Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2122(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.43
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0152

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.43. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0152)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0152)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου