Indeks 
Protokół
PDF 392kWORD 374k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oficjalne powitanie
 3.Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (debata)
 4.Oficjalne powitanie
 5.Skład Parlamentu
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (złożone projekty rezolucji)
 10.Głosowanie
  10.1.Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Środki ochronne przewidziane umową między EWG a Norwegią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Albanią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte między WE a Bośnią i Hercegowiną ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.6.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.7.Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.8.Zasady stosowania art. 108 TFUE * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.9.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  10.10.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 (głosowanie)
  10.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR (głosowanie)
  10.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  10.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  10.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  10.15.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  10.16.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  10.17.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  10.18.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  10.19.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  10.20.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  10.21.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  10.22.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  10.23.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)
  10.24.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  10.25.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  10.26.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)
  10.27.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  10.28.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  10.29.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  10.30.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  10.31.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  10.32.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  10.33.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  10.34.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  10.35.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  10.36.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  10.37.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  10.38.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  10.39.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  10.40.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  10.41.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  10.42.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)
  10.43.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  10.44.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  10.45.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA) (głosowanie)
  10.46.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  10.47.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM) (głosowanie)
  10.48.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)
  10.49.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (głosowanie)
  10.50.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)
  10.51.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  10.52.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (głosowanie)
  10.53.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS (głosowanie)
  10.54.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (głosowanie)
  10.55.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ (głosowanie)
  10.56.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (głosowanie)
  10.57.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ (głosowanie)
  10.58.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych" (głosowanie)
  10.59.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej (głosowanie)
  10.60.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  10.61.Fundusze rynku pieniężnego ***I (głosowanie)
  10.62.Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu ***I (głosowanie)
  10.63.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (głosowanie)
  10.64.Prokuratura Europejska (głosowanie)
  10.65.Strategia dotycząca alkoholu (głosowanie)
  10.66.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (głosowanie)
  10.67.Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Zmiana porządku obrad
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Sytuacja w Burundi (debata)
 17.Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (debata)
 18.Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (debata)
 19.Sytuacja na Malediwach (debata)
 20.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (debata)
 21.Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (debata)
 22.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (debata)
 23.Zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) (debata)
 24.Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (debata)
 25.Przesunięcie środków
 26.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.

Przewodniczący wygłosił oświadczenie dotyczące debaty priorytetowej przewidzianej na to przedpołudnie, w którym zwrócił się m.in. do Rady i Komisji o zajęcie takiego samego stanowiska jak stanowisko Parlamentu w sprawie ostatnich tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie azylu i migracji.

°
° ° °

Głos zabrali: Jörg Leichtfried, w sprawie ewentualnego wprowadzenia kary śmierci na Węgrzech, Marie-Christine Vergiat, w sprawie stosowania kary śmierci w Indeonezji i w celu zwrócenia się o zmianę porządku obrad czwartkowych, aby uwzględnić tę kwestię, i Renato Soru w sprawie tragicznego losu migrantów, którzy utonęli na Morzu Śródziemnym.


2. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację parlamentu japońskiego, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


3. Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyiego, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alessandrę Mussolini, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maria Grapini, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth w reakcji na wypowiedź Sophii in 't Veld, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, i Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, José Inácio Faria w sprawie przebiegu debaty (przewodniczący udzielił wyjaśnień co do przepisów mających zastosowanie), Matteo Salvini niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleonorę Forenzę, i Monika Hohlmeier.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cornelia Ernst aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Monika Hohlmeier która udzieliła odpowiedzi, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maria Borghezia, Helga Stevens, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kristinę Winberg, Barbara Spinelli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Ska Keller, Tiziana Beghin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Konstantinos Papadakis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marinę Albiol Guzmán, Birgit Sippel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa, Timothy Kirkhope, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Vicky Ford, Louis Michel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlucę Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly i Laura Ferrara.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor i Michela Giuffrida.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Donald Tusk.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE, w sprawie niedawnych tragedii migrantów próbujących przepłynąć przez Morze Śródziemne (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie sprawozdania z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.), w tym w sprawie niedawnych tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sprawozdania z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – niedawne tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton i Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, w sprawie ostatnich tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie ostatnich tragedii na Morzu Śródziemnym oraz polityki migracyjnej i azylowej UE (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva i Emmanouil Glezos w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sprawozdania z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – niedawne tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.67 protokołu z dnia 29.4.2015.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

4. Oficjalne powitanie

Przewodniczący powitał w imieniu Parlamentu Vian Dankhil, posłankę do parlamentu irackiego, której towarzyszyła iracka delegacja wspólnoty jazydów, ofiar ISIS. Goście zajęli miejsca na trybunie honorowej.


5. Skład Parlamentu

Właściwe organy fińskie powiadomiły o wyborze Hannu Takkuli w miejsce Olli Rehna na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Hannu Takkula bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


6. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji mieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazamu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - termin: 23/6/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, dimoksystrobiny, fluroksypyru, metoksyfenozydu, metrafenonu, oksadiargilu i tribenuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - termin: 17/6/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - termin: 25/7/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do benzenu (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - termin: 25/7/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO


7. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 18 grudnia 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Załączniki do rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego metodykę klasyfikacji produktów według działalności określoną w załączniku A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (WE) nr273/2004 Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią apaństwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 kwietnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF1/2015 - Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-02/T/15 - Trybunał Obrachunkowy (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-01/C/15 - Trybunał Obrachunkowy (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2015 - Komitet Regionów (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2015 - Sekcja III - Komisja (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie dziedzictwa przemysłowego (B8-0319/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu liczby aborcji w Indiach uzależnionych od płci nienarodzonego dziecka (B8-0325/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie długości życia i systemów zabezpieczenia społecznego (B8-0327/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie eksploracji tekstów i danych i prawa autorskiego (B8-0329/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie czasu trwania postępowania sądowego – Włochy trzecim od końca państwem w UE pod tym względem (B8-0330/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony niedźwiedzia brunatnego marsicano przed gruźlicą bydła (B8-0332/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ulepszenia rozporządzenia (UE) nr 604/2013 (B8-0333/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia godziwej rekompensaty SIAE oraz w sprawie jednolitego rynku europejskiego (B8-0334/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie transakcji wysokich częstotliwości (B8-0336/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie handlu elektronicznego: propozycje, wskazówki i priorytety sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi (B8-0337/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie obowiązku ogłuszenia zwierzęcia przed uśmierceniem oraz obowiązkowej obecności uprawnionych niezależnych weterynarzy i inspektorów kontrolujących poszczególne czynności związane z ubojem zwierząt (B8-0338/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla sektora stalowego w Unii Europejskiej (B8-0339/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade i Jean-Luc Schaffhauser. Projekt rezolucji w sprawie zawieszenia układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina (B8-0340/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania handlu kością słoniową (B8-0341/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie adopcji międzynarodowych (B8-0345/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie uwzględniania kształcenia w działaniach mających na celu utworzenie zrównoważonej unii energetycznej (B8-0350/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie potrzeby dochodu obywatelskiego (B8-0351/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL


9. Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (2015/2589(RSP))

Debata odbyła się dnia 27 kwietnia 2015 (pkt 17 protokołu z dnia 27.4.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji Porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz i Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji Porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin i David Borrelli w imieniu grupy EFDD, w sprawie rocznicy pożarów fabryk w Bangladeszu oraz postępów w realizacji porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra i Andi Cristea w imieniu grupy S&D, w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE, w sprawie rocznicy pożarów fabryk w Bangladeszu oraz w sprawie postępów w realizacji porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans i José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Głosowanie: pkt 10.66 protokołu z dnia 29.4.2015.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Środki ochronne przewidziane umową między EWG a Norwegią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (tekst jednolity) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Albanią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony (tekst jednolity) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte między WE a Bośnią i Hercegowiną ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (tekst ujednolicony) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (tekst jednolity) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (tekst jednolity) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Zasady stosowania art. 108 TFUE * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0118)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0118)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.10. Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0120)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0120)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.12. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0121)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0121)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).

Wystąpienia

Benedek Jávor i Gerben-Jan Gerbrandy, aby zwrócić się o poddanie pod głosowanie ust. 43 i 44 pomimo przyjęcia poprawki 21/rev (Przewodniczący, który zaznaczył przed poddaniem pod głosowanie poprawki 21/rev, że jej przyjęcie sprawi, iż ust. 43 i 44 staną się bezprzedmiotowe, odrzucił ich wniosek).


10.13. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0122)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0122)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).

Wystąpienia

Ryszard Czarnecki (sprawozdawca), przed głosowaniem.


10.14. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0123)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0123)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.15. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0124)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0124)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.16. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0125)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0125)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.17. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0126)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0126)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.18. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 7 – Komitet Regionów [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0127)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0127)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.19. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0128)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0128)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.20. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0129)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0129)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.21. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0130)

Wystąpienia

Richard Corbett, aby zwrócić się o to, by pozostałe sprawozdania w sprawie absolutorium zostały poddane pod głosowanie łączne przez analogię z art. 174 ust. 7 Regulaminu, oraz, w sprawie tego wniosku, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen i Marc Tarabella (Przewodniczący odrzucił ten wniosek).


10.22. Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0131)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0131)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.23. Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0132)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0132)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.24. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0133)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0133)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.25. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0134)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0134)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.26. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0135)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0135)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.27. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0136)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0136)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.28. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0137)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0137)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.29. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0138)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0138)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.30. Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0139)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0139)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.31. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0140)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0140)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.32. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0141)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0141)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.33. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0142)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0142)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.34. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0143)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0143)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.35. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0144)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0144)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.36. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0145)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0145)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.37. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0146)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0146)

Odroczono decyzję w sprawie absolutorium i zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.38. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0147)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0147)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.39. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0148)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0148)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.40. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0149)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0149)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.41. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0150)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0150)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).


10.42. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0151)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.43. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0152)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0152)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.44. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0153)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0153)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.45. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0154)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0154)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.46. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0155)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0155)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.47. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0156)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0156)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.48. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0157)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0157)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.49. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0158)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0158)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.50. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 50)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0159)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0159)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.51. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 51)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0160)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0160)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.52. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 52)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0161)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0161)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.53. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 53)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0162)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0162)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.54. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 54)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0163)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0163)

Odroczono decyzję w sprawie absolutorium i zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.55. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0164)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0164)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.56. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 56)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0165)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0165)

Odroczono decyzję w sprawie absolutorium i zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.57. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 57)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0166)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0166)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.58. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych" (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 58)

PROJEKTY DECYZJI

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0167)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.59. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 59)

PROJEKTY DECYZJI

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0168)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.60. Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 60)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0169)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0169)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (zob. załącznik V art. 5 ust. 1 do Regulaminu).


10.61. Fundusze rynku pieniężnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 61)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, sprawozdawczyni, zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


10.62. Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (wersja przekształcona) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 62)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2015)0171)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 [2015/2012(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 63)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Prokuratura Europejska (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 64)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Strategia dotycząca alkoholu (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 65)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 i B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 66)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-363/2015

(zastępujący B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 i B8-0376/2015):

złożony przez następujących posłów:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil i Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula i Nicola Caputo w imieniu grupy S&D;

Sajjad Karim i Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans i José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL;

Jean Lambert i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli i Marco Valli w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 i B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 67)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0367/2015

(zastępujący B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 i B8-0384/2015):

złożony przez następujących posłów:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa i Ivo Belet w imieniu grupy PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge i Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Projekty rezolucji B8-0377/2015, B8-0379/2015 i B8-0381/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Tanja Fajon, aby przedstawić poprawkę ustną do poprawki 11, która została odrzucona, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu, i Mercedes Bresso.


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo i Peter Jahr

Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák i Maria Spyraki

Sprawozdanie Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Sprawozdanie Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Sprawozdanie Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor i Angel Dzhambazki.


12. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Bruno Gollnisch poinformował, że musiał o godz. 13.30 opuścić salę obrad plenarnych, aby przyjąć delegację parlamentarną z Japonii.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:35 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Zmiana porządku obrad

W następstwie konsultacji z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował, by do porządku obrad jutrzejszego posiedzenia wpisać oświadczenie Komisji w sprawie kary śmierci w Indonezji, bez składania projektów rezolucji.

Parlament wyraził zgodę na wprowadzenie tej zmiany. Głosowanie rozpocznie się w związku z powyższym o godz. 16.30.

Porządek obrad został zatem zmieniony.


15. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ALDE następujące wnioski o nominację:

komisja INTA: Hannu Takkula

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Hannu Takkula

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


16. Sytuacja w Burundi (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL i Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan i Elena Valenciano.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.


17. Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto niezrzeszona, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Teresę Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr i Davor Ivo Stier.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marlene Mizzi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson i Jaromír Štětina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică i Afzal Khan.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 30.4.2015.


18. Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000031/2015) które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT do Rady : Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000032/2015) które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Niszczenie zabytków kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdan Andrzej Zdrojewski, rozwinęła pytania.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie B8-0115/2015.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B8-0116/2015.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Krystyna Łybacka w imieniu grupy S&D, David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu niezrzeszona, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias i Ilhan Kyuchyuk.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 30.4.2015.


19. Sytuacja na Malediwach (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Malediwach (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 30.4.2015.


20. Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivo Vajgla, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek i Monica Macovei.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle i Eleni Theocharous, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Knuta Fleckensteina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Knut Fleckenstein, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Albanii w 2014 r. (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.52 protokołu z dnia 30.4.2015.


21. Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Afzal Khan w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde niezrzeszona, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castalda, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica i Andi Cristea.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Marijana Petir.

Głos zabrali: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian Dan Preda, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 30.4.2015.


22. Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Costas Mavrides w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Neven Mimica i Goffredo Maria Bettini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 30.4.2015.


23. Zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000035/2015) które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Zobowiązania państw członkowskich UE na rzecz oficjalnej pomocy rozwojowej (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000036/2015) które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Zobowiązanie państw członkowskich UE na rzecz oficjalnej pomocy rozwojowej (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan rozwinęła pytania.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie B8-0113/2015.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B8-0114/2015.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Joachim Zeller i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Catherine Stihler, i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


24. Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000021/2015) które skierował Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, do Rady: Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda rozwinął pytanie.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) odpowiadzieli na pytanie.

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, Enrico Gasbarra w imieniu grupy S&D, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Julia Reda.

Głos zabrali: Neven Mimica i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


25. Przesunięcie środków

Na mocy art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła przedłużyć o dwa tygodnie okres na przyjęcie decyzji w sprawie wniosku Komisji dotyczącego najmu dwóch budynków w celu przeniesienia tam personelu pracującego obecnie w budynku Jean Monnet w Luksemburgu.

Na mocy art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. przedstawiony przez Trybunał Obrachunkowy projekt dotyczący przesunięcia środków V/AB-01/C/15 i V/AB-02/T/15.

Na mocy art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. przedstawiony przez Komitet Regionów projekt dotyczący przesunięcia środków INF 1/2015.


26. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 marca 2015 r.)

- Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności (2015/2065(INI))
(opinia: ENVI, JURI, AGRI) (art. 54 Regulaminu)


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 552.730/OJJE).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Informacja prawna