Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0418/2015

Debatter :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0188

Protokoll
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg

17.3. Fängslande av människorätts- och arbetstagarrättsaktivister i Algeriet (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0421/2015, B8-0422/2015, B8-0423/2015 och B8-0424/2015 (2015/2665(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0418/2015

(ersätter B8-0418/2015, B8-0419/2015, B8-0420/2015, B8-0423/2015 och B8-0424/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano och Brando Benifei för S&D-gruppen,

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal och Jozo Radoš för ALDE-gruppen,

- Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen,

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0188)

(Resolutionsförslagen B8-0421/2015 och B8-0422/2015 bortföll.)

Inlägg

Alexander Graf Lambsdorff, som presenterade muntliga ändringar av punkt 1 och av skäl B, vilka beaktades.

Rättsligt meddelande