Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0367/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0176

Zápisnica
Streda, 29. apríla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Správa z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Správa z mimoriadnej schôdze Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth k výrokom, ktoré predniesla Sophia in 't Veld, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE a Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, José Inácio Faria k vedeniu rozpravy (predseda spresnil platné pravidlá), Matteo Salvini – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleonora Forenza, a Monika Hohlmeier.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Cornelia Ernst, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku pre Moniku Hohlmeier, ktorá na ňu odpovedala, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg, Barbara Spinelli, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Louis Michel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly a Laura Ferrara.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Michela Giuffrida.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Donald Tusk.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić a Andrej Plenković v mene skupiny PPE, o nedávnych tragédiách lodí prevážajúcich migrantov v Stredozemnom mori 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660 (RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton a Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračných a azylových politikách EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva a Emmanouil Glezos v mene skupiny GUE/NGL, o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.67 zápisnice zo dňa 29.4.2015.

Právne oznámenie