-0246/2015 (2015/2582(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0236/2015

(αντικαθιστά τις B8-0236/2015, B8-0238/2015, B8-0244/2015 και B8-0246/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Luis de Grandes Pascual, Lara Comi, Cristian Dan Preda, József Nagy, Pablo Zalba Bidegain, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Francesc Gambús, Daniel Caspary και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Francisco Assis, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Elena Valenciano και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0080)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0237/2015, B8-0243/2015 και B8-0245/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου