Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0132/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0132/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0115

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.6. Συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0115)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου