Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Αιτήσεις άρσης βουλευτικής ασυλίας
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 13.Αναφορές
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2015) (συζήτηση)
 18.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την πολιτική φορολογικής διαφάνειας - Ετήσια έκθεση για τη φορολογία (συζήτηση)
 19.Μακροοικονομική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (συζήτηση)
 20.Ώρα των ψηφοφοριών
  20.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  20.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  20.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto (άρθρο 150 του Κανονισμού)
  20.4.Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Ivan Jakovčic (άρθρο 150 του Κανονισμού)
  20.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Tαμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (ψηφοφορία)
  20.6.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Viktor Uspaskich (ψηφοφορία)
  20.7.Αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών του Gabriele Albertini (ψηφοφορία)
  20.8.Μακροοικονομική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  20.9.Ετήσια έκθεση για τη φορολογία (ψηφοφορία)
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 22.Πρόσφατες τρομοκρατικές εποθέσεις στην Τυνησία (συζήτηση)
 23.Όροι εργασίας συμπεριλαμβανομένων κατώτατων ορίων αποδοχών που εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών - Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία των γερμανικών διατάξεων που αφορούν τον κατώτατο μισθό στον τομέα των μεταφορών (συζήτηση)
 24.Διεθνής Ημέρα των Ρομά - αντι-αθιγγανισμός στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Αιτιολογήσεις ψήφου
 27.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 28.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 29.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb)  Κατάσταση παρόντων (57 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb)  Κατάσταση παρόντων (36 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (19 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (48 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (322 kb)  Κατάσταση παρόντων (70 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (427 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1128 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου