Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 376kWORD 288k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 10.Äänestykset
  10.1.Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.2.Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.3.Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.4.Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.5.Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.6.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.7.SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.8.SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.9.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  10.10.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  10.11.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (äänestys)
  10.12.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (äänestys)
  10.13.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  10.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  10.15.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (äänestys)
  10.16.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  10.17.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  10.18.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (äänestys)
  10.19.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  10.20.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  10.21.Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (äänestys)
  10.22.Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)
  10.23.Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (äänestys)
  10.24.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)
  10.25.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)
  10.26.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (äänestys)
  10.27.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)
  10.28.Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)
  10.29.Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)
  10.30.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (äänestys)
  10.31.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)
  10.32.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)
  10.33.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)
  10.34.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)
  10.35.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)
  10.36.Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)
  10.37.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)
  10.38.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (äänestys)
  10.39.Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)
  10.40.Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)
  10.41.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)
  10.42.Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (äänestys)
  10.43.Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)
  10.44.Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)
  10.45.Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (äänestys)
  10.46.Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)
  10.47.Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  10.48.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)
  10.49.Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  10.50.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  10.51.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  10.52.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)
  10.53.Vastuuvapaus 2013: Euroopan GSA-virasto (äänestys)
  10.54.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)
  10.55.Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)
  10.56.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  10.57.Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)
  10.58.Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)
  10.59.Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (äänestys)
  10.60.Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  10.61.Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)
  10.62.Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I (äänestys)
  10.63.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  10.64.Euroopan syyttäjänvirasto (äänestys)
  10.65.Alkoholistrategia (äänestys)
  10.66.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (äänestys)
  10.67.Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Esityslistan muuttaminen
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Burundin tilanne (keskustelu)
 17.Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (keskustelu)
 18.ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (keskustelu)
 19.Malediivien tilanne (keskustelu)
 20.Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 21.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 22.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (keskustelu)
 23.EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (keskustelu)
 24.Marrakeshin yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta näkövammaisten hyväksi (keskustelu)
 25.Määrärahojen siirrot
 26.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

Puhemies antoi julkilausuman samana aamuna pidettävästä erityisen tärkeästä keskustelusta, jossa hän pyysi neuvostoa ja komissiota hyväksymään parlamentin kannan viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista.

°
° ° °

Puheenvuorot: Jörg Leichtfried kuolemanrangaistuksen mahdollisesta käyttöönotosta Unkarissa, Marie-Christine Vergiat kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta Indonesiassa ja pyytääkseen torstain esityslistan muuttamista siten, että asia otetaan esityslistalle, ja Renato Soru Välimerellä hukkuneiden maahanpyrkijöiden traagisesta kohtalosta.


2. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Japanin parlamentin valtuuskunnan.


3. Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth Sophia in 't Veldin puheenvuorosta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, José Inácio Faria keskustelun järjestämisestä (puhemies täsmensi sovellettavat säännöt), sitoutumaton Matteo Salvini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleonora Forenza, ja Monika Hohlmeier.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Cornelia Ernst joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Monika Hohlmeier vastasi, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kristina Winberg, Barbara Spinelli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Louis Michel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly ja Laura Ferrara.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos ja Pier Antonio Panzeri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ja Michela Giuffrida.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Donald Tusk.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta maahanmuuttajia kuljettaneiden alusten viimeaikaisista traagisista onnettomuuksista Välimerellä (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015)

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015)

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton ja Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015)

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015)

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ja Emmanouil Glezos GUE/NGL-ryhmän puolesta selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.67.


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

4. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Irakin parlamentin jäsenen Vian Dakheelin ja ISIS-järjestön vainon kohteeksi joutuneen jesidien yhteisön irakilaisen valtuuskunnan.


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Hannu Takkula on nimitetty parlamentin jäseneksi Olli Rehnin tilalle 27. huhtikuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Hannu Takkula osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difenokonatsolin, fluopikolidin, fluopyramin, isopyratsaamin ja pendimetaliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - määräaika: 23/6/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atsoksistrobiinin, dimoksistrobiinin, fluroksipyyrin, metoksifenotsidin, metrafenonin, oksadiargyylin ja tribenuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - määräaika: 17/6/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi ilmanlaadun arvioinnissa käytettäviä vertailumenetelmiä, tietojen validointia ja näytteenottopaikkojen sijaintia koskevien sääntöjen vahvistamista koskevien direktiivien 2004/107/EY ja 2008/50/EY useiden liitteiden muuttamisesta (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - määräaika: 25/7/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta bentseenin osalta (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - määräaika: 25/7/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO


7. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Oikaisu komission delegoituun asetukseen, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta (C(2014)9672 C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. huhtikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Liite asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A esitetyn toimialoittaisen tuoteluokituksen menetelmän muuttamisesta (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. huhtikuuta 2015

