Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0802(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2015 - 16.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0091

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες

16.2. Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0091)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου