Rodyklė 
Protokolas
PDF 382kWORD 369k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Oficialus pasveikinimas
 3.Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 7.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 8.Gauti dokumentai
 9.Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamų veiksmų programų išankstinis finansavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.2.Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.3.Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Norvegija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.4.Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Albanija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.5.Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir laikinasis susitarimas dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų su Bosnija ir Hercegovina ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.6.Stabilizacijosvimo ir asociacijos susitarimas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.7.SESV 107 ir 108 straipsnių taikymas kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.8.SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  10.9.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir vykdomosios agentūros (balsavimas)
  10.10.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)
  10.11.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. 8, 9 ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  10.12.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (balsavimas)
  10.13.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)
  10.14.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  10.15.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas (balsavimas)
  10.16.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai (balsavimas)
  10.17.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  10.18.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas (balsavimas)
  10.19.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas (balsavimas)
  10.20.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  10.21.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  10.22.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  10.23.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)
  10.24.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  10.25.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)
  10.26.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)
  10.27.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  10.28.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  10.29.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA) (balsavimas)
  10.30.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  10.31.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  10.32.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (balsavimas)
  10.33.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA) (balsavimas)
  10.34.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  10.35.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  10.36.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  10.37.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)
  10.38.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  10.39.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)
  10.40.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  10.41.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  10.42.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)
  10.43.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  10.44.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  10.45.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)
  10.46.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  10.47.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA) (balsavimas)
  10.48.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)
  10.49.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  10.50.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)
  10.51.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  10.52.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex) (balsavimas)
  10.53.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  10.54.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)
  10.55.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)
  10.56.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  10.57.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)
  10.58.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (balsavimas)
  10.59.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  10.60.2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (balsavimas)
  10.61.Pinigų rinkos fondai ***I (balsavimas)
  10.62.Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių ***I (balsavimas)
  10.63.2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (balsavimas)
  10.64.Europos prokuratūra (balsavimas)
  10.65.Alkoholio strategija (balsavimas)
  10.66.Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (balsavimas)
  10.67.Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2015 m. balandžio 23 d.): pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Darbotvarkės pakeitimas
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Padėtis Burundyje (diskusijos)
 17.Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (diskusijos)
 18.ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (diskusijos)
 19.Padėtis Maldyvuose (diskusijos)
 20.2014 m. Albanijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 21.2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (diskusijos)
 22.Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I (diskusijos)
 23.ES valstybių narių įsipareigojimai teikti oficialią paramą vystymuisi (diskusijos)
 24.Marakešo sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (diskusijos)
 25.Asignavimų perkėlimas
 26.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.

Pirmininkas Padarė deklaraciją dėl šio ryto prioritetinių diskusijų, kurioje jis paragino Tarybą ir Komisiją laikytis tokios pačios kaip Parlamento pozicijos dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos.

°
° ° °

Kalbėjo: Jörg Leichtfried dėl galimo mirties bausmės įvedimo Vengrijoje, Marie-Christine Vergiat dėl mirties bausmės įvykdymo Indonezijoje, ji taip pat paprašė pakeisti ketvirtadienio darbotvarkę, kad būtų atsižvelgta į šį klausimą, ir Renato Soru dėl tragiško Viduržemio jūroje nuskendusių migrantų likimo.


2. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią Japonijos parlemento delegaciją.


3. Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), William (The Earl of) Dartmouth dėl Sophia in 't Veld pasisakymo, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, ir Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), José Inácio Faria dėl diskusijų tvarkos (Pirmininkas paaiškino taikomas taisykles), Matteo Salvini, , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleonora Forenza) irMonika Hohlmeier.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cornelia Ernst (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Monika Hohlmeier, pastaroji į jį atsakė), Tanja Fajon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mario Borghezio), Helga Stevens, Cecilia Wikström (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kristina Winberg), Barbara Spinelli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Ska Keller, Tiziana Beghin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Silvia Costa), Konstantinos Papadakis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley), Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marina Albiol Guzmán), Birgit Sippel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanouil Glezos), Timothy Kirkhope (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Louis Michel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly ir Laura Ferrara.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ir Michela Giuffrida.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) ir Donald Tusk.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić ir Andrej Plenković PPE frakcijos vardu dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimo, įskaitant pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusias nelaimes ir ES migracijos ir prieglobsčio politiką 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu „Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politika“ 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton ir Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ir Emmanouil Glezos GUE/NGL frakcijos vardu „Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika“ 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.67 punktas.


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

4. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas parlamento vardu pasveikino oficialiojoje galerijoje sėdinčią Irako parlamento narę Vian Dakheel ir jį lydinčią Irako jazidų, ISIS aukų, bendruomenės delegaciją.


5. Parlamento sudėtis

Suomijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Hannu Takkula, kuris pakeis Olli Rehn, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. balandžio 27 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Hannu Takkula įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios difenokonazolo, fluopikolido, fluopiramo, izopirazamo ir pendimetalino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - terminas: 23/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios azoksistrobino, dimoksistrobino, fluroksipiro, metoksifenozido, metrafenono, oksadiargilo ir tribenurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - terminas: 17/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva kuria iš dalies keičiami keli direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB priedai, kuriuose nustatytos aplinkos oro kokybės vertinimo pamatinių metodų taikymo, duomenų patvirtinimo ir mėginių ėmimo vietų išdėstymo taisyklės (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - terminas: 25/7/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl benzeno iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - terminas: 25/7/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO


7. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- 2014m. gruodžio 18d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos, susijusios su visoje Europos Sąjungoje teikiamomis tikralaikės eismo informacijos paslaugomis, klaidų ištaisymas (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 17 d.
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Priedas prie Komisijos deleguotojo reglamento kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.549/2013 A priede pateiktos metodologijos nuostatos, susijusios su produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 22 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 23 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma nuostatomis dėl kietojo kuro katilų ir komplektų, kuriuos sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimų (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 27 d.
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl vietinių patalpų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų nustatymo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, I priedas (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. balandžio 27 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Paisūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF1/2015. IV skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-02/T/15. Europos Audito Rūmai (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-01/C/15. Audito Rūmai (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo INF 1/2015. Regionų komitetas (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 14/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pramonės paveldo (B8-0319/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padažnėjusių nėštumo nutraukimo atvejų sužinojus negimusio kūdikio lytį Indijoje (B8-0325/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ilgaamžiškumo ir socialinės apsaugos sistemų (B8-0327/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tekstų ir duomenų gavybos ir autorių teisių (B8-0329/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bylų nagrinėjimo trukmės (Italija užima trečią vietą nuo galo ES) (B8-0330/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl marsikinių rudųjų lokių apsaugos nuo galvijų tuberkuliozės (B8-0332/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijosdėl Reglamento (ES) Nr. 604/2013 tobulinimo (B8-0333/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vadinamosios teisingos kompensacijos asociacijai SIAE didinimo ir dėl Europos bendrosios rinkos (B8-0334/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijosdėl didelio dažnio prekybos (B8-0336/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „E. prekyba: pasiūlymai, rekomendacijos ir prioritetai siekiant tvarios plėtros“ (B8-0337/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prievolės gyvūnus apsvaiginti prieš juos paskerdžiant ar nužudant ir privalomo įgalioto ir nepriklausomo veterinarijos gydytojo bei inspektoriaus dalyvavimo siekiant kontroliuoti įvairius su gyvūnų skerdimu ar nužudymu susijusius veiksmus (B8-0338/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Europos Sąjungos geležies ir plieno sektoriui (B8-0339/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade ir Jean-Luc Schaffhauser. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl laikino ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo sustabdymo (B8-0340/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijosdėl kovos su nelegalia prekyba dramblio kaulu (B8-0341/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinių įvaikinimų (B8-0345/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švietimo įtraukimo į pastangas sukurti tvarią energetikos sąjungą (B8-0350/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl piliečių pajamų poreikio (B8-0351/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL


9. Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. balandžio 27 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu dėl antrųjų pastato „Rana Plaza“ griūties metinių ir Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo pažangos (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių ir pažangos įgyvendinant tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių ir pažangos įgyvendinant tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin ir David Borrelli EFDD frakcijos vardu dėl gaisrų Bangladešo gamyklose metinių ir Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo pažangos (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra ir Andi Cristea S&D frakcijos vardu dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių ir pažangos įgyvendinant Bangladešo tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić ir Andrej Plenković PPE frakcijos vardu dėl gaisrų Bangladešo gamyklose metinių ir Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo pažangos (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans ir José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu dėl pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimo ir pažangos įgyvendinant tvarumo susitarimą (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Balsavimas: 10.66 punktas.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamų veiksmų programų išankstinis finansavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos padidinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Norvegija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarime (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Albanija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir laikinasis susitarimas dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų su Bosnija ir Hercegovina ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabilizacijosvimo ir asociacijos susitarimas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. SESV 107 ir 108 straipsnių taikymas kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio išsamias sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir vykdomosios agentūros (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0118)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0118)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.10. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. 8, 9 ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)

Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0120)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0120)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.12. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0121)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0121)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

Kalbėjo:

Benedek Jávor ir Gerben-Jan Gerbrandy, jis paprašė, kad būtų balsuojama dėl 43 ir 44 dalių nepaisant to, kad priimtas 21/rev pakeitimas (Pirmininkas, kadangi jis prieš balsavimą dėl 21/rev pakeitimo pranešė, kad jį priėmus 43 ir 44 dalys atkris, nepatenkino šio prašymo).


10.13. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0122)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0122)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidedami (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).

Kalbėjo:

Ryszard Czarnecki (pranešėjas), prieš balsavimą.


10.14. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0123)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0123)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.15. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0124)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0124)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.16. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0125)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0125)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.17. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0126)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0126)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.18. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0127)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0127)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.19. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0128)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0128)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.20. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0129)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0129)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.21. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0130)

Kalbėjo:

Richard Corbett, jis paprašė, kad dėl likusių pranešimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo būtų balsuojama vienu metu, analogiškai Darbo tvarkos taisyklių 174 straipsnio 7 dalies nuostatoms, ir Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen ir Marc Tarabella dėl šio prašymo (Pirmininkas nepatenkino šio prašymo).


10.22. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)

Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0131)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0131)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.23. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0132)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0132)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.24. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0133)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0133)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.25. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0134)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0134)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.26. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0135)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0135)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.27. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0136)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0136)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.28. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0137)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0137)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.29. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0138)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0138)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.30. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0139)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0139)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.31. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0140)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0140)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.32. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0141)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0141)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.33. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0142)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0142)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.34. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0143)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0143)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.35. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0144)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0144)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.36. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0145)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0145)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.37. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0146)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0146)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidedami (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.38. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0147)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0147)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.39. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0148)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0148)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.40. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0149)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0149)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.41. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0150)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0150)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.42. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0151)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.43. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0152)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0152)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.44. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0153)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0153)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.45. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0154)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0154)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.46. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0155)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0155)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.47. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0156)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0156)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.48. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0157)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0157)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.49. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0158)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0158)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.50. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 50)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0159)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0159)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.51. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 51)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0160)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0160)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.52. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 52)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0161)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0161)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.53. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 53)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0162)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0162)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.54. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 54)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0163)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0163)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidedami (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.55. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 55)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0164)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0164)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.56. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 56)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0165)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0165)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidedami (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.57. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 57)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0166)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0166)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.58. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 58)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0167)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.59. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 59)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0168)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.60. 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 60)

PASIŪLYMAI DĖL SPRENDIMŲ

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0169)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0169)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalį).


10.61. Pinigų rinkos fondai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 61)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA-PROV(2015)0170)

Pranešėja Neena Gill pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


10.62. Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 62)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA-PROV(2015)0171)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos [2015/2012(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 63)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Europos prokuratūra (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 64)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alkoholio strategija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 65)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 ir B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 66)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-363/2015

(keičia B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 ir B8-0376/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil ir Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu;

Sajjad Karim ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans ir José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

Jean Lambert ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

Tiziana Beghin, David Borrelli ir Marco Valli EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2015 m. balandžio 23 d.): pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 ir B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 67)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0367/2015

(keičia B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 ir B8-0384/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge ir Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

Ska Keller, Judith Sargentini ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0377/2015, B8-0379/2015 ir B8-0381/2015 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Tanja Fajon, ji pateikė 11 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo, ir Mercedes Bresso.


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo ir Peter Jahr

Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák ir Maria Spyraki

Pranešimas: Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová ir Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Pranešimas: Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Pranešimas: Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Pranešimas: Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor ir Angel Dzhambazki.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Bruno Gollnisch pranešė, kad turėjo palikti plenarinių posėdžių salę 13.30 val., kadangi turėjo priimti Japonijos parlamento narių delegaciją.


(Posėdis sustabdytas 14.35 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Darbotvarkės pakeitimas

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė į kitos dienos plenarinio posėdžio darbotvarkę įtraukti Komisijos deklaraciją dėl mirties bausmės Indonezijoje, neteikiant pasiūlymų dėl rezoliucijų.

Parlamentas pritarė šiam pakeitimui. Dėl to balsavimas prasidės 16.30 val.

Darbotvarkė atitinkamai pakeista.


15. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ALDE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

INTA komitetas: Hannu Takkula

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Hannu Takkula

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


16. Padėtis Burundyje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Burundyje (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, ir Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge, Linda McAvan ir Elena Valenciano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.


17. Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Krikščionių persekiojimas pasaulyje, atsižvelgiant į teroristų grupuotės „al-Shabab“ įvykdytas studentų žudynes Kenijoje (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto, , nepriklausoma Parlamento narė, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Teresa Jiménez-Becerril Barrio), Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr ir Davor Ivo Stier.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marlene Mizzi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Momchil Nekov), Michèle Alliot-Marie (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor Negrescu), Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson ir Jaromír Štětina.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ir Afzal Khan.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.2 punktas.


18. ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000031/2015) kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Tarybai : ISIL/„Da'esh“ vykdomas kultūros objektų naikinimas (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000032/2015) kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Komisijai: Grupuotės "Irako ir Levanto islamo valstybė / Daesh" vykdytas kultūros paveldo vietovių naikinimas (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogdan Andrzej Zdrojewski, pristatė klausimus.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0115/2015.

Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimą B8-0116/2015.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Krystyna Łybacka S&D frakcijos vardu, David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu, , nepriklausoma Parlamento narė, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias ir Ilhan Kyuchyuk.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.3 punktas.


19. Padėtis Maldyvuose (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Maldyvuose (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.4 punktas.


20. 2014 m. Albanijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2014 m. Albanijos pažangos ataskaita (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, , nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek ir Monica Macovei.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle ir Eleni Theocharous (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Knut Fleckenstein).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Knut Fleckenstein AFET komiteto vardu dėl 2014 m. Albanijos pažangos ataskaitos (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.52 punktas.


21. 2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Afzal Khan S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde, , nepriklausoma Parlamento narė, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda), Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fabio Massimo Castaldo), Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica ir Andi Cristea.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ir Marijana Petir.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Cristian Dan Preda AFET komiteto vardu dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2014 m. pažangos ataskaitos (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.6 punktas.


22. Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Costas Mavrides S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Goffredo Maria Bettini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.1 punktas.


23. ES valstybių narių įsipareigojimai teikti oficialią paramą vystymuisi (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000035/2015) kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu Tarybai: ES valstybių narių įsipareigojimai dėl oficialios paramos vystymuisi (OPV) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000036/2015) kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu Komisijai: ES valstybių narių įsipareigojimas dėl oficialios paramos vystymuisi (OPV) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan pristatė klausimus.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0113/2015.

Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimą B8-0114/2015.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Pedro Silva Pereira S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Heidi Hautala), Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Joachim Zeller ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Catherine Stihler) ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


24. Marakešo sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000021/2015) kurį pateikė Pavel Svoboda JURI komiteto vardu Tarybai: Marakešo sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikytinų regos sutrikimų turintiems asmenims (2015/2586RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda pristatė klausimą.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Enrico Gasbarra S&D frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Julia Reda.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


25. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalį Biudžeto komitetas nusprendė sprendimo dėl Komisijos pasiūlymo dėl dviejų pastatų, į kuriuos bus perkelti šiuo metu Jeano Monnet pastate Liuksemburge dirbantys darbuotojai, priėmimo laikotarpį pratęsti dviem savaitėmis.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas per savo 2015 m. balandžio 16 d. posėdį patvirtinti Audito Rūmų pateiktą asignavimų perkėlimo projektus V/AB-01/C/15 ir V/AB-02/T/15.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas per savo 2015 m. balandžio 16 d. posėdį patvirtinti Regionų komiteto pateiktą asignavimų perkėlimo projektą INF 1/2015.


26. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)
Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

IMCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje (COM(2014)0472 - - 2015/2065(INI))
(nuomonė: ENVI, JURI, AGRI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 3 12)


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 552.730/OJJE).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Teisinis pranešimas