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. huhtikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus huumausaineiden lähtöaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja unionin ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 täydentämisestä sekä komission asetuksen (EY) N:o 1277/2005 kumoamisesta (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. huhtikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kiinteän polttoaineen kattiloiden sekä kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. huhtikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä paikallisten tilalämmittimien energiamerkinnän osalta (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. huhtikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. huhtikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys INF1/2015 - Pääluokka IV– Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-02/T/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-01/C/15 - EU:n tilintarkastustuomioistuin (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2015 - Alueiden komitea (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys teollisesta perinnöstä (B8-0319/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sikiön sukupuoleen perustuvien aborttien määrän lisääntymisestä Intiassa (B8-0325/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys pitkäikäisyydestä ja sosiaalipalvelujärjestelmistä (B8-0327/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys tekstin ja tietojen louhinnasta ja tekijänoikeuksista (B8-0329/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys oikeusmenettelyjen kestosta – Italia kolmanneksi viimeinen EU:ssa (B8-0330/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Apenniinien harmaakarhujen suojelemisesta nautatuberkuloosilta (B8-0332/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitysasetuksen (EU) N:o 604/2013 parantamisesta (B8-0333/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Italian tekijänoikeusjärjestölle (SIAE) maksettavien sopivien hyvitysten nostamisesta ja EU:n yhteismarkkinoista (B8-0334/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys automatisoidusta arvopaperikaupasta (B8-0336/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähköisestä kaupankäynnistä ja ehdotuksista, merkinnöistä ja painopisteistä sen kestävän kehityksen takaamiseksi (B8-0337/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys pakollisesta tainnuttamisesta ennen eläinten teurastusta tai lopetusta ja eläinlääkärien sekä valtuutettujen riippumattomien tarkastajien pakollisesta läsnäolosta eläinten teurastukseen liittyvien toimien valvomiseksi (B8-0338/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys tuesta Euroopan unionin terästeollisuudelle (B8-0339/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade ja Jean-Luc Schaffhauser. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen keskeyttämisestä (B8-0340/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys laittoman norsunluukaupan torjunnasta (B8-0341/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisistä adoptioista (B8-0345/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys koulutuksen sisällyttämisestä osaksi kestävää energiaunionia (B8-0350/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys kansalaistulon tarpeellisuudesta (B8-0351/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL


9. Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (2015/2589(RSP))

Keskustelu käytiin 27. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 27.4.2015, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja Bangladeshin kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015)

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja kestävyyssopimuksen tilanteesta (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015)

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja Bangladeshin kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015)

- Tiziana Beghin ja David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta Bangladeshin tehdaspalojen vuosipäivästä ja maan kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015)

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra ja Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja kestävyyssopimuksen tilanteesta (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015)

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta Bangladeshin tehdaspalojen vuosipäivästä ja maan kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015)

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans ja José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja kestävyyssopimuksen tilanteesta (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.66.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (kodifikaatio) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (kodifikaatio) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0118)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0118)

Vastuuvapaudet myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.10. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0120)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0120)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.12. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0121)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0121)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).

Puheenvuorot:

Benedek Jávor ja Gerben-Jan Gerbrandy pyytääkseen, että 43 ja 44 kohdasta toimitettaisiin äänestys, vaikka tarkistus 21/rev oli hyväksytty (puhemies oli jo ilmoittanut ennen kuin tarkistuksesta 21/rev äänestettiin, että tarkistuksen hyväksymisen seurauksena 43 ja 44 kohdat raukeavat, eikä hän näin ollen hyväksynyt pyyntöä).


10.13. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0122)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0122)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).

Puheenvuorot:

Ryszard Czarnecki (esittelijä) ennen äänestystä.


10.14. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0123)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0123)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.15. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0124)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0124)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.16. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0125)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0125)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.17. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0126)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0126)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.18. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0127)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0127)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.19. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0128)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0128)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.20. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0129)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0129)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.21. Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0130)

Puheenvuorot:

Richard Corbett pyytääkseen, että lopuista vastuuvapausmietinnöistä äänestettäisiin yhtenä ryhmänä soveltaen työjärjestyksen 174 artiklan 7 kohtaa, ja tästä pyynnöstä Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen ja Marc Tarabella (puhemies ei hyväksynyt pyyntöä).


10.22. Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0131)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0131)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.23. Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0132)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0132)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.24. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0133)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0133)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.25. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0134)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0134)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.26. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0135)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0135)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.27. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0136)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0136)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.28. Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0137)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0137)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.29. Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0138)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0138)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.30. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0139)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0139)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.31. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0140)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0140)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.32. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0141)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0141)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.33. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0142)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0142)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.34. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0143)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0143)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.35. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0144)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0144)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.36. Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0145)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0145)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.37. Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0146)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0146)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.38. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0147)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0147)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.39. Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0148)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0148)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.40. Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0149)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0149)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.41. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0150)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0150)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.42. Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0151)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.43. Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0152)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0152)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.44. Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0153)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0153)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.45. Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0154)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0154)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.46. Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0155)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0155)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.47. Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0156)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0156)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.48. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0157)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0157)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.49. Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0158)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0158)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.50. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0159)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0159)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.51. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0160)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0160)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.52. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0161)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0161)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.53. Vastuuvapaus 2013: Euroopan GSA-virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0162)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0162)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.54. Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0163)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0163)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta)


10.55. Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0164)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0164)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.56. Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0165)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0165)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta)


10.57. Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0166)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0166)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.58. Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0167)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.59. Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0168)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.60. Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUKSET PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0169)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0169)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 1 kohta).


10.61. Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Neena Gill (A8-0041/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0170)

Esittelijä Neena Gill ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


10.62. Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0171)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 [2015/2012(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Euroopan syyttäjänvirasto (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 64)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alkoholistrategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 ja B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 66)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-363/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 ja B8-0376/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil ja Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula ja Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta;

Sajjad Karim ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans ja José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Tiziana Beghin, David Borrelli ja Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 ja B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 67)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0367/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 ja B8-0384/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge ja Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta;

Ska Keller, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0377/2015, B8-0379/2015 ja B8-0381/2015 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Tanja Fajon esittääkseen tarkistukseen 11 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista, ja Mercedes Bresso.


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo ja Peter Jahr

Mietintö Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák ja Maria Spyraki

Mietintö Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Mietintö Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Mietintö Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Mietintö Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Mietintö Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor ja Angel Dzhambazki.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Bruno Gollnisch ilmoitti joutuneensa poistumaan istuntosalista klo 13.30 vastaanottaakseen Japanin parlamentaarisen valtuuskunnan.


(Istunto keskeytettiin klo 14.35 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan, että huomisen esityslistalle otetaan komission julkilausuma kuolemanrangaistuksesta Indonesiassa ilman käsiteltäväksi jätettäviä päätöslauselmaesityksiä.

Parlementti hyväksyi tämän muutoksen. Äänestykset alkavat näin ollen klo 16.30.

Esityslista vahvistettiin näin muutettuna.


15. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

INTA-valiokunta: Hannu Takkula

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Hannu Takkula

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


16. Burundin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge, Linda McAvan ja Elena Valenciano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mara Bizzotto, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr ja Davor Ivo Stier.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Marlene Mizzi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson ja Jaromír Štětina.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ja Afzal Khan.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.2.


18. ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000031/2015) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta neuvostolle: ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000032/2015) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogdan Andrzej Zdrojewski, esitteli kysymykset..

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0115/2015.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0116/2015.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Krystyna Łybacka S&D-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marie-Christine Arnautu, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ilhan Kyuchyuk.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.3.


19. Malediivien tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Malediivien tilanne (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.4.


20. Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek ja Monica Macovei.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle ja Eleni Theocharous, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Knut Fleckenstein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Knut Fleckenstein AFET-valiokunnan puolesta Albaniaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.52.


21. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dominique Bilde, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica ja Andi Cristea.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Marijana Petir.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Cristian Dan Preda AFET-valiokunnan puolesta Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.6.


22. Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini esitteli mietinnön.

Cristian Dan Preda (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Costas Mavrides S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Tonino Picula.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Goffredo Maria Bettini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 10.1.


23. EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000035/2015) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000036/2015) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan esitteli kysymykset.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0113/2015.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0114/2015.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Joachim Zeller ja Arne Lietz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Catherine Stihler, ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


24. Marrakeshin yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta näkövammaisten hyväksi (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000021/2015) Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Marrakeshin yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta näkövammaisten hyväksi (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda esitteli kysymyksen.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Neven Mimica (komission jäsen) vastasivat kysymykseen.

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Enrico Gasbarra S&D-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Julia Reda.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt jatkaa kahdella viikolla määräaikaa, joka on asetettu päätöksen tekemiselle komission ehdotuksesta vuokrata kaksi rakennusta, joihin tällä hetkellä Jean Monnet -rakennuksessa Luxemburgissa työskentelevä henkilöstö sijoitetaan.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt 16. huhtikuuta 2015 pitämässään kokouksessa hyväksyä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen hankkeen, joka koskee määrärahasiirtoja V/AB-01/C/15 ja V/AB-02/T/15.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt 16. huhtikuuta 2015 pitämässään kokouksessa hyväksyä alueiden komitean hankkeen, joka koskee määrärahasiirtoa INF 1/2015.


26. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.3.2015)

- Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa (2015/2065(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, JURI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla))


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 552.730/OJJE).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö