Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly και Dieter-Lebrecht Koch

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir και Seán Kelly

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić και Michaela Šojdrová

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin και Seán Kelly

Έκθεση Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin και Marijana Petir

Έκθεση Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Έκθεση Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver και Eleonora Forenza

Έκθεση Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Momchil Nekov και Ivana Maletić.

Έκθεση Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Νότης Μαριάς, Momchil Nekov, Marijana Petir και Ivana Maletić.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου