Zoznam 
Zápisnica
PDF 327kWORD 247k
Utorok, 28. apríla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II (rozprava)
 5.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II (rozprava)
 6.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy *** II (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Revízia VFR na roky 2014 – 2020 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Zavádzanie palubného systému eCall ***II (hlasovanie)
  7.4.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II (hlasovanie)
  7.5.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II (hlasovanie)
  7.6.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy ***II (hlasovanie)
  7.7.Európska štatistika ***II (hlasovanie)
  7.8.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)
  7.9.Povinnosť vylodiť úlovky ***I (hlasovanie)
  7.10.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ *** (hlasovanie)
  7.11.Vykonávanie bolonského procesu (hlasovanie)
  7.12.Európsky film v digitálnej ére (hlasovanie)
  7.13.Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym programom v oblasti bezpečnosti (rozprava)
 12.Európska prokuratúra (rozprava)
 13.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Nedávne zistenia týkajúce sa hromadnej organizovanej špionáže Národnej bezpečnostnej agentúry USA namierenej proti občanom, politikom a spoločnostiam EÚ a zaangažovanosť nemeckej spravodajskej služby (BND) na týchto činnostiach (rozprava)
 15.Fondy peňažného trhu ***I (rozprava)
 16.Udelenie absolutória za rok 2013 (rozprava)
 17.Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (rozprava)
 18.Zloženie Parlamentu
 19.Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (rozprava)
 20.Primeraná ochrana informátorov a novinárov v rámci boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.35 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Prípad Nadeždy Savčenkovej (2015/2663(RSP))

– Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Ivana Maletić a Lara Comi v mene skupiny PPE o prípade Nadeždy Savčenkovej (B8-0406/2015);

– Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o prípade Nadeždy Savčenkovej (B8-0407/2015);

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o prípade Nadeždy Savčenkovej (B8-0409/2015);

– Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová a Kaja Kallas v mene skupiny ALDE o prípade Nadeždy Savčenkovej (B8-0411/2015);

– Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pervenche Berès, Ana Gomes, Tonino Picula, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri a Afzal Khan v mene skupiny S&D o prípade Nadeždy Savčenkovej (B8-0413/2015);

– Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o prípade Nadeždy Savčenkovej (B8-0417/2015).

II.   Situácia v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (2015/2664(RSP))

– Martina Anderson, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (B8-0373/2015);

– Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (B8-0408/2015);

– Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Trinidad Jiménez García-Herrera, Monica Macovei, Lara Comi, Ivana Maletić a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (B8-0410/2015);

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (B8-0412/2015);

– Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (B8-0414/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (B8-0415/2015);

– Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Jonás Fernández, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Nikos Androulakis, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Simona Bonafè, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri a Afzal Khan v mene skupiny S&D o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (B8-0416/2015).

III.   Uväznenie aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (2015/2665(RSP))

– Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL o uväznení aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (B8-0418/2015);

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o uväznení aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (B8-0419/2015);

– Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE o uväznení aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (B8-0420/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o uväznení aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (B8-0421/2015);

– Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jacek Saryusz-Wolski, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Eduard Kukan, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Ramona Nicole Mănescu, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Monica Macovei, Lara Comi, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić v mene skupiny PPE o uväznení aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (B8-0422/2015);

– Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells a Jozo Radoš v mene skupiny ALDE o uväznení aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (B8-0423/2015);

– Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri, Afzal Khan a Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D o uväznení aktivistov za ľudské práva a práva pracovníkov v Alžírsku (B8-0424/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Predloženie dokumentov

Bola predložená táto správa výboru BUDG:

– Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 (2015/2012(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)


4. Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Seb Dance v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Nicolas Bay – nezaradený poslanec, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a Claude Turmes.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Nils Torvalds.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 28.4.2015.


5. Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Hölvényi v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE a Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger – nezaradený poslanec, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Julie Girling a Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Davidovi Campbellovi Bannermanovi, ktorý odpovedal na otázku, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis a Renata Briano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić a Igor Šoltes.

Vystúpili: Karmenu Vella a Margrete Auken.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 28.4.2015.


6. Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy *** II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice (EÚ) 2009/16/ES [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz a Kaja Kallas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Nicola Caputo.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a José Inácio Faria.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 28.4.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0097)

Parlament schválil návrh rozhodnutia Rady.


7.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Revízia VFR na roky 2014 – 2020 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0098)


7.3. Zavádzanie palubného systému eCall ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0099)


7.4. Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0100)


7.5. Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0101)

Vystúpenia:

Nirj Deva, ktorý oznámil, že nebude hlasovať vzhľadom na finančný záujem podľa článku 3 ods. 3 prílohy I rokovacieho poriadku.


7.6. Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice (EÚ) 2009/16/ES [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0102)


7.7. Európska štatistika ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike [2012/0084(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0103)


7.8. Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Vystúpenia:

Georg Mayer k priebehu hlasovania.


