Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0246(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0047/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0047/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0117

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.8. Κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 108 ΣΛΕΕ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0117)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου