Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave

15. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj I 2015 (PE 557.487/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Formanden foreslog efter at have hørt de politiske grupper følgende ændringer:

- afstemningen om betænkningerne af Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan og Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) og Ana Gomes (A8-0159/2015) fra forhandlingen under ét om FSFP (punkt 38, 37 og 87 i PDOJ) skulle finde sted torsdag

- afstemningen om Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet skulle finde sted onsdag.

Parlamentet godtog dette forslag.

Talere: Inês Cristina Zuber og Daniele Viotti.

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen og S&D-Gruppen om at afslutte forhandlingen om redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om situationen i Ungarn med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Formanden meddelte, at han den 14. maj 2015 havde modtaget en skrivelse fra formandskabet for Rådet, hvori det informerede om, at det ikke ønskede at deltage i forhandlingen, eftersom Rådet endnu ikke havde fastlagt en holdning.

Formanden meddelte også, at han havde modtaget en skrivelse fra Ungarns premierminister Viktor Orbán, hvori denne have givet udtryk for at ville deltage i forhandlingen.

Formanden opfordrede gruppeformændene til sammen med ham at fastlægge det næste skridt i denne sag.

Talere: Sophia in 't Veld, der talte for anmodningen, og József Szájer, der talte imod.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (181 for, 114 imod, 6 hverken/eller).

Parlamentet besluttede at sætte beslutningsforslagene under afstemning i mødeperioden i juni. Indgivelsesfristerne ville blive fastsat i juni.

Indlæg af Marie-Christine Vergiat.

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at flytte debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135) til om formiddagen. Beslutningsforslagene ville blive sat under afstemning midt på dagen.

Talere: Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, der talte for anmodningen, og Cristian Dan Preda, der talte imod.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (185 for, 106 imod, 2 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse