Index 
Notulen
PDF 386kWORD 290k
Woensdag 29 april 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Welkomstwoord
 3.Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Samenstelling Parlement
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (ingediende ontwerpresoluties)
 10.Stemmingen
  10.1.Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.2.Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.3.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.4.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.6.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.7.Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.8.Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.9.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  10.10.Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 (stemming)
  10.11.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF (stemming)
  10.12.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement (stemming)
  10.13.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  10.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  10.15.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie (stemming)
  10.16.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer (stemming)
  10.17.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  10.18.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (stemming)
  10.19.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman (stemming)
  10.20.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  10.21.Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  10.22.Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  10.23.Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)
  10.24.Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT) (stemming)
  10.25.Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  10.26.Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)
  10.27.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  10.28.Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  10.29.Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  10.30.Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  10.31.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  10.32.Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)
  10.33.Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  10.34.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  10.35.Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  10.36.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  10.37.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  10.38.Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  10.39.Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) (stemming)
  10.40.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  10.41.Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  10.42.Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)
  10.43.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  10.44.Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  10.45.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (stemming)
  10.46.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  10.47.Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom (stemming)
  10.48.Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  10.49.Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  10.50.Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  10.51.Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  10.52.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)
  10.53.Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS) (stemming)
  10.54.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  10.55.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)
  10.56.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  10.57.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)
  10.58.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (stemming)
  10.59.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  10.60.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  10.61.Geldmarktfondsen ***I (stemming)
  10.62.Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie ***I (stemming)
  10.63.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (stemming)
  10.64.Europees openbaar ministerie (stemming)
  10.65.Alcoholstrategie (stemming)
  10.66.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (stemming)
  10.67.Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Wijziging van de agenda
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Situatie in Burundi (debat)
 17.Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (debat)
 18.Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (debat)
 19.De situatie in de Maldiven (debat)
 20.Voortgangsverslag 2014 over Albanië (debat)
 21.Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 22.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (debat)
 23.Toezeggingen van de EU-lidstaten inzake officiële ontwikkelingshulp (ODA) (debat)
 24.Verdrag van Marrakesh inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)
 25.Kredietoverschrijvingen
 26.Besluiten inzake bepaalde documenten
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.05 uur geopend.

De Voorzitter legt een verklaring af over het debat van prioritair belang van vanochtend, waarin hij met name de Raad en de Commissie verzoekt het standpunt van het Parlement over de recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU te volgen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried, over de mogelijke invoering van de doodstraf in Hongarije, Marie-Christine Vergiat, over de toepassing van de doodstraf in Indonesië en om een wijziging van de agenda van donderdag te vragen teneinde deze kwestie in aanmerking te nemen, en Renato Soru, over het tragische lot van migranten die op de Middellandse Zee schipbreuk lijden.


2. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van het Japanse parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


3. Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alessandra Mussolini, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth, over de woorden van Sophia in 't Veld, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, en Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, José Inácio Faria, over het verloop van het debat (de Voorzitter licht de toepasselijke regels toe), Matteo Salvini, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleonora Forenza, en Monika Hohlmeier.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cornelia Ernst, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen, Monika Hohlmeier, die hierop ingaat, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kristina Winberg, Barbara Spinelli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fredrick Federley, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Louis Michel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly en Laura Ferrara.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor en Michela Giuffrida.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Donald Tusk.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić en Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie, over de recente tragedies met migrantenschepen op de Middellandse Zee 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over het verslag van de buitengewone Europese Raad van 23 april 2015 - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton en Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva en Emmanouil Glezos, namens de GUE/NGL-Fractie, over het verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.67 van de notulen van 29.4.2015.


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

4. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement mevrouw Vian Dakheel, lid van het Iraakse parlement, samen met een Iraakse delegatie van de aan IS ten prooi gevallen yezidi-gemeenschap, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Hannu Takkula tot lid van het Parlement, ter vervanging van Olli Rehn, met ingang van 27 april 2015.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Hannu Takkula, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenoconazool, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam en pendimethalin in of op bepaalde producten (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - termijn : 23/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide, metrafenon, oxadiargyl en tribenuron in of op bepaalde producten (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - termijn : 17/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van diverse bijlagen bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG tot vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van de gegevens en de plaats van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - termijn : 25/7/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bijlage XVII (benzeen) (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - termijn : 25/7/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO


7. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Rectificatie van de gedelegeerde verordening van de Commissie van 18 december 2014 ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EG van het Europees Parlement en de Raad voor wat de verlening van EU-wijde realtimeverkeersinformatiediensten betreft (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 april 2015
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de methoden voor de classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten opgenomen in bijlage A bij Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 april 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 april 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 april 2015
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van verwarmingsketels voor vaste brandstoffen en pakketten bestaande uit een verwarmingsketel voor vaste brandstoffen, aanvullende verwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 april 2015
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van toestellen voor lokale ruimteverwarming betreft (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 april 2015
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 april 2015
verwezen naar ten principale: AGRI


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF1/2015 - Afdeling VI – Economisch en Sociaal Comité (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-02/T/15 - Europese Rekenkamer (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-01/C/15 - Europese Rekenkamer (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2015 - Comité van de Regio's (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over industrieel erfgoed (B8-0319/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toename van het aantal zwangerschapsonderbrekingen op basis van het geslacht van het ongeboren kind in India (B8-0325/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de lange levensduur en de socialezekerheidsstelsels (B8-0327/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over tekst- en datamining en auteursrecht (B8-0329/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de duur van gerechtelijke procedures - Italië op twee na laatste in de EU (B8-0330/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over bescherming van de Marsicaanse bruine beer tegen boviene tuberculose (B8-0332/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over verbetering van Verordening (EU) nr. 604/2013 (B8-0333/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over een verhoging van de billijke vergoeding voor de SIAE en de Europese interne markt (B8-0334/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over flitshandel (B8-0336/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de e-handel: suggesties, aanwijzingen en prioriteiten voor een duurzame ontwikkeling (B8-0337/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de verplichte, aan de slachting voorafgaande bedwelming van dieren en de verplichte aanwezigheid van veeartsen en erkende en onafhankelijke inspecteurs om de verschillende handelingen in verband met de slachting van dieren te controleren (B8-0338/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over ondersteuning van de staalsector in de Europese Unie (B8-0339/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade en Jean-Luc Schaffhauser. Ontwerpresolutieover de opschorting van de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (B8-0340/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de strijd tegen de handel in ivoor (B8-0341/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over internationale adopties (B8-0345/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over inschakeling van het onderwijs bij het opbouwen van een duurzame energie-unie (B8-0350/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over de noodzaak van een burgerinkomen (B8-0351/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL


9. Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (2015/2589(RSP))

Het debat heeft op 27 april 2015 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 27.4.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, over de tweede herdenking van de instorting van het Rana Plaza-gebouw en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz en Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, over de tweede herdenking van de instorting van het Rana Plaza-gebouw en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de tweede herdenking van de instorting van het Rana Plaza-gebouw en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin en David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, over de herdenking van de fabrieksbranden in Bangladesh en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra en Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, over de tweede herdenking van de instorting van het Rana Plaza-gebouw en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić en Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie, over de herdenking van de fabrieksbranden in Bangladesh en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans en José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, over de tweede herdenking van de instorting van het Rana Plaza-gebouw en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Stemming: punt 10.66 van de notulen van 29.4.2015.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (codificatie) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0118)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0118)

De kwijtingen worden verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.10. Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0120)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0120)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.12. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling I – Europees Parlement [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0121)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0121)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Benedek Jávor en Gerben-Jan Gerbrandy, om te vragen de paragrafen 43 en 44 in stemming te brengen hoewel amendement 21/rev is aangenomen (de Voorzitter gaf geen gevolg aan dit verzoek omdat hij vóór de stemming over amendement 21/rev al had aangegeven dat de paragrafen 43 en 44 bij goedkeuring zouden komen te vervallen).


10.13. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0122)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0122)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Ryszard Czarnecki (rapporteur), vóór de stemming.


10.14. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0123)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0123)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.15. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0124)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0124)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.16. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling V – Rekenkamer [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0125)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0125)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.17. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0126)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0126)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.18. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0127)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0127)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.19. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0128)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0128)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.20. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0129)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0129)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.21. Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0130)

Het woord werd gevoerd door:

Richard Corbett, om te vragen om de overige kwijtingsverslagen en bloc in stemming te brengen naar analogie met artikel 174, lid 7, van het Reglement, en, over dat verzoek, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen en Marc Tarabella (de Voorzitter gaf geen gevolg aan het verzoek).


10.22. Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0131)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0131)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.23. Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0132)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0132)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.24. Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0133)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0133)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.25. Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0134)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0134)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.26. Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0135)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0135)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.27. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0136)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0136)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.28. Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0137)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0137)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.29. Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0138)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0138)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.30. Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0139)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0139)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.31. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0140)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0140)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.32. Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0141)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0141)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.33. Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0142)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0142)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.34. Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0143)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0143)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.35. Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0144)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0144)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.36. Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0145)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0145)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.37. Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0146)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0146)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.38. Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0147)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0147)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.39. Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0148)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0148)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.40. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0149)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0149)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.41. Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0150)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0150)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.42. Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0151)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.43. Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.44. Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.45. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0154)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0154)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.46. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0155)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0155)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.47. Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.48. Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0157)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.49. Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.50. Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0159)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0159)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.51. Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.52. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.53. Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.54. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0163)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.55. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0164)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0164)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.56. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0165)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.57. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.58. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUITEN

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.59. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUITEN

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.60. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.61. Geldmarktfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, rapporteur stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.62. Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere regeling van de Unie (herschikking) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0171)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016 [2015/2012(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Europees openbaar ministerie (stemming)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alcoholstrategie (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 en B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-363/2015

(ter vervanging van B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 en B8-0376/2015):

ingediend door de volgende leden:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula en Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie;

Sajjad Karim en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans en José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jean Lambert en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

Tiziana Beghin, David Borrelli en Marco Valli, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 en B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0367/2015

(ter vervanging van B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 en B8-0384/2015):

ingediend door de volgende leden:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge en Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

Ska Keller, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Ontwerpresoluties B8-0377/2015, B8-0379/2015 en B8-0381/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Tanja Fajon, om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 11, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten, en Mercedes Bresso.


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo en Peter Jahr

Verslag Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák en Maria Spyraki

Verslag Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová en Tomáš Zdechovský

Verslag Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Verslag Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Verslag Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Verslag Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Verslag Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Verslag Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Verslag Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor en Angel Dzhambazki.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Bruno Gollnisch heeft laten weten dat hij om 13.30 uur de vergaderzaal moest verlaten om een Japanse parlementaire delegatie te ontvangen.


(De vergadering wordt om 14.35 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Wijziging van de agenda

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om op de agenda van de vergadering van morgen een verklaring van de Commissie over de doodstraf in Indonesië te plaatsen, niet gevolgd door de indiening van een ontwerpresolutie.

Het Parlement stemt in met deze wijziging. Daardoor zal de stemming om 16.30 uur beginnen.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


15. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie INTA: Hannu Takkula

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Hannu Takkula

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


16. Situatie in Burundi (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, en Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Kashetu Kyenge, Linda McAvan en Elena Valenciano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.


17. Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, niet-fractiegebonden lid, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr en Davor Ivo Stier.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marlene Mizzi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson en Jaromír Štětina.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică en Afzal Khan.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 30.4.2015.


18. Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000031/2015) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Raad: De vernietiging van culturele sites door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000032/2015) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Vernietiging van culturele sites door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogdan Andrzej Zdrojewski, licht de vragen toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0115/2015.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0116/2015.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Krystyna Łybacka, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias en Ilhan Kyuchyuk.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 30.4.2015.


19. De situatie in de Maldiven (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Maldiven (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 30.4.2015.


20. Voortgangsverslag 2014 over Albanië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2014 over Albanië (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek en Monica Macovei.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle en Eleni Theocharous, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Knut Fleckenstein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Knut Fleckenstein, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2014 over Albanië (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.52 van de notulen van 30.4.2015.


21. Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Afzal Khan, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica en Andi Cristea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 30.4.2015.


22. Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Costas Mavrides, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Goffredo Maria Bettini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 30.4.2015.


23. Toezeggingen van de EU-lidstaten inzake officiële ontwikkelingshulp (ODA) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000035/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Toezeggingen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000036/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Toezeggingen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan licht de vragen toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0113/2015.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0114/2015.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Joachim Zeller en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Catherine Stihler, en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


24. Verdrag van Marrakesh inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000021/2015) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, aan de Raad: Verdrag van Marrakesh inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda licht de vraag toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoorden de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Enrico Gasbarra, namens de S&D-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Julia Reda.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


25. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 203, lid 5, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten de termijn om een besluit te nemen over het voorstel van de Commissie in verband met het huren van twee gebouwen om er het personeel onder te brengen dat momenteel in het Jean Monnet-gebouw in Luxemburg gehuisvest is, met twee weken te verlengen.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie tijdens haar vergadering van 16 april 2015 besloten de voorstellen tot kredietoverschrijving V/AB-01/C/15 en V/AB-02/T/15 van de Rekenkamer goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie tijdens haar vergadering van 16 april 2015 besloten het voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2015 van het Comité van de Regio's goed te keuren.


26. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/03/2015)

- Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (2015/2065(INI))
(advies: ENVI, JURI, AGRI (artikel 54 van het Reglement))


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 552.730/OJJE).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Juridische mededeling