7.9. Povinnosť vylodiť úlovky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0105)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0106)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.11. Vykonávanie bolonského procesu (hlasovanie)

Správa o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu [2015/2039(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložila skupina GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0107)


7.12. Európsky film v digitálnej ére (hlasovanie)

Správa o európskom filme v digitálnom veku [2014/2148(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (hlasovanie)

Správa o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva [2014/2223(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0109)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly a Dieter-Lebrecht Koch

Odporúčanie do druhého čítania Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir a Seán Kelly

Odporúčanie do druhého čítania Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić a Michaela Šojdrová

Odporúčanie do druhého čítania José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin a Seán Kelly

Správa: Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin a Marijana Petir

Správa: Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Správa: Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver a Eleonora Forenza

Správa: Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov a Ivana Maletić

Správa: Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir a Ivana Maletić.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Jiří Pospíšil oznámil, že z technických dôvodov sa nemohol zúčastniť na hlasovaní o odporúčaní do druhého čítania Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

°
° ° °

V súlade s článkom 3 ods. 3 prílohy I rokovacieho poriadku Nirj Deva oznámil, že sa z dôvodu finančného záujmu nezúčastnil na hlasovaní o odporúčaní do druhého čítania Margrete Auken (A8-0130/2015).


(Rokovanie bolo prerušené o 14.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym programom v oblasti bezpečnosti (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym programom v oblasti bezpečnosti (2015/2625(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt a Barbara Matera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


12. Európska prokuratúra (rozprava)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Victor Negrescu (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Louis Michel v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatrix von Storch, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Florian Philippot – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Milan Zver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner a Marek Jurek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica a Benedek Jávor.

Vystúpili: Věra Jourová a Monica Macovei.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.64 zápisnice zo dňa 29.4.2015.


13. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 27.4.2015) boli oznámené korigendá P7_TA-PROV(2014)0345(COR01), P7_TA-PROV(2014)0123(COR01), P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) a P7_TA-PROV(2014)0416(COR01).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala v súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


14. Nedávne zistenia týkajúce sa hromadnej organizovanej špionáže Národnej bezpečnostnej agentúry USA namierenej proti občanom, politikom a spoločnostiam EÚ a zaangažovanosť nemeckej spravodajskej služby (BND) na týchto činnostiach (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Nedávne zistenia týkajúce sa hromadnej organizovanej špionáže Národnej bezpečnostnej agentúry USA namierenej proti občanom, politikom a spoločnostiam EÚ a zaangažovanosť nemeckej spravodajskej služby (BND) na týchto činnostiach (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Milan Zver, Claude Moraes a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


15. Fondy peňažného trhu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel – nezaradená poslankyňa, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Krišjānis Kariņš, Frank Engel a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić a Gianluca Buonanno.

Vystúpili: Jonathan Hill a Neena Gill.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.61 zápisnice zo dňa 29.4.2015.


16. Udelenie absolutória za rok 2013 (rozprava)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová a Gilles Pargneaux uviedli svoje správy

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Ryszard Czarnecki a Anders Primdahl Vistisen uviedli svoje správy

Vystúpili: Jānis Reirs (úradujúci predseda Rady), Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) a Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Norbert Neuser (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Reimer Böge ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Marian Harkin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Fernando Maura Barandiarán (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Sylvie Guillaume (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Markus Pieper v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor NegrescuVictor Negrescu, Louis Aliot – nezaradený poslanec, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ivan Jakovčić a Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi a Karin Kadenbach.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová a Gilles Pargneaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.10 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.11 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.12 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.13 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.14 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.15 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.16 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.17 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.18 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.19 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.20 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.21 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.22 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.23 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.24 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.25 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.26 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.27 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.28 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.29 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.30 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.31 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.32 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.33 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.34 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.35 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.36 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.37 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.38 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.39 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.40 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.41 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.42 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.43 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.44 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.45 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.46 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.47 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.48 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.49 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.50 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.51 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.52 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.53 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.54 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.55 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.56 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.57 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.58 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.59 a bod 10.60 zápisnice zo dňa 29.4.2015.


17. Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sylvie Guillaume (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Lara Comi v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Laura Agea v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Brando Benifei, Michał Marusik – nezaradený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka a Ivan Jakovčić.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andrey Novakov.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Elisabeth Morin-Chartier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 29.4.2015.


18. Zloženie Parlamentu

Olli Rehn a Sampo Terho oznámili, že boli zvolení za poslancov fínskeho národného parlamentu.

Keďže podľa článku 7 ods. 2Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament na základe článku 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Parlamentu potvrdil uvoľnenie mandátov s účinnosťou od 27. apríla 2015.


19. Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (rozprava)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 [2015/2012(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Vladimír Maňka v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernd Kölmel a Sander Loones.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Victor Negrescu, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Gérard Deprez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.63 zápisnice zo dňa 29.4.2015.


20. Primeraná ochrana informátorov a novinárov v rámci boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Primeraná ochrana informátorov a novinárov v rámci boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Romana Tomc v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Bernard Monot – nezaradený poslanec, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Miguel Viegas.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 552.730/OJME).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Právne oznámenie