Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (2015/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

- Προετοιμασία της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2051(INI))

επιτροπή INTA
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας (2015/2059(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (2015/2060(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, EMPL)

επιτροπή IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3 2015)

- ΕΟX -Ελβετία: εμπόδια στην πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς (2015/2061(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE)

επιτροπή REGI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)

- Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (2015/2052(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, ECON)

επιτροπή JURI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)

- Η πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα (2015/2053(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, INTA, IMCO)

Επιτροπή LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3.2015)

- Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από φονταμενταλιστικά κινήματα (2015/2063(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)

- Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες στις φυλακές (2015/2062(INI))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

επιτροπές: LIBE, PETI (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 27.11.2014 και 5.3.2015)

- Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την έρευνα ιδία πρωτοβουλία OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex (2014/2215(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 5.3.2015)

- Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (2015/2058(INI))
(γνωμοδότηση: ECON) (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)

- Η πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα (2015/2053(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, INTA, IMCO) (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
(γνωμοδότηση: LIBE, IMCO, ECON) (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία - B8-0089/2015 - Mara Bizzotto
επί της ουσίας : IMCO
γνωμοδότηση : ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου