Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση του Σώματος

Ως αποτέλεσμα της αποβίωσης του Hans Jansen, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού του, την χηρεία της έδρας με ισχύ από 6ης Μαΐου 2015.

°
° ° °

Οι αρμόδιες finlandaises αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Pirkko Ruohonen-Lerner ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Sampo Terho με ισχύ από 27 Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Pirkko Ruohonen-Lerner καